Duurzaamheid

Voor ons meer dan alleen de bescherming van het milieu

Voor ZARGES is duurzaamheid veel meer dan alleen maar bescherming van het milieu. Natuurlijk is dit een centraal onderdeel. In de kern gaat het ook om het behoud van de ontwikkelingsmogelijkheden voor toekomstige generaties, in alle opzichten. De waarde toevoegende processen van bedrijven moeten hierop net zo goed worden afgestemd als het consumentengedrag van mensen.


"Duurzaamheid is voor ons geen marketinginstrument, maar een vrijwillige verbintenis die verder gaat dan pure klimaatbescherming. Wij streven ernaar meer waarde te creëren met minder middelen. In harmonie met de economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Daartoe zal de toekomstige 'ZARGES Sustainability Council' projecten ontwikkelen die ons helpen om onze doelen stap voor stap te bereiken"

Maximilian Treptow, CEO


Een branche-onafhankelijk extern duurzaamheidsadviesbureau (Focus Zukunft GmbH & CO. KG) heeft voor ons de impact op het klimaat van onze organisatie bepaald. De operationele emissies van ZARGES bedragen ongeveer 4.400 ton broeikasgas per jaar. Door de aankoop van klimaatbeschermingscertificaten hebben we de jaarlijkse CO2-uitstoot voor 2021 gecompenseerd. Hiermee zijn wij een van de eersten bedrijven in onze branche die zijn uitstoot, in overeenstemming met het Kyoto-protocol, vrijwillig compenseert.

Uitreiking van het certificaat "Climate Neutral Company 2020/21" door het duurzaamheidsadviesbureau Fokus Zukunft GmbH & Co. KG.


Onze klimaatbescherming projecten

ADPML Portel-Para REDD Project, Brazilië

De belangrijkste doelstelling van het project is het voorkomen van illegale houtkap in inheemse bossen. Om zo de CO2- opslag van 10.564.630 ton over een periode van 41 jaar te realiseren. Besparing CO2/T per jaar: 264.116.

GUANAIRE FOREST PLANTATIONS; Uruguay

Bebossingsproject met een totaal van 21.298 ha. Bosplantages voor de productie van hoogwaardige, duurzame houtproducten en voor de opslag van grote hoeveelheden kooldioxide. Besparing C02/T per jaar: 127.416.

De drie + 1 pijlers van duurzaamheid bij ZARGES

De drie pijlers van duurzame ontwikkeling houden in dat duurzaamheid alleen kan worden bereikt door een gelijkwaardige wisselwerking van ecologische, economische en sociale doelstellingen. Dit zorgt ervoor dat de economische, ecologische en sociale ontwikkeling van een samenleving in een positieve richting wordt gestuurd en dat de prestaties over de hele linie worden verbeterd.


Pijler #1 - Milieu duurzaamheid

Bescherming van het milieu en de natuur. Een zuinig en bewust gebruik van energie, water en grondstoffen moet worden beleefd als een natuurlijke vanzelfsprekendheid. Vooral bij niet-hernieuwbare grondstoffen. Dit is bedoeld om schade aan ons ecosysteem te voorkomen en in plaats daarvan de biodiversiteit te bevorderen. Emissies moeten worden voorkomen (vervuiling van lucht, bodem of water) en zodanig worden verwerkt dat de vervuiling geen schade veroorzaakt.


Pijler #2 - Sociale duurzaamheid

Een eerlijke beloning, passende arbeidsvoorwaarden en de behartiging van belangen van werknemers - er moet altijd rekening worden gehouden met het algemeen belang. En het economisch succes moet ook worden gebruikt om sociale spanningen en ongelijke verdeling van de voorrechten in de samenleving in evenwicht te brengen.


Pijler #3 - Economische duurzaamheid

Noch wij als bedrijf, noch de maatschappij mogen buiten de natuurlijke omstandigheden leven en werken. Een economie die gebaseerd is op uitbuiting leidt onvermijdelijk tot verliezen voor toekomstige generaties en stelt geen langdurig bestaan veilig. Eerlijke en sociale waarde creatie is een principe van onze bedrijfsfilosofie.


