Ochrona danych

Polityka prywatności

Zamieszczone poniżej informacje zgodnie z art. 13 i nast. RODO na temat ochrony danych osobowych realizują obowiązek udzielenia informacji w przypadku gromadzenia takich danych.

1.Nazwa i dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Zarges GmbH
repr. przez członków zarządu
Zargesstr. 7
82362 Weilheim

tel.: +49 881 687-0
e-mail: zarges@zarges.de

(do którego odnoszą się w dalszej części sformułowania „Zarges“, „my“, „nam“).

2Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Holzhofer Consulting GmbH
Martin Holzhofer
Lochhamer Str. 31
82152 Planegg

tel.: +49 89 125 01 56 00

e-mail: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de

3Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:
3.1Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a nami (art.6 ust. 1 lit. b) RODO) 

W przypadku korzystania z naszego konfiguratora schodów i platform ZARGES oraz konfiguratora systemów drabin pionowych ZARGES (konfiguratory ZARGES) obowiązują następujące zasady: Przetwarzamy Państwa dane w celu rejestracji w konfiguratorach ZARGES, przechowywania oferty, opracowania Państwa oferty oraz przekazania zlecenia do wybranego sprzedawcy.

W przypadku zwarcia umowy z nami obowiązują następujące zasady: W celu realizacji stosunku umownego, uzgodnionych usług oraz przesłania Państwu dokumentów umownych przetwarzamy my oraz wybrane przez nas osoby trzecie lub podmioty przetwarzające następujące Państwa dane, o ile zostały one przekazane nam podczas zawierania umowy lub w czasie trwania stosunku umownego:

 • dane osobowe (firma, imię i nazwisko, adres, telefon, numer faksu, adres e-mailowy i ewent. strona internetowa),
 • ewent. dane bankowe (IBAN, bank, właściciel konta) oraz informacje na temat płatności.

3.2Korzystanie z danych na podstawie Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit. a) RODO) 

W przypadku wyrażenia zgody będziemy kontaktować się z Państwem wyłącznie za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych, na które wyrazili Państwo zgodę. W tym zakresie wykorzystamy Państwa dane do następujących celów:

 • reklama ogólna i spersonalizowana. 
 • Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na polecenie zapłaty SEPA, wykorzystamy również dane Państwa rachunku bankowego. Na podstawie polecenia zapłaty SEPA ściągamy należne nam kwoty zgodnie z ustaleniami umownymi.

3.3Korzystanie z danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (art.6 ust. 1 lit. f) RODO) 

Możemy w razie konieczności wykorzystać Państwa dane osobowe do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, o ile Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są w danej sytuacji przeważające.

 • Reklama lub analizy rynkowe i badanie opinii, o ile nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych.
 • Zapewnienie jakości: W celu ciągłego ulepszania naszych usług, produktów i serwisu dla Państwa przeprowadzamy ankiety na temat zadowolenia klientów oraz Państwa doświadczeń ze współpracy z nami w ramach umowy. 
 • Zapis Państwa danych konfiguracyjnych do celów korzystania z naszego konfiguratora schodów i platform ZARGES oraz konfiguratora systemów drabin pionowych ZARGES (konfiguratory ZARGES).
 • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych.
 • Badanie i optymalizacja procedur analizy zapotrzebowania i bezpośredniego kontaktu z klientem.

Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na wyważeniu interesów, a tym samym na prawnie uzasadnionym interesie, szczegółowe informacje na temat wyważenia interesów można uzyskać, kierując do nas dodatkowe zapytanie.

4.Obowiązek udostępnienia danych 

W przypadku zawierania umowy zachodzi obowiązek podania nazwy firmy, imienia i nazwiska oraz adresu. Jeżeli nie udostępnią nam Państwo tych danych, umowa z nami nie zostanie zawarta. Podanie wszelkich innych danych jest dobrowolne.

5.Zautomatyzowane uzyskanie decyzji i profilowanie

Firma Zarges GmbH nie wykonuje żadnych działań w zakresie profilowania.

6.Przekazywanie danych do państw trzecich 

Przekazywanie danych do państw spoza UE oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej („państwa trzecie”) odbywa się w ramach administrowania, opracowania i eksploatowania systemów informatycznych. Przekazywanie ma miejsce wyłącznie w następujących przypadkach:

 • przekazywanie danych jest zasadniczo dopuszczalne, ponieważ spełnione są ustawowe okoliczności zezwalające lub wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie danych oraz
 • spełnione są szczególne warunki przekazywania do państwa trzeciego.

7.Odbiorcy danych i źródła danych
7.1Kategorie odbiorców danych 

W zakresie dopuszczonym ustawowo przekazujemy dane osobowe osobom zewnętrznym:

 • wybranym przez Państwa sprzedawcom w przypadku korzystania z naszego konfiguratora schodów i platform ZARGES oraz konfiguratora systemów drabin pionowych ZARGES (konfiguratory ZARGES);
 • wywiadowniom gospodarczym i usługodawcom oferującym scoring kredytowy, do celów oceny ryzyka kredytowego; - instytucjom kredytowym i dostawcom usług w zakresie rozliczania i realizacji płatności;
 • usługodawcom informatycznym do celów utrzymania naszej infrastruktury informatycznej;
 • usługodawcom w zakresie ściągania wierzytelności i prawnikom do celów ściągania naszych wierzytelności i sądowego dochodzenia naszych roszczeń. Jeżeli w czasie ściągania wierzytelności dojdzie do przekazania usługodawcy w zakresie ściągania wierzytelności danych osobowych (dane klientów i dane kontaktowe, dane na temat płatności i wierzytelności),  zostaną Państwo wcześniej poinformowani o takim zamierzonym przekazaniu.

