Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van ZARGES GmbH

(stand September 2014)

Wij wijzen erop dat commerciële of persoonlijke gegevens die tijdens of in samenhang met onze handelsrelatie worden verkregen van kopers/leveranciers of van derden, volgens de Wet op de Gegevensbescherming zullen worden verwerkt.

1. Geldigheid

1.1
Onze verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing op bedrijven zoals bedoeld in § 310 lid 1 BGB (Duits burgerlijk wetboek).

1.2
Uitsluitend onze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Wij erkennen geen tegenstrijdige voorwaarden van de klant noch voorwaarden die afwijken van onze Verkoopvoorwaarden, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan met de geldigheid ervan. Onze Verkoopvoorwaarden gelden ook als wij – met kennis van de tegenstrijdige voorwaarden van de klant of met kennis van voorwaarden van de klant welke afwijken van onze Verkoopvoorwaarden – desondanks de levering aan de klant zonder enig voorbehoud uitvoeren.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1
Onze aanbiedingen op internet, in brochures en in ander drukwerk zijn vrijblijvend. Op onze afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten, inclusief de in het kader van een offerte gemaakte constructies, behouden wij de eigendoms- en auteursrechten voor. Dat geldt ook voor schriftelijke documenten die als 'vertrouwelijk' zijn aangemerkt. Deze moeten op ons verzoek of als de klant geen opdracht mocht verstrekken, onverwijld aan ons worden geretourneerd. De klant mag deze uitsluitend met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden doorgeven.

2.2
Bestellingen beschouwen wij als aanbiedingen van onze klanten. Zij kunnen door ons binnen twee weken na ontvangst schriftelijk met een orderbevestiging worden aangenomen.

2.3
Mondelinge bijkomende afspraken werden niet gemaakt.

3. Inhoud van de overeenkomst bij overeenkomsten over de productie van onderdelen naar voorbeeld of tekening van de klant.
Speciale gereedschappen voor het uitvoeren van deze orders worden onze klanten tegen de kostprijs in rekening gebracht Ze blijven ons eigendom. Na afwerking van de opdracht wordt zulk gereedschap een jaar lang bij ons opgeslagen. Na afloop van deze tijd worden de gereedschappen vernietigd.

4. Prijzen
Onze prijzen zijn nettoprijzen in euro af fabriek Weilheim/Oberbayern. De verpakking is niet bij de prijs inbegrepen. Deze wordt apart in rekening gebracht. De wettelijke btw wordt in de wettelijke hoogte op de dag van de facturering apart op de factuur vermeld. 

5. Achterstallige betaling
Voor zover uit de orderbevestiging niets anders blijkt, dient de koopprijs zonder aftrek binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald.

De klant heeft uitsluitend recht op verrekening, wanneer zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of door ons erkend zijn.

6. Levertijd

6.1 
Een afgesproken of door ons aangegeven levertijd begint te lopen, zodra alle technische kwesties opgehelderd zijn.

6.2
Het vervullen van onze leveringsverplichting vereist bovendien dat de klant tijdig en correct aan zijn verplichtingen voldoet. De exceptie van de niet-vervulde overeenkomst blijft voorbehouden.

6.3
Verzuimt de klant de levering te accepteren of schendt hij opzettelijk overige medewerkingsplichten, dan hebben wij het recht een vergoeding te eisen voor de voor ons daaruit voortvloeiende schade inclusief eventuele extra kosten. Verdergaande claims blijven voorbehouden. 

6.4
In de gevallen van cijfer 6.3 gaat het risico van een toevallige ondergang of een toevallige verslechtering van het gekochte voorwerp over op de klant op het moment waarop deze in gebreke blijft. 

6.5
Wij zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk indien en voor zover de onderhavige koopovereenkomst een leveringsaffaire betreft in de geest van § 286 lid 2 sectie 4 BGB of van § 376 HBG. Wij zijn ook aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de klant als gevolg van een door ons te rechtvaardigen vertraagde levering het recht heeft te claimen dat zijn belang in de verdere vervulling is komen te vervallen.

6.6
Wij zijn verder aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de vertraagde levering berust op een door ons te rechtvaardigen opzettelijke of grof nalatige nakoming van de overeenkomst. Schuld van onze vertegenwoordigers of gedelegeerde personen dient ons te worden aangerekend. Voor zover de vertraagde levering berust op een door ons te vertegenwoordigen grof nalatige contractbreuk, is onze aansprakelijkheid tot schadevergoeding begrensd tot de te voorziene, typisch optredende schade.

