Kapcsolatfelvétel: +36 1 332 1190
Írjon nekünk contact form

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

(2014. március)

1. Az ÁSZF hatálya
1.1 Jelen ÁSZF feltételei valamennyi, a Zarges Kft., mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) által kötött vállalkozási (keret)szerződésre kizárólagosan érvényesek.
1.2 Megrendelőnek az általános üzleti feltételeinkkel ellenkező, vagy attól eltérő feltételeit Vállalkozó csak kifejezett és írásbeli megállapodásban fogadja el.

2. A szerződés létrejötte, módosítása, a változtatás jogának fenntartása
2.1 Vállalkozó ajánlatai nem jelentenek szerződéskötésre tett kötelezettséget, Vállalkozó az ajánlati kötöttséget kizárja.
2.2 Szerződés a Megrendelővel kizárólag írásban jöhet létre, illetve a megrendelés írásbeli visszaigazolásával, továbbá a Megrendelő beszerzési feltételei Vállalkozót nem kötelezi.
2.3 Bármely jelen ÁSZF-ben foglalt és/vagy egyedi szerződésben foglalt rendelkezéstől való eltérés kizárólag írásban kötött megállapodással jöhet létre.
2.4 Bármely formában megjelenő (pl. prospektus, árlista stb.) ábrák, rajzok, mértékek és tömegek, kötelezettség nélküliek, a változtatások jogát fenntartjuk. Költségkalkulációk, rajzok és más dokumentumok esetében a tulajdon- és a szerzői jog a Vállalkozót illeti meg. A Megrendelő ezen dokumentumokat harmadik fél részére nem teheti hozzáférhetővé, kivéve, ha a Megrendelő Vállalkozó termékeit saját nevében és saját vagy más számlájára üzletszerűen értékesíti tovább. Az ajánlatokhoz tartozó rajzokat és más dokumentumokat a Megrendelő köteles a Vállalkozónak visszaszolgáltatni. A megrendelési rajzok alapján a toleranciák vagy DIN szabványok tekintetében a vonatkozó szabványok, műszaki tanúsítványok, előírások a mérvadóak, kivéve ha a megrendelési rajzokon egyedi toleranciák, DIN szabványok kerülnek feltüntetésre. Ezen megrendelések kivitelezéséhez szükséges egyedi szerszámok, gyártóeszközök – eltérő megállapodás hiányában - a Megrendelő részére önköltségi áron kerülnek felszámolásra, és a Vállalkozó tulajdonát képezik. A megrendelés befejeztével a szerszámokat - eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó egy évig tárolja. Ezen időszak lejártával a szerszámok megsemmisítésre kerülnek.

3. Árak, fizetési feltételek
3.1 Vállalkozó árait forintban vagy euróban határozza meg.
3.2 Az árlistában megadott árak alapárak.
3.3 Az euróban megállapított árak forintra a vállalkozási szerződés napján érvényes, a MNB középárfolyama alapján kerülnek átszámításra.
3.4 A Vállalkozó az árlistában megadott alapárak változtatásának jogát fenntartja arra az esetre, ha:
- a műszaki tartalmat a Megrendelő lényegesen megváltoztatja,
- a teljesítés időtartama alatt az árlista készítésekor figyelembe vett nyersanyagárak legalább 2%-kal növekednek,
- az euróban meghatározott árak esetén a számlakibocsátás időpontjára a forint árfolyama a szerződés megkötésének időpontjában érvényes árfolyamhoz képest legalább 5%-kal romlik.
3.5 Banki átutalás esetén a Megrendelő fizetési kötelezettsége
a Vállalkozó bankszámláján történő jóváírással tekintendő teljesítettnek.
3.6 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni a Vállalkozó részére, a késedelem minden naptári napja után. A késedelmi kamat éves mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.
3.7 Késedelmes fizetés és/vagy nem fizetés esetén a Megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítésére irányuló bármely nem peres és/vagy peres eljárás költségei a Megrendelőt terhelik.
3.8 A Vállalkozó fenntartja jogot arra, hogy a Megrendelőtől a korábbi megállapodástól eltérően készpénzfizetést, előrefizetést vagy bankgaranciát kérjen, különösen abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelő vagyoni helyzetének lényeges romlásáról szerez tudomást.
3.9 Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult a vállalkozási keretszerződést erre való hivatkozással felmondani.

