ÁSZF

A ZARGES GmbH általános értékesítési feltételei

(Kiadás: 2014. szeptember)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy üzleti kapcsolatunkra vonatkozó vagy az ezzel kapcsolatban tudomásunkra jutott személyes adatok, még ha vevőtől/beszállítótól vagy harmadik féltől származnak is, a Szövetségi Adatvédelem értelmében kerülnek feldolgozásra.

1. A jelen ÁSZF feltételei

1.1 
Szerződési feltételeink csak vállalkozókra érvényesek a BGB (német polgári törvénykönyv) 310. § 1. bek.ezdése szerint.

1.2 
Szerződési feltételeink kizárólagosan érvényesek. Megrendelőnek az általános szerződési feltételeinkkel ellenkező, vagy attól eltérő feltételeit csak kifejezett és írásbeli megállapodásban fogadjuk el. Szerződési feltételeink akkor is érvényesek, ha a Megrendelő azzal ellentétes vagy az értékesítési feltételeinktől eltérő feltételeinek tudatában a szállítást a Megrendelőnek fenntartások nélkül teljesítjük.

2. A szerződés létrejötte

2.1 
Az interneten, prospektusokban és más nyomtatványokban megjelenő ajánlataink kötelezettség nélküliek. A képek, rajzok, számítások és dokumentumok, ideértve az ajánlattétel keretében készült szerkezetek tekintetében fenntartjuk tulajdonjogunkat és szerzői jogunkat. Ez a „bizalmas” jelöléssel ellátott írásos dokumentumokra is vonatkozik. Ezeket kérésre, vagy amennyiben a megbízás a Megrendelőnek nem lesz odaítélve, haladéktalanul vissza kell nekünk szolgáltatni. A Megrendelő ezeket Harmadik félnek csak a kifejezett írásos engedélyünkkel adhatja tovább.

2.2 
A rendelések a Megrendelők ajánlataiként értendők. Ezeket beérkezésüktől számított két héten belül írásban, a megbízás visszaigazolásával elfogadhatjuk.

2.3
Szóbeli megállapodások nem köttettek.

3. A szerződés tartalma  a Megrendelő mintája vagy rajzai alapján elkészített termékeknek
Az ilyen megbízások teljesízéséhez szükséges különleges szerszámokat a Megrendelőnek önköltségi áron kiszámlázzuk. Ezek a szerszámok a mi tulajdonunk maradnak. A Megbízás teljesítésekor ezeket a szerszámokat egy évig magunknál tároljuk. Ezen időszak lejártával a műszereket megsemmisítjük.

4. Árak
Áraink euróban megadott nettó árak és a Felső Bajorországi Weilheim-i gyártól értendőek. Az árak a csomagolást nem tartalmazzák. Ezek külön kerülnek kiszámlázásra. A forgalmi adó a számla kiállításának napján hatályos jogszabályok szerint a számlán külön ki lesz mutatva. 

5. Fizetési késedelem
Amennyiben a megbízás visszaigazolása másképp nem rendelkezik, a vételár megfizetése levonások nélkül a számla kiállításának napjától számított 30 napon belül esedékes.

Ellenköveteléseket a Megrendelő csak abban az esetben érvényesíthet, ha az ellenköveteléseket jogerősen megállapították, és azokat vitathatatlanul elismertük.

6. Szállítási idő

6.1 
A közös megegyezésen alapuló vagy általunk meghatározott szállítási idő kezdete feltételezi az összes műszaki kérdés tisztázását.

6.2 
A szállítási kötelezettségünk betartása ezenkívül feltételezi, hogy a Megrendelő a megállapodásnak megfelelően teljesíti kötelezettségeit. Fenntartjuk a kifogás jogát a nem teljesített szerződéssel kapcsolatban.

6.3 
Amennyiben a Megrendelő késik az átvétellel vagy egyéb együttműködési kötelességeinek felróható módon nem tesz eleget, jogunkban áll az ebből keletkező kárért, ideértve a figyelmeztetésekből eredő esetleges költségeket is, kártérítést igényelni. Az további igények joga fenntartva. 

