Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů

Následující informace podle čl. 13 a násl. nařízení GDPR o ochraně osobních údajů slouží ke splnění informační povinnosti při shromažďování osobních údajů.


1. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby:

ZARGES GmbH
zastoupená jednateli společnosti
Zargesstr. 7
82362 Weilheim, Německo

Tel.: +49 881 6870
E-mail: zarges@zarges.de

(dále jen „společnost Zarges“ nebo „my“).

2.Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Holzhofer Consulting GmbH
Martin Holzhofer
Lochhamer Str. 31
82152 Planegg, Německo

Tel.: +49 89 125 015 600
E-mail: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de

3.Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:
3.1Zpracování dat pro plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi (čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR) 

Při používání konfigurátoru ZARGES pro schody a plošiny a konfigurátoru ZARGES pro žebříkové systémy (dále „konfigurátory ZARGES“) platí následující: Vaše údaje zpracováváme pro účely registrace v konfigurátorech ZARGES, uložení nabídky, zpracování nabídky a předání objednávky vybranému prodejci.

Při uzavření smlouvy s námi platí následující: Abychom mohli splnit uzavřený smluvní vztah, poskytnout objednané služby a zaslat vám smluvní dokumenty, zpracováváme my a námi pověřené třetí osoby nebo smluvní zpracovatelé následující údaje, pokud nám je sdělíte při uzavírání smlouvy nebo v průběhu smluvního vztahu:

 • osobní údaje (obchodní firma, jméno, adresa, telefon, fax, e-mailová adresa a případně web),
 • v případě potřeby bankovní údaje (IBAN, banka, majitel účtu) a platební údaje.

3.2Používání údajů na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) 

Pokud nám poskytnete souhlas, budeme vás kontaktovat pouze prostřednictvím komunikačních kanálů, s nimiž jste souhlasili. Vaše údaje při tom používáme pro následující účely:

 •  Všeobecná a personalizovaná reklama. 
 • Pokud povolíte inkaso SEPA v náš prospěch, použijeme také vaše bankovní údaje. Inkaso SEPA používáme k inkasu dlužných částek v souladu se smluvními ujednáními.

3.3Používání údajů pro účely oprávněných zájmů (čl.6 odst. 1 písm. f) GDPR) 

Vaše osobní údaje můžeme případně používat také k prosazování našich oprávněných zájmů, pokud před těmito zájmy nemají přednost vaše zájmy nebo vaše základní práva.

 • Reklama nebo průzkum trhu a mínění, pokud neuplatníte námitku proti takovému používání vašich údajů.
 • Zajištění kvality: Abychom mohli naše služby, produkty a servis neustále zlepšovat, provádíme průzkumy vaší spokojenosti a vašich zkušeností ze smluvního vztahu. 
 • Ukládání konfiguračních údajů při používání konfigurátoru ZARGES pro schody a plošiny a konfigurátoru ZARGES pro žebříkové systémy (konfigurátorů ZARGES).
 • Uplatňování právních nároků a obhajoba v soudních sporech.
 • Ověřování a optimalizace postupů pro analýzu potřeb a přímé kontaktování zákazníků.

V případech, kdy je zpracování údajů založeno na zvážení zájmů, tzn. na oprávněných zájmech, jsou na vyžádání poskytovány další informace k posouzení těchto zájmů.

4.Povinnost poskytnout údaje 

K uzavření smlouvy je sdělení obchodní firmy, jména a adresy povinné. Pokud nám tyto informace neposkytnete, smlouva nebude uzavřena. Všechny ostatní údaje jsou dobrovolné.

5.Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Společnost Zarges GmbH neprovádí žádné profilování.

6.Předávání údajů do třetích zemí 

Předávání údajů do zemí mimo EU a Evropský hospodářské prostoru (dále „třetí země“) vyplývá ze správy, vývoje a provozování IT systémů. Údaje jsou předávány pouze v následujících případech:

 • Jejich předávání je vždy povoleno, protože jejich předávání dovoluje zákon nebo jste s jejich předáváním souhlasili.
 • Jsou splněny zvláštní podmínky pro předávání do třetích zemí.

7.Příjemci údajů a zdroje údajů
7.1Kategorie příjemců údajů 

Pokud to zákon připouští, předáváme osobní údaje těmto třetím osobám:

 • prodejcům, které si zvolíte, při používání konfigurátoru ZARGES pro schody a plošiny a konfigurátoru ZARGES pro žebříkové systémy (konfigurátorů ZARGES),
 • informačním agenturám a registrům dlužníků k poskytování informací o bonitě a k posouzení úvěrového rizika, – úvěrovým institucím a poskytovatelům platebních služeb pro vyúčtování a provádění plateb,
 • poskytovatelům IT služeb ke správě naší IT infrastruktury,
 • inkasním společnostem a právníkům při vymáhání pohledávek a uplatňování našich pohledávek soudní cestou. Pokud budou při inkasu pohledávky inkasní společnosti předány nějaké osobní údaje (údaje o zákazníkovi a kontaktní údaje, platební údaje a údaje o pohledávce), budeme vás o zamýšleném předání vašich údajů předem informovat.

