Man står på stege i trappa, en stegsida i luften. Stegen står inte stabilt

Riskbedömning

av stegar, stegpallar och byggnadsställningar

Rätt riskbedömning för stegar och stegpallar.

I en riskbedömning för stegar och stegpallar i enlighet med §§ 5,6 i arbetsskyddslagen tillsammans med § 3 i driftsäkerhetsförordningen, minimeras risken genom bästa möjliga urval, tillhandahållande och rätt användning av steganordningar och andra instigningsanordingar.

Dessutom ska man ta hänsyn till de tekniska reglerna för driftsäkerhet (TRBS) för att göra bedömningen så öppen och omfattande som möjligt.


Tekniska regler för driftsäkerhet – TRBS 2121, del 2

TRBS återger regler för drift, tillhandahållande och användning av anläggningar som måste övervakas och tar därmed teknikens nivå, yrkesmedicin och arbetshygien såväl som arbetsvetenskapliga rön i beaktande.

ABS fastställer dessa regler och det federala arbets- och socialministeriet tillkännager dem i det gemensamma ministerbladet.

De tekniska reglernas huvuduppgift är att konkretisera förordningen om driftsäkerhet beträffande identifiering och bedömning av risker liksom härledningen av lämpliga åtgärder. Genom att tillämpa de åtgärder som nämns som exempel, kan arbetsgivarna hävda att bestämmelserna i förordningen är uppfyllda. Om arbetsgivaren väljer en annan lösning ska vederbörande skriftligen kunna påvisa att förordningen uppfylls. Sammanfattningsvis omfattar TRBS följande ämnen:

 • Användningsområde
 • Definitioner
 • Riskbedömning
 • Åtgärder
 • Tillhandahållande
 • Användning
 • Allmänt
 • Stegar som tillträde till högt belägna arbetsplatser, där tillfälliga arbetsuppgifter ska utföras
 • Stegar som högt belägna arbetsplatser
 • Iaktta säker användning under arbetet
 • Kontroll

Förutom TRBS 2121, del 2 (personskada genom olycksfall – tillhandahållande och användning av stegar), måste även DGUV-information 208-016 (tidigare BGI 694) tillämpas.


Vanliga frågor om riskbedömning

Vilka punkter ska riskbedömningen som lägst omfatta?

Grundläggande ska åtminstone följande punkter has i åtanke under riskbedömningen:
Är stegar och stegpallar lämpliga för uppgiften och tillgängliga i tillräckligt antal?

 • Stegar och stegpallar ska vara tillgängliga i nödvändiga utföranden, antal och storlekar.
 • Man ska välja längd på stegen, höjd på stegpallen, utförande, material och stabilitet samt tillbehör efter användning (arbetsplats eller genomfart).
 • Antalet beror på rumsliga förhållanden: Steganordningar ska inte behöva hämtas långväga från arbetsplatsen (förutsebar fara då man i detta fall använder sig av olämpliga insteg).
 • Förbjud och förhindra användning av olämpliga insteg med lämpliga åtgärder.

Är stegens lämplighet för aktuellt arbete säkerställd?

 • Innan arbetet inleds ska man klargöra lämpligheten hos den aktuella steganordningen (stege, stegpall) och de tillbehör som ska användas i arbetet.
 • Stegar får bara användas när:
  • Arbetarna säkert kan kliva upp på stegen
  • Arbetarna står säkert på stegen när de arbetar
 • Om byggnadsställningar, lyftplattformar eller liknande arbetsplattformar inte uppfyller kraven, ska dessa inte heller användas i arbetet.

Används stegar och stegpallar med nödvändig säkerhet och med rätt användningsområde?

För att minimera riskerna måste man ta hänsyn till följande:

 • Använd bara stegar och stegpallar för det som de är avsedda för
 • Ställ alltid upp stegar och stegpallar på ett stabilt sätt
 • Vid behov, säkra stegar mot vältning
 • Markera stegar på eller vid sidan om trafikstråk och placera hänvisningar för att förhindra att de stöts omkull
 • Ge årligen en kurs i korrekt användning av produkterna

Förklaras användning och tillämpning med lämpliga användarinstruktioner eller piktogram på stegen?

 • Förhållningsregler för användning av bärbar stege ska alltid vara tillgängliga som piktogram i stegens användarinstruktioner.
 • Om det inte finns sådana användarinstruktioner ska dessa erhållas (till exempel från tillverkaren) och placeras tydligt och permanent på stegen.

Har stegar och stegpallar testats i tillräckligt stor utsträckning?

Det finns lagar, föreskrifter och standarder som omfattar kontroll och vederbörligt tillhandahållande av steganordningar, bland annat: Förordningen om driftsäkerhet (BetrSichV), DGUV-information 208-016 (tidigare BGI 694) – Handlingsanvisning för användning av stegar och stegpallar.

Behörig person ska kontrollera att stegar och stegpallar är i felfritt skick (visuell kontroll och funktionskontroll). Därefter ska man bland annat:

 • Fastställa att kontrollintervallerna motsvarar användningsvillkoren
 • Registrera resultaten i en testmanual (samling av checklistor)
 • Stegar och stegpallars lämplighet och skick ska kontrolleras av behörig personal innan användning

Systematisk kontroll av stegar och stegpallar kan bland annat utföras med hjälp av en checklista (se DGUV-information 208-016). Man ska även beakta tillverkarens uppgifter om kontroll.

Vad händer med skadade stegar som inte längre får användas?

Man ska säkerställa att

 • skadade stegar och stegpallar inte används (utbildning)
 • skadade stegar tas ur bruk och förvaras på sådant sätt att det inte går att använda dem förrän lämplig reparation har genomförts eller produkten har skrotats (Bland annat separat förvaringsplats, sammankedjade, med tydlig markering eller märkning.

Har du frågor till ZARGES?

Du kan kontakta oss via e-post till stegar@zarges.se, eller genom att ringa vår kundservice på +46 8-591 220 00.