Pijler #4 - Veiligheid

Als fabrikant van veiligheidsrelevante arbeidsmiddelen heeft ZARGES zich toegelegd op een andere pijler van duurzaamheid: veiligheid. Met onze producten en processen zorgen we voor de veiligheid van onze medewerkers, maar ook voor een veilige werkomgeving voor onze klanten. Wat bijdraagt aan een betere planning en een veilige tewerkstelling.


De ZARGES-duurzaamheidsstrategie. Wat we doen en waar we aan werken om onszelf te verbeteren

Onze ecologische verantwoordelijkheid

Onze ecologische verantwoordelijkheid

Met onze producten besteden we aandacht aan duurzame constructies en een veilige toepassing. Door onze voornamelijk gebruikte grondstof aluminium kan een recyclingpercentage tot bijna 100% worden bereikt. Daarnaast hebben we ons gecommitteerd aan milieuvriendelijke productieprocessen en optimaliseren we onze processen voor een betere milieuvriendelijkheid (bijv. het tot een minimum beperken van verpakkingen en printproducten). De voortdurende besparing van hulpbronnen zoals energie, water, materialen en grondstoffen is niet alleen vanuit ecologisch oogpunt een onderdeel van onze productiestrategie. Wetten, richtlijnen en specificaties worden consequent toegepast en de veiligheid en efficiëntie van fabrieken en productieprocessen worden voortdurend verbeterd. Op deze manier bereiken we betere resultaten en verminderen we tegelijkertijd de milieuvervuiling en het verbruik van hulpbronnen.

Onze sociale verantwoordelijkheid

In onze Gedragscode hebben we ons oriëntatiekader geformuleerd voor de toepassing van ethische normen zoals integriteit, eerlijkheid en naleving van de wet. Het bevat de principes en regels voor ons gedrag binnen het bedrijf, met onze partners en in de maatschappij. Met deze aspecten in het achterhoofd selecteren wij onze leveranciers en partners. Binnen onze invloedsfeer streven we naar naleving en bescherming van de mensenrechten. Onze waardeketen is gebaseerd op de naleving van sociale normen - onze zakenpartners moeten zich ook aan deze normen houden. Op deze manier proberen we onze rol in de handhaving van de mensenrechten en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voortdurend uit te breiden. ZARGES houdt zich strikt aan de basisprincipes van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), zoals bescherming en respect voor de internationale mensenrechtenwetgeving.

Mensenrechten, erkenning van het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, afwijzing van alle vormen van dwangarbeid of kinderarbeid en geen tolerantie voor discriminatie in arbeid en beroep. Daarnaast ondernemen we actie. 

Wij zijn betrokken bij regionale projecten om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te vervullen en de werkdruk bij medewerkers met onder andere thuiswerken, anti-stress- en gezondheidscursussen te bevorderen.

Onze economische verantwoordelijkheid

Onze economische verantwoordelijkheid

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol voor onze interne en externe stakeholders, met name voor onze klanten. Wij zien het uitgebreide duurzaamheidsdenken als een belangrijke economische kans die een belangrijke rol speelt bij het veiligstellen van de toekomst van ons bedrijf op de lange termijn. ZARGES baseert haar zakelijke beslissingen dan ook op realistische, economisch verantwoorde en langetermijndoelstellingen en streeft een groeistrategie na. Om ervoor te zorgen dat onze producten zich ook in de toekomst blijven onderscheiden van de concurrentie, investeren we in de 39 collega's voor onderzoek en ontwikkeling, maar ook in productinnovaties en breiden we ons aanbod van digitale diensten uit.

Onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid

In Nederland zijn er jaarlijks meer dan 58.000 te melden ongevallen door een val van hoogte (2018, bron Allrisk). Daarnaast zijn er jaarlijks 188.678 transporten van gevaarlijke goederen in de EU (bron: Eurostat). Cijfers die bewijzen dat we met onze producten de veiligheid van mens en milieu duurzaam kunnen beïnvloeden. Veiligheid is daarom een verantwoordelijkheid die we in het hele bedrijf hebben geïnternaliseerd en een kenmerk dat we zonder enige compromis integreren in onze producten en diensten.

Op deze manier leveren we onze bijdrage aan het veiliger maken van het dagelijks leven. Als producent van producten en oplossingen die relevant zijn voor de arbeidsveiligheid heeft veiligheid op de werkplek echter ook een heel bijzondere betekenis voor ZARGES. Wij voldoen aan de (inter-)nationale regelgeving en zorgen op betrouwbare wijze voor zo veilig mogelijke werkomstandigheden. Deze veiligheidsnormen worden regelmatig gecontroleerd om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te waarborgen. Wij bieden ook uitgebreide preventieve maatregelen en programma's voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze medewerkers. Met terugkerende veiligheidsseminars en -audits als ook speciale aangescherpte veiligheidsregels en risico-evaluaties, zetten we ons in voor het bevorderen van een werkomgeving met een laag gevarenrisico.


De ZARGES Gedragscode

ZARGES zet met de invoering van de Gedragscode een volgende consequente stap om onze mondiale en lokale verantwoordelijkheid waar te nemen.

In onze Gedragscode formuleren wij onze richtlijnen voor de toepassing van ethische normen als integriteit, eerlijkheid en legaal handelen. De Gedragscode bevat de fundamentele principes en regels voor ons gedrag binnen het bedrijf en in relatie met onze externe partners en het publiek.


Corruptie leidt tot oneerlijke concurrentie en hogere kosten; kan met strenge boetes en imagoschade
verbonden zijn en brengt arbeidsplaatsen binnen het bedrijf in gevaar.


Het concurrentievermogen van ZARGES is voor een groot deel afhankelijk van het feit dat ZARGES en de leden van het management, afdelingshoofden en werknemers zich houden aan alle toepasselijke wetten en andere relevante bepalingen voor een wettig en integer gedrag bij hun zakelijke beslissingen en acties in binnen- en buitenland. Een stabiele zakelijke samenwerking in het voordeel van iedereen kan alleen worden bereikt door eerlijke concurrentie en strikte naleving van de wet. Wettig, integer gedrag is de basisvoorwaarde voor het handhaven van het vertrouwen van klanten en zakelijke partners in ZARGES.

Een essentiële vereiste voor rechtmatig en integer gedrag is het vermijden van belangenverstrengeling tussen zakelijke en persoonlijke belangen in de context van zakelijke contacten en transacties. In dit verband mogen persoonlijke belangen nooit het leidende motief zijn achter het afsluiten van een transactie en daarmee zakelijke belangen verdringen. Elke vorm van corruptie leidt tot oneerlijke concurrentie, hogere kosten, kan met strenge boetes en een beschadigd image verbonden zijn en brengt arbeidsplaatsen binnen het bedrijf in gevaar. Daarom wordt corrupt gedrag en elke andere vorm van ontoelaatbare uitoefening van invloed binnen ZARGES , noch onder uw klanten en zakenpartners getolereerd en worden overtredingen consequent vervolgd. Op dit punt geldt een 'zero-tolerance' beleid.


Overtredingen worden consequent vervolgd.
Op dit punt geldt een 'zero-tolerance' beleid.


Deze Gedragscode beschrijft de belangrijkste normen die – naast de grondbeginselen – de wereldwijde standaard vormen om belangenverstrengeling en corrupt gedrag te voorkomen, met behulp van duidelijke richtlijnen voor correct gedrag, in het bijzonder met betrekking tot het aannemen en verstrekken van voordelen ten opzichte van zakelijke partners bij hun dagelijkse activiteiten voor ZARGES.