6.7
Wij zijn ook dan aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de door ons te rechtvaardigen vertraagde levering berust op de opzettelijke schending van een belangrijke contractuele verplichting. In dit geval is onze aansprakelijkheid tot schadevergoeding echter begrensd tot de te voorziene, typisch optredende schade.

6.8
Voor het overige zijn wij in het geval van een vertraagde levering aansprakelijk voor elke voltooide week vertraging in het kader van een alles bij elkaar genomen schadevergoeding wegens vertraging ter hoogte van
0,5% van de leveringswaarde per week, maximaal echter 5% van de leveringswaarde.

6.9
Verdere wettelijke aanspraken van de klant blijven voorbehouden.

7. Risico-overgang
Voor zover uit de orderbevestiging niets anders blijkt, is met het oog op de risico-overgang levering 'af fabriek' overeengekomen. 

8. Garantie

8.1
De rechten van de klant in geval van gebreken veronderstellen dat de klant zijn verplichting tot onderzoek en reclamatie conform § 377 van het Bondsduitse wetboek op de koophandel (HGB) correct is nagekomen.

8.2
Voor zover er sprake is van een gebrek bij het gekochte voorwerp, heeft de klant een aanspraak op nakoming (bij non-conformiteit). Voor zover er een aanspraak op nakoming (bij non-conformiteit) bestaat, zijn wij naar eigen keus gerechtigd het gebrek te verhelpen of een nieuw product zonder gebreken te leveren. In geval van een nakoming (bij non-conformiteit) zijn wij verplicht alle voor het verhelpen van het gebrek noodzakelijke kosten te dragen, voor zover deze niet worden verhoogd door het feit dat het gekochte voorwerp naar een andere locatie dan de plaats van levering werd gebracht.

8.3
Mislukt de nakoming (bij non-conformiteit), dan is de klant naar zijn keus gerechtigd terugtreding van de overeenkomst of vermindering van de koopsom te verlangen.

8.4
Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de klant aanspraken op schadevergoeding claimt die berusten op opzet of grove nalatigheid, waaronder opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of gedelegeerde personen. Indien en voor zover ons geen opzettelijke contractbreuk ten laste wordt gelegd, is de aansprakelijkheid tot schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, typisch ontstane schade.

8.5
Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover wij opzettelijk een belangrijke contractuele verplichting schenden; in dit geval is echter de aansprakelijkheid tot schadevergoeding beperkt tot de te voorziene, typisch optredende schade. 

8.6
De wettelijke aansprakelijkheid wegens opzettelijke schending van het leven, het lichaam of de gezondheid blijft onverminderd van kracht; dit geldt ook, voor zover de aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid dwingend is voorgeschreven. 

8.7
Voor zover hiervoor niets is geregeld dat hiervan afwijkt, is onze aansprakelijkheid uitgesloten.

8.8
De verjaringstermijn voor garantieclaims bedraagt 12 maanden, gerekend vanaf risico-overgang. Dit geldt niet, voor zover het gaat om de verkoop van een zaak die gewoonlijk voor een gebouw wordt gebruikt en het desbetreffende gebrek heeft veroorzaakt.

8.9
De verjaringstermijn in geval van een leveringsregres volgens §§ 478, 479 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) blijft onverminderd van kracht. Deze bedraagt 5 jaar, gerekend vanaf levering van de zaak met gebreken.

9. Algehele aansprakelijkheid

9.1
Een verdergaande aansprakelijkheid op schadevergoeding zoals voorzien in cijfer 8 is uitgesloten, zonder inachtneming van de juridische aard van de geldend gemaakte aanspraak. Dit gelt met name voor aanspraken op schadevergoeding uit schuld bij afsluiting van de overeenkomst, wegens overig plichtsverzuim of wegens strafrechtelijke aanspraken op vergoeding van materiële schade volgens § 823 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB).

9.2
De begrenzing volgens cijfer 9.1 geldt ook, voor zover de klant in plaats van een aanspraak op vergoeding van de schade in plaats van de prestatie vergoeding van nutteloze kosten verlangt.

9.3
Indien en voor zover de aansprakelijkheid tot schadevergoeding jegens ons uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook met het oog op de persoonlijke aansprakelijkheid tot schadevergoeding van onze functionarissen, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en dienstverleners.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1
Wij behouden ons het eigendom aan de door ons geleverde producten voor tot aan alle betalingsverplichtingen uit de leveringsovereenkomst is voldaan.

10.2
Bij gedrag van de klant dat in strijd is met de overeenkomst, met name bij betalingsverzuim, zijn wij gerechtigd het gekochte voorwerp terug te nemen. In het terugnemen van het gekochte voorwerp door ons ligt een terugtreding uit de overeenkomst besloten. Wij zijn na het terugnemen van het gekochte voorwerp bevoegd dit ten nutte te maken. De opbrengst hiervan dient op de schulden van de klant, minus redelijke kosten voor het ten nutte maken, in mindering te worden gebracht.