6.4 
A 6.3 alatt leírt esetekben az adásvétel tárgyának véletlenszerű tönkremenetele vagy a véletlenszerű állapotromlása attól az időponttól, amikor a Megrendelő átvételi késedelembe vagy adóskésedelembe kerül a Megrendelő felelőssége. 

6.5 
A törvény előírásai szerint felelősséget vállalunk, amennyiben az alapul szolgála adásvételi szerződés tárgya egy a BGB (polgári törvénykönyv) 286. § 2. bekezdés 4. sz. vagy a HGB (kereskedelmi törvénykönyv) 376. § szerinti rögzített teljesítési időpontú üzlet. A törvény előírásai szerint is felelősséget vállalunk, amennyiben a Megrendelőnek a nekünk felróható késedelmes szállítás miatt jogában áll kijelenteni, hogy a további teljesítésben már nem érdekelt.

6.6 
A törvény előírásai szerint felelősséget vállalunk továbbá akkor is, ha a késedelmes szállítás a mi hibánkból szándékos vagy súlyos gondatlan szerződésteljesítésre vezethető vissza. A kereskedelmi képviselőnk vagy a segédünk hibájáért mi vállaljuk a felelősséget. Amennyiben a késedelmes szállítás a nekünk felróható súlyos gondatlanságból fakadó szerződésszegésre vezethető vissza, a kártérítési kötelezettségünk az előrelátható, tipikusan bekövetkező kárra korlátozódik.

6.7 
Abban az esetben is a törvényi előírások szerint felelünk, ha a nekünk felróható késedelmes szállítás egy fontos szerződéses kötelezettség gondatlanságból fakadó megszegésére vezethető vissza. Ebben az esetben azonban a kártérítési kötelezettségünk az előrelátható, tipikusan bekövetkező kárra korlátozódik.

6.8 
Egyébként késedelmes szállítás esetén minden teljes hét késés esetében hetente egy a szállított tárgy értékének
0,5%-t kitevő, legfeljebb a szállított tárgy értékének 5%-át kitevő átalányosított késedelmi kártérítés keretösszegig felelünk.

6.9
A Megrendelő további törvényes igényei fenntartva.

7. A kár átszállása
Amennyiben a megbízás visszaigazolása másképp nem rendelkezik, a megállapodás szerint a kár átszállásának „a gyártól” értendő. 

8. Kellékszavatosság

8.1 
A megrendelőt kellékszavatosság tekintetében megillető jog feltételezi, hogy a Megrendelő az átvizsgálási és panasztételi kötelezettségét a HGB (kereskedelmi törvénykönyv) 367. § szerint szabályosan teljesíti.

8.2
Amennyiben az adásvétel tárgya hibás, Megrendelő jogosult az utólagos teljesítésre. Amennyiben a Megrendelő jogosult utólagos teljesítésre, jogunkban áll eldönteni, hogy kijavítjuk a hibát, vagy egy új, hibamentes tárgy szállításával pótoljuk a hiányosságot. Utólagos teljesítés esetén kötelességünk a hiba kijavításának teljes költségét viselni, amennyiben ezek a költségek nem növekednek azáltal, hogy az adásvétel tárgyát a teljesítés helyétől eltérő helyre szállították.

8.3 
Amennyiben az utólagos teljesítés sikertelen, Megrendelőnek jogában áll választani aközött, hogy eláll a szerződéstől, vagy hogy árcsökkentést követel.

8.4 
A törvény előírásai szerint felelősséget vállalunk, amennyiben a Megrendelő kártérítési igényt támaszt olyan őt ért károkért, amelyek a mi vagy a kereskedelmi képviselőnk vagy segédünk szándékosságából vagy súlyos gondatlanságából erednek. Amennyiben számunkra nem róható fel szándékos szerződésszegés, a kártérítési kötelezettségünk az előrelátható, tipikusan bekövetkező kárra korlátozódik.

8.5
A törvény előírásai szerint felelősséget vállalunk, amennyiben felróható módon megszegjük egyik szerződéses kötelezettségünket; ebben az esetben a kártérítés az előrelátható, tipikusan bekövetkező kárra korlátozódik. 