7.2Źródła danych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa w ramach naszych stosunków biznesowych. Jeżeli jest to konieczne do realizacji naszych usług, przetwarzamy dane osobowe, które możemy pozyskać w sposób prawnie dopuszczalny z publicznie dostępnych źródeł (rejestry dłużników, księgi wieczyste, rejestry handlowe i rejestry stowarzyszeń, prasa, Internet) lub od pozostałych osób trzecich (wywiadownie gospodarcze lub dostawcy usług adresowych).

8. Okres przechowywania i kryteria ustalania okresu przechowywania

Państwa dane przechowujemy przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres do zakończenia podatkowej kontroli przedsiębiorstwa za ostatni rok kalendarzowy, w którym byli Państwo naszym klientem.  W przypadku ustawowych okresów przechowywania jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych aż do upływu takiego okresu. Dane zostaną usunięte po upływie ustawowego obowiązku przechowywania, wynikającego w szczególności z prawa handlowego i podatkowego (zwłaszcza §§ 147 niemieckiej Ordynacji Podatkowej [niem. skr. AO] i 257 niemieckiego Kodeksu Handlowego [niem. skr. HGB]). 

W przypadku korzystania z naszego konfiguratora schodów i platform ZARGES oraz konfiguratora systemów drabin pionowych ZARGES (konfiguratory ZARGES) przechowujemy Państwa dane przez okres rejestracji aż do zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w stosunku do ich wykorzystania.

Państwa dane przechowujemy do celów reklamowych tak długo, aż zgłoszą Państwo sprzeciw w stosunku do takiego wykorzystania, wycofają swoją zgodę lub kierowanie do Państwa reklamy nie będzie już ustawowo dozwolone.  Pozostałe Państwa dane przechowujemy tak długo, jak długo są nam one niezbędne do realizacji konkretnego celu (np. do realizacji lub wykonania umowy) i usuwamy je po ustaniu danego celu.

9.Przetwarzanie danych osobowych na naszych stronach internetowych

Stosowanie plików cookie

Korzystamy z tak zwanych plików „cookie”, aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji. „Cookies” to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze. Po wygaśnięciu sesji przeglądarki większość z zastosowanych plików cookie jest usuwana z Państwa dysku („cookies sesji”).

Nie dotyczy to tak zwanych „trwałych plików cookie“, które pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przy kolejnej wizycie. Nasze firmy partnerskie nie mają prawa zbierać, przetwarzać lub wykorzystywać danych osobowych przy użyciu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie na swoim komputerze poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień przeglądarki, co może jednak ograniczyć zakres funkcji naszej oferty.

Tutaj możesz przeglądać i zmieniać ustawienia plików cookies.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z narzędzi Google Analytics – usługi analizy stron internetowych firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tzw. „plików cookie“ – plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszej strony. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie dla administratora strony oraz realizacji innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Google może przekazywać te informacje również osobom trzecim, o ile wymagają tego przepisy ustawowe lub osoby trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie Google. Google nie powiąże nigdy Państwa adresu IP z innymi danymi Google.

Mogą Państwo uniemożliwić instalację plików cookie na swoim komputerze poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie móc korzystać z wszystkich funkcji danej strony internetowej w pełnym zakresie. Korzystając z niniejszej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zgromadzonych na Państwa temat danych przez Google we wcześniej opisany sposób oraz we wcześniej określonym celu.

Istnieje w każdej chwili możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec gromadzenia i przechowywania danych ze skutkiem na przyszłość. W związku z dyskusją na temat zastosowania narzędzi analitycznych z kompletnymi adresami IP chcielibyśmy poinformować, że strona ta korzysta z narzędzi Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“, w związku z czym może przetwarzać dalej adresy IP tylko w wersji skróconej, co pozwala na wykluczenie bezpośredniego powiązania z osobami.

Dodatkowo lub alternatywnie do dodatków do przeglądarki mogą Państwo uniemożliwić śledzenie przez Google Analytics za pośrednictwem naszych stron, klikając na następujący link. Spowoduje to zainstalowanie pliku cookie opt-out na Państwa komputerze. Tym samym rejestracja zdarzeń przez Google Analytics na tej stronie i dla tej przeglądarki nie będzie w przyszłości możliwa, o ile ten plik cookie pozostanie zainstalowany w Państwa przeglądarce.

10. Informacje o prawach osób, których dane są przetwarzane

O ile nie wykazano inaczej, administratorem Państwa danych jest firma Zarges GmbH, Zargesstr. 7, 82362 Weilheim. Mogą Państwo w każdej chwili zażądać od nas informacji na temat zgromadzonych na Państwa temat danych oraz ich sprostowania w przypadku stwierdzenia błędów. Ponadto mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania, przeniesienia udostępnionych przez Państwa danych w możliwym do odczytu maszynowego formacie lub usunięcia Państwa danych – o ile nie są już potrzebne.

Mają Państwo w każdej chwili prawo do wyrażenia sprzeciwu w odniesieniu do wykorzystania Państwa danych w oparciu o publiczny lub prawie uzasadniony interes.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Od momentu wpłynięcia wycofania nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do celów podanych w ramach zgody.   Wycofanie zgody lub sprzeciw w odniesieniu do reklamy należy kierować do:

Zarges GmbH
Zargesstr. 7
82362 Weilheim
e-mail: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de

11. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem właściwym dla nas jest zasadniczo Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht [pol. Bawarski Urząd Krajowych ds. Nadzoru nad Ochroną Danych], Postfach 606, 91511 Ansbach. Alternatywnie mogą Państwo również zwrócić się do miejscowo właściwego dla Państwa organu nadzorczego.