Ansvarstagande

Företagets samhällsansvar

Hållbarhetsarbete för framtiden

ZARGES har förpliktat sig att agera hållbart och ansvarskännande. Vår strävan är att förena långvarig ekonomisk avkastning med ekologiskt och socialt ansvarstagande. Målet är att skapa mervärde för kunder, medarbetare och investerare samt att ta vårt ansvar gentemot miljö, människa och samhälle.

Vårt kundlöfte och våra medarbetares åtagande är: Produkter och processer av högsta tänkbara kvalitet.

Därför satsar vi redan under produktutvecklingen och produktionen på en hållbar ekonomi genom resurssnåla processer och långlivade produkter. Användningen av återvinningsbart aluminium är ekonomisk, säker och miljösmart.


ZARGES uppförandekod

Vi, ZARGES GmbH, tar genom införandet av uppförandekoden ytterligare ett konsekvent steg mot att säkerställa vårt globala och lokala ansvar.

I vår uppförandekod har vi formulerat våra ramar för användning av etiska standarder som integritet, ärlighet och laglydighet. Uppförandekoden innehåller de grundläggande principerna och reglerna för vårt beteende inom vårt företag och i förhållande till våra externa partner och allmänheten.


Korruption förvanskar konkurrensen, leder till högre kostnader, kan leda till betydande böter och en skadad företagsprofil samt riskera arbetsplatser inom företaget.


ZARGES GmbH:s konkurrenskraft är till stor del beroende av att ZARGES GmbH och dess företagsledning, avdelningschefer och anställda beaktar alla gällande lagar och liknande avgörande bestämmelser i sina affärsbeslut och åtgärder såväl inrikes som utrikes för en rättmätigt och okränkbart beteende. Ett stabilt formellt samarbete till nytta för alla kan bara finnas vid rättvis konkurrens och strikt laglydighet. Rättmätigt, okränkbart beteende är grundförutsättningen för att kunna upprätthålla kundernas och affärspartnernas förtroende för ZARGES GmbH.

En grundläggande förutsättning för rättmätigt och okränkbart beteende är att undvika intressekonflikter mellan affärsmässiga och privata intressen i samband med formella kontakter och affärsavtal. Personliga intressen får i detta sammanhang aldrig vara det ytliga motivet bakom ett affärsavtal och i det avseendet undantränga affärsmässiga intressen. All slags korruption förvanskar konkurrensen, leder till högre kostnader, kan leda till betydande böter och en skadad företagsprofil samt riskera arbetsplatser inom företaget. Därför är korrupt uppförande och andra former av otillbörlig påverkan inte tillåtet, varken inom ZARGES GmbH eller gentemot våra kunder och affärspartner, och överträdelser åtalas konsekvent. Principen med nolltolerans gäller.


Överträdelser åtalas konsekvent.
Principen med nolltolerans gäller.


I denna uppförandekod redogör vi för viktiga standarder, som – i tillägg till underlaget – anger kriterierna för att undvika intressekonflikter och korrupt uppträdande genom att fastställa tydliga riktlinjer för ett korrekt uppförande, i synnerhet när det gäller att motta gåvor från eller ge gåvor till affärspartner i det dagliga arbetet hos ZARGES GmbH.