8.6 
A törvényes felelősségvállalás a felróható módon okozott halál, testi sértés vagy egészségkárosítás esetén érintetlen marad; ez abban az esetben is érvényes, ha a felelősségvállalást a termékfelelősségi törvény előírja. 

8.7 
Eltérő előzetes megállapodás hiányában a felelősségünk kizárt.

8.8 
A szavatossági igény elévülési ideje a kár átszállásától számított 12 hónap. Ez nem érvényes, amennyiben egy olyan tárgy megvásárlásáról van szó, amelyet rendszerint egy építkezésnél használnak, és amely az illető kárt okozta.

8.9
Az elévülési idő a BGB (polgári törvénykönyv) 478. § és 479. § szerinti szállítási visszkereset esetén érintetlen marad. Az elévülési idő a hibás tárgy szállításától számított 5 év.

9. Egyetemleges felelősség

9.1
Egy a 8. pontban foglaltaktól eltérő kártérítési kötelezettség kizárt, tekintet nélkül az érvényesített igény jogi természetére. Ez különösen érvényes a szerződéskötésnél tanúsított felróható helytelen magatartás, egyéb kötelezettségszegések miatt vagy a BGB (polgári törvénykönyv) 823. § értelmében deliktuálisan támasztott kártérítési igényekre.

9.2
A 9.1 pontban foglaltak szerinti korlátozás abban az esetben is érvényes, amennyiben a Megrendelő kártérítési igény helyett haszontalan ráfordítások megtérítésére támaszt igényt.

9.3 
Amennyiben a velünk szemben támasztott kártérítési igény kizárt vagy korlátozott, kártérítési igény az alkalmazottainkkal, munkavállalóinkkal, munkatársainkkal, képviselőinkkel és segédeinkkel szemben sem érvényesíthető.

10. Tulajdonfenntartás biztosítása

10.1 
A szállítási szerződésben foglalt fizetési kötelezettség teljesítéséig fenntartjuk a tulajdonjogot az általunk szállított árura.

10.2 
A Megrendelő szerződésellenes magatartása, különösen fizetési késedelem esetén jogunkban áll az adásvétel tárgyát visszavenni. Az adásvétel tárgyának visszavétele a szerződéstől való elállást jelenti. Az adásvétel tárgyának visszavétele után jogunkban áll azt értékesíteni. Az értékesítésből származó bevétel, az arányos értékesítési költségek levonása után, beszámítjuk a Megrendelő kötelezettségeibe.

10.3 
A Megrendelő köteles az adásvétel tárgyát gondosan kezelni. Köteles azt a saját költségén tűzkár, vízkár és lopás ellen az újkori értékének megfelelően biztosítani. Amennyiben azon karbantartási és ellenőrzési munkákat kell végezni, a Megrendelő köteles azokat saját költségére elvégezni. 

10.4
Lefoglalás vagy Harmadik fél egyéb beavatkozása esetén a Megrendelő köteles minket haladéktalanul arról értesíteni, hogy keresetet indíthassunk a ZPO (polgári perrendtartás) 771. § szerint. Amennyiben a Harmadik félnek nem áll módjában számunkra a bírósági és bíróságon kívüli eljárás költségeit ZPO (polgári perrendtartás) 771. § szerint megtéríteni, úgy a keletkezett költségek a Megrendelőre hárulnak.