4. Szállítás
4.1 A megrendelt és legyártott termék szállítása a Megrendelő kockázatára és költségére történik.
4.2 A csomagolás költségei Megrendelőt terhelik.
4.3 A szállítás a termék gyártási helyéről és/vagy a Vállalkozó raktárából történik. A Megrendelő jogosult a részszállításra.
4.4 A Megrendelő a teljesítéstől számított 3 munkanapon belül köteles a terméket elszállítani.
4.5 Amennyiben Megrendelő ezen idő alatt a terméket nem szállítja el, abban az esetben a Vállalkozó a negyedik munkanaptól jogosult tárolási díjat felszámítani.
4.6 A szállítás során keletkezett hiány, csere, rongálódás a Vállalkozót pótszállításra nem kötelezi.

5. Szavatosság, reklamáció
5.1 A Vállalkozó a gyártás során használt nyersanyagokat az érvényes DIN előírásoknak megfelelően választja ki és a megfelelő méretezésen keresztül biztosítja az előírásoknak megfelelő teherbírást.
5.2 A szabványoktól eltérő, egyedi megrendelés esetén a Vállalkozó a technika elismert szabályai szerint teljesíti a megrendelést, felelősséget azonban nem vállal az ebből adódó balesetékért és annak következményeiért.
5.3 A Megrendelő a termék átvételét követően haladéktalanul köteles azt megvizsgálni. A Megrendelő a termék tömegére, darabszámára vagy minőségére vonatkozó kifogását a termék átvételét követő 8 (nyolc) napos jogvesztő határidőn belül írásban köteles a Vállalkozónak bejelenteni.
5.4 A Megrendelő a Vállalkozó részére köteles biztosítani a kifogás jogosságának megvizsgálását.
5.5 Hibás teljesítés (rejtett hiba) esetén a Megrendelő az áru átvételét követő 6 (hat) hónapos elévülési határidőn belül érvényesítheti szavatossági jogait.
5.6 A Vállalkozó nem felel a terméken végzett átalakítás vagy olyan javításból eredő hibákért, amelyekről a Vállalkozó nem tudott, továbbá a természetes kopásból, szakszerűtlen összeszerelésből, használatból adódik.

6. A létrák és állványok különleges műszaki szállítási feltételei
6.1 Ezen termékek gyártása a EN 131 és a EN 1004 szabványok figyelembevételével történik.
6.2 A Vállalkozó üzemén belüli minőségügyi ellenőrzések keretén belül vizsgálatokat végez.
6.3 A végrehajtott vizsgálatokról a mindenkori megbízott átvételi igazolást állít ki.
6.4 Amennyiben a Megrendelő általa megbízott személy által kiegészítő vizsgálatot kíván végeztetni, az alábbiakról köteles megállapodni Vállalkozóval:
- a megbízott személy megnevezése
- a végrehajtandó vizsgálat fajtája
- a próbák száma (itt irányértékek adhatóak meg)
- esetleges további követelések.
6.5 A végrehajtott vizsgálatokról a mindenkori megbízott átvételi igazolást állít ki. Amennyiben az átvételi igazolás és a statikai számítások végett költségek merülnek fel, azok a Megrendelőt terhelik. A létrákat, állványokat és egyéb eszközöket a célnak megfelelően és adott esetben a használati utasításnak megfelelően kell használni.

7. Tulajdonjog-fenntartás
Vállalkozó a termék tulajdonjogát annak ellenértékének maradéktalan megfizetésig fenntartja.

8. Záró és vegyes rendelkezések
8.1 Vállalkozó nem felelős szerződéses kötelezettségeinek nem, vagy nem rendeltetésszerű teljesítéséért, ha az elháríthatatlan külső ok, Vis Major (azon rendkívüli események, amelyeket az általános joggyakorlat annak tekint, így különösen pl.: árvíz, sztrájk, földrengés, rendkívüli állapot stb.) következménye, amelyről a Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni.
8.2 Függetlenül attól, hogy jelen ÁSZF és/vagy egyedi szerződés valamely rendelkezése bármely okból érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, akkor az az érvénytelenné vagy hatálytalanná váló rész nélkül változatlanul hatályban marad, feltéve, hogy az mindenben megfelel a felek akaratának.
8.3 Jelen ÁSZF-re és a felek közötti szerződéses kapcsolatra a magyar anyagi és eljárás jogi szabályok az irányadóak.
8.4 A Vállalkozó a szerződéses kapcsolat alatt a magyar adatvédelmi jogszabályok alapján végzi a tudomására jutott személyes és egyéb adatok feldolgozását.
8.5 Jogvita és/vagy bírósági eljárás esetén a magyar eljárási és anyagi jogot kell alkalmazni, Vállalkozó mindenkori székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság előtt.
8.6 Az egyedi keretszerződés vagy szerződés, vagy megrendelés aláírásával a Megrendelő elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, annak egy példányát átvette, illetve annak alkalmazását elfogadta.
8.7 Jelen ÁSZF 2013. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.