7.2 Zdroje údajů

Zpracováváme osobní údaje, které obdržíme od vás v rámci našich obchodních vztahů. Pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb, zpracováváme také osobní údaje, které přípustným způsobem získáváme z veřejně dostupných zdrojů (z registrů dlužníků, katastrů nemovitostí, obchodního rejstříku, tisku nebo internetu) nebo které nám oprávněně předávají jiné třetí osoby (informační agentury nebo poskytovatelé adresních dat).

8. Doba uchovávání a podmínky pro její určení

Vaše údaje uchováváme po dobu trvání uzavřené smlouvy a po jejím skončení nebo ukončení smlouvy po dobu nezbytnou k provedení daňového auditu za poslední kalendářní rok, v němž jste byli našimi zákazníky.  Pokud existují zákonné lhůty uchovávání, jsme povinni uchovávat údaje do uplynutí takových lhůt. Po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání údajů stanovených zejména v obchodních a daňových právních předpisech (v Německu především v § 147 daňového řádu a § 257 obchodního zákoníku), údaje opět vymažeme. 

Při používání konfigurátoru ZARGES pro schody a plošiny a konfigurátoru ZARGES pro žebříkové systémy (dále „konfigurátory ZARGES“) ukládáme vaše údaje po dobu registrace, dokud proti jejich používání nevznesete námitku.

Pro účely reklamních sdělení ukládáme vaše údaje, dokud proti jejich používání nevznesete námitku nebo neodvoláte souhlas nebo dokud taková sdělení jsou ze zákona přípustná.  V ostatních případech vaše údaje ukládáme, dokud je potřebujeme ke splnění nějakého konkrétního účelu (např. plnění nebo zpracování smlouvy), a jakmile takový

účel zanikne, vymažeme je.

9.Zpracovávání a používání osobních údajů na našem webu

Používání souborů cookie

Abychom návštěvu našeho webu ještě více zatraktivnili a umožnili používání určitých funkcí, používáme na našich stránkách tzv. soubory cookie. Jsou to malé textové soubory ukládané do počítače. Po ukončení prohlížení se většina použitých souborů cookie z pevného disku vymaže (jsou to tzv. relační soubory cookie).

V počítači zůstávají tzv. trvalé soubory cookie, díky nimž vás při vaší příští návštěvě na našem webu poznáme. Našim partnerům není dovoleno shromažďovat, zpracovávat ani používat osobní údaje prostřednictvím souborů cookie na našem webu.

Změnou nastavení prohlížeče můžete zakázat ukládání souborů cookie do počítače, tím ale můžete některé funkce našeho webu omezit.

Zde můžete zobrazit a změnit nastavení souborů cookie.

Google Analytics

Tento web využívá službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá tzv. soubory cookie. Jsou to textové soubory, které se ukládají do počítače a umožňují sledovat vaše přístupy na web. Informace získané prostřednictvím souborů cookie o vašem používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) jsou odesílány na server společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde se ukládají.

Společnost Google pak tyto informace používá k vyhodnocení přístupů na web, vytváření zpráv o aktivitách na webu pro jeho provozovatele a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu. Tyto informace sděluje společnost Google třetím osobám, je-li to vyžadováno ze zákona nebo jsou-li informace zpracovávány třetími osobami z pověření společnosti Google. Společnost Google nikdy nespojuje IP adresy a dalšími údaji, které shromažďuje.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit změnou nastavení internetového prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce tohoto webu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o Vás společností Google výše uvedeným způsobem a za výše uvedenými účely.

Souhlas se shromažďováním a ukládáním osobních údajů můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. S odkazem na diskuse o používání nástrojů pro analýzu celých IP adres upozorňujeme, že tento web používá službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp ()“, takže jsou zpracovávány pouze zkrácené IP adresy, aby z nich nebylo možné zjistit vaši totožnost.

Navíc nebo jako alternativu k doplňku do prohlížeče můžete sledování prostřednictvím služby Google Analytics na našem webu zakázat kliknutím na následující odkaz. Do počítače se stáhne soubor cookie s informací o vašem nesouhlasu. Tím zabráníte shromažďování údajů prostřednictvím služby Google Analytics na tomto webu a v tomto prohlížeči, dokud soubor cookie z prohlížeče neodstraníte.

10. Informace k vašim právům jakožto subjektu údajů

Není-li uvedeno něco jiného, odpovídá za zpracování vašich údajů společnost Zarges GmbH, Zargesstr. 7, 82362 Weilheim, Německo. Můžete nás kdykoli požádat o informace, jaké údaje o Vás uchováváme, nebo o opravu případných chyb. Můžete také požádat o omezení zpracování, přenesení poskytnutých údajů ve strojově čitelném formátu nebo vymazání vašich údajů, pokud už nejsou potřebné.

Zároveň máte právo kdykoli vznést námitku proti používání vašich údajů za účelem veřejných nebo oprávněných zájmů.

Pokud jsou vaše údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Od obdržení vašeho odvolání souhlasu už žádné údaje sdělené v rámci souhlasu zpracovávány nebudou.   Odvolání souhlasu nebo námitku se zpracováním údajů pro reklamní účely zašlete na tuto adresu:

ZARGES GmbH
Zargesstr. 7
82362 Weilheim, Německo
E-mail: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de

11. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte také právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu. Pro naši společnost je ve všech případech příslušný dozorový úřad Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 606, 91511 Ansbach, Německo. Případně se můžete obrátit také na váš místní dozorový úřad.