10.5
Mindaddig, ameddig a tulajdonfenntartás fennáll, a Megrendelő köteles az adásvétel tárgyát elkülönítve tárolni és megjelölni. Jogában áll az adásvétel tárgyát szabályosan továbbértékesíteni. A Megrendelő már most lemond a mi javunkra a követelésünket tartalmazó számla végösszegének értékéig, ideértve az áruforgalmi adót is, a továbbértékesítésből származó követeléseiről a vásárló vagy Harmadik féllel szemben, függetlenül attól, hogy az adásvétel tárgyát annak feldolgozása nélkül vagy annak feldolgozása után értékesítette. 
A követelés érvényesítésére a Megrendelő az átruházás után is meghatalmazott marad. A Megrendelőnek az átruházott követelésből származó bevételt külön kell könyvelnie és külön kell megőriznie. Jogosultságunk, miszerint a követelésünket magunk hajtsuk be, ettől érintetlen marad. Kötelezettséget vállalunk ugyanakkor, hogy a követelést ne hajtsuk be mindaddig, amíg a Megrendelő teljesíti az értékesítési ár bevételéből származó velünk szemben fennálló fizetési kötelezettségének eleget tesz, és nem esik fizetési késedelembe, és ha nem indul ellene egyezségi eljárás vagy csődeljárás, és ha nem áll fenn a fizetés beszüntetése. Amennyiben ez bekövetkezik, a Megrendelő kérésünkre köteles az átruházott követeléseket és a kötelem adósait megnevezni, és a behajtáshoz szükséges összes információt és az ehhez tartozó dokumentumokat rendelkezésünkre bocsátani, és a kötelem adósait a kötelezettség ránk történő átruházásáról tájékoztatni.

10.6 
A Megrendelőnek jogában áll az adásvétel tárgyát szabályszerű üzletmenetben feldolgozni vagy átalakítani. Ezt azonban minden esetben mi végezzük el. Amennyiben az adásvétel tárgyát egyéb, nem a mi tulajdonunkat képező tárgyakkal dolgozzák fel, az így keletkezett tárgy társtulajdonosaivá válunk az általunk szállított tárgy értékének - itt a számlánk végösszege a mérvadó, az áruforgalmi adót beleértve - és az egyéb feldolgozott tárgyak a feldolgozás pillanatában számított értékének arányában. A feldolgozás során keletkezett tárgyra ugyanaz érvényes, mint az általunk a tulajdonfenntartással szállított tárgyra. 

10.7
Amennyiben az adásvétel tárgyát egyéb, nem a mi tulajdonunkat képező tárgyakkal nem szétválasztható módon összeépítik, az így keletkezett tárgy társtulajdonosaivá válunk az általunk szállított tárgy értékének - itt a számlánk végösszege a mérvadó, az áruforgalmi adót beleértve - és az egyéb összeépített tárgyak az összeépítés pillanatában számított értékének arányában. Amennyiben az összeépítés úgy történik, hogy a Megrendelő tárgya minősül a fő tárgynak, akkor a megállapodás értelmében a Megrendelő a tárgy feletti társtulajdonjogot megfelelő arányban nekünk átruházza. A Megrendelő megőrzi számunkra az így keletkezett saját tulajdont vagy közös tulajdont.

10.8 
A Megrendelő a követelésünk biztosítékaként átruházza nekünk azokat a követeléseket is, amelyekre az adásvétel tárgyának egy ingatlannal történő összekapcsolása révén egy Harmadik féllel szemben jogosult.

10.9
Kötelezettséget vállalunk, hogy a minket megillető biztosítékokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátjuk, amennyiben a biztosítékok realizálható értéke a biztosítandó követelések értékét több mint 10%-kal meghaladja. A rendelkezésre bocsátandó biztosíték kiválasztásának joga minket illet.

11. Követelések
Jogunkban áll a Megrendelővel szembeni követeléseinket Harmadik félnek átruházni.

12. Bírósági illetékesség 
A bírósági illetékesség helye Németország, 82362 Weilheim. Ugyanakkor fenntartjuk a jogot, hogy a Vásárló ellen a lakhelye szerinti bíróságon peres eljárást indítsunk. 

13. Teljesítés helye
Amennyiben a megbízás visszaigazolása másképp nem rendelkezik, a teljesítés helye székhelyünk, 82362 Weilheim.

14. Hatályos jog
A Német szövetségi Köztársaságban hatályos jogot kell alkalmazni; Az EN vételi jog hatálya ki van zárva.


Postafiók cím
Postafiók 1630 
D-82360 Weilheim

Cím: 
Zargesstraße 7 
D-82362 Weilheim

Cégbíróság: 
München HRB 169642
ILN 40 03866 00000 5

Ügyvezetők:
Maximilian Treptow