10.3
De klant is verplicht het gekochte voorwerp met zorg te behandelen. Met name is hij verplicht dit op eigen kosten voldoende tegen de nieuwwaarde te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade. Voor zover onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, dient de klant deze op eigen kosten tijdig uit te voeren. 

10.4
Bij verpandingen of overige ingrepen van derden dient de klant ons onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen, zodat wij een klacht conform § 771 Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) kunnen indienen. Voor zover de derde niet in staat is, ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de klacht conform § 771 ZPO te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor het verlies dat daardoor voor ons ontstaan is.

10.5
De klant is verplicht tot aparte opslag en identificering van het gekochte voorwerp, zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat. Hij is echter gerechtigd het gekochte voorwerp binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf door te verkopen. Hij cedeert echter nu reeds al zijn vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur inclusief de btw van onze vordering die voor hem uit de doorverkoop jegens zijn afnemers of derden ontstaan, en wel ongeacht het feit of het gekochte voorwerp zonder of na verwerking is doorverkocht. 
De klant blijft ook na de cessie gemachtigd deze vordering te innen. De besteller dient de op de gecedeerde vorderingen binnenkomende bedragen apart te boeken en apart te bewaren. Onze bevoegdheid de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onverminderd van kracht. Wij verplichten ons echter de vordering niet te innen zolang de klant tegenover ons zijn verplichtingen tot betaling uit de geïnde opbrengsten nakomt en niet in gebreke blijft met betaling en met name geen surséance van betaling of faillissement is aangevraagd of er sprake is van staking van de betalingen. Als dit echter het geval is, dan dient de klant desgevraagd de gecedeerde vorderingen en hun debiteuren mede te delen, alle voor het innen noodzakelijke informatie te verstrekken, de bijbehorende documenten te overhandigen en de debiteuren onmiddellijk op de hoogte te stellen van de cessie van de vorderingen aan ons.

10.6
De klant is ook gerechtigd het gekochte voorwerp binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf te verwerken of te veranderen. Dit wordt echter altijd voor ons uitgevoerd. Als het gekochte voorwerp met andere, niet aan ons toebehorende voorwerpen wordt verwerkt, dan verkrijgen wij het mede-eigendom aan de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van het gekochte voorwerp – beslissend is hier het eindbedrag van onze factuur exclusief btw – tot de andere verwerkte voorwerpen op het moment van de verwerking. Voor de zaak die door verwerking ontstaat, geldt voor het overige hetzelfde als voor het door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde gekochte voorwerp. 

10.7
Als het gekochte voorwerp met andere, niet aan ons toebehorende voorwerpen onscheidbaar wordt vermengd, dan verkrijgen wij het mede-eigendom aan de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van het gekochte voorwerp – beslissend is hier het eindbedrag van onze factuur exclusief btw – tot de andere gemengde voorwerpen op het moment van vermenging. Vindt de vermenging plaats op een dusdanige manier dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, dan geldt als overeengekomen dat de klant het mede-eigendom in evenredige mate aan ons overdraagt. De klant houdt het op deze manier ontstane enige eigendom of mede-eigendom voor ons in bewaring.

10.8
De klant cedeert aan ons ook de vorderingen die voor hem door de verbinding van het gekochte voorwerp met een perceel jegens een derde ontstaan, als zekerheid voor onze vorderingen jegens hem.

10.9
Wij verplichten ons de zekerheden waar wij recht op hebben, op verzoek van de klant in zoverre vrij te geven als de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te zekeren vordering met meer dan 10% overschrijdt. De keuze van de vrij te geven zekerheden rust bij ons.

11. Vorderingen
Wij hebben het recht onze vorderingen jegens de klant aan een derde te cederen.

12. Bevoegde rechtbank  
De bevoegde rechtbank is onze plaats van vestiging in 82362 Weilheim. Wij zijn echter gerechtigd de rechtsvorderingen jegens de klant te vestigen bij de rechtbank in diens domicilie. 

13. Plaats van levering
Voor zover uit de orderbevestiging niets anders blijkt, is de plaats van levering onze plaats van vestiging in 82362 Weilheim.

14. Toepasselijk recht
Van toepassing is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens koopverdrag.


Postbusadres:
Postfach 16 30 
D-82360 Weilheim

Bezoekadres: 
Zargesstraße 7 
D-82362 Weilheim

Registerrechtbank: 
München HRB 169642
ILN 40 03866 00000 5

Directie:
Maximilian Treptow