Privacy

Privacyverklaring

Privacy-informatie

De onderhavige aanwijzingen conform 13 v.v. AVG over privacy en gegevensbescherming dient ter naleving van de informatieplicht bij verzameling van persoonsgerelateerde gegevens.

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke:
Zarges GmbH
Vertegenw. door de directeur
Zargesstr. 7
D-82362 Weilheim

Tel.: +49 881 687-0
E-mail: zarges@zarges.de
(hierna „Zarges“, „wij“, „ons“ genoemd).

2. Contactgegevens van de  functionaris voor de gegevens- en privacybescherming

Holzhofer Consulting GmbH
Martin Holzhofer
Lochhausener Str. 31
82152 Planegg

Tel.: +49 089 1 25 01 56 00
E-mail: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de

3. Doeleinden waartoe de persoonsgerelateerde gegevens verwerkt dienen te worden, alsmede de rechtsgrondslag voor verwerking

3.1. Gegevensverwerking ter vervulling van de tussen u en ons gesloten overeenkomst (art. 6 lid 1 letter b) DS-GVO (Algemene Verordening Gegevensbescherming)) 

In het geval van gebruik van onze ZARGES configurator voor trappen en platformen en de ZARGES configurator voor kooiladderconstructies (ZARGES configuratoren) geldt het volgende: Wij verwerken uw gegevens ter registratie in de ZARGES configuratoren, voor opslag van de offerte, ter bewerking van uw offerte en doorgifte van uw order aan gekozen handelaar.

In het geval van een overeenkomst met ons geldt het volgende: Teneinde de bestaande verbintenis te vervullen, verschuldigde prestaties te leveren en u de contractdocumentatie toe te zenden, worden door ons alsmede door ons daartoe opgedragen derden of orderverwerkers de volgende gegevens van u verwerkt, indien en voor zover u ons deze bij afsluiting van de overeenkomst of tijdens het verloop van de contractuele verbintenis heeft meegedeeld:

 • persoonlijke gegevens (firma, naam, postadres, telefoon, faxnummer, e-mailadres en evt. homepage),
 • evt. bankgegevens (IBAN, bank, accounteigenaar) en betalingsinformatie

3.2. Gegevensgebruik op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a) DS-GVO (AVG)) 

In het geval van een verstrekte toestemming contacteren wij u uitsluitend via de communicatiekanalen, waarmee u akkoord bent gegaan. Hiervoor gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Algemene en gepersonaliseerde reclame. 
 • Indien en voor zover u ons een SEPA-incassomachtiging heeft verstrekt, gebruiken wij voorts uw bankgegevens. Via de SEPA-incassomachtiging incasseren wij openstaande bedragen overeenkomst de contractueel gemaakte afspraken.

3.3. Gegevensgebruik op grond van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 letter f) DS-GVO (AVG)) 

Wij gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens in voorkomende gevallen, om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, indien en voor zover uw belangen of grondrechten en grondvrijheden niet prevaleren.

 • Reclame of markt- en opinieonderzoek, indien en voor zover u tegen het gebruik van uw gegevens geen bezwaar heeft aangetekend.
 • Kwaliteitsborging: Om onze prestaties, onze producten en onze services aan u continu te verbeteren, voeren wij enquêtes naar uw tevredenheid, alsmede naar uw ervaringen, voortvloeiend uit uw contractverbintenis. 
 • Opslag van uw configuratiegegevens voor gebruik van onze ZARGES configurator voor trappen en platformen en onze ZARGES configurator voor kooiladderconstructies (ZARGES configuratoren).
 • Indiening van gerechtelijke vorderingen en verdediging bij juridische geschillen.
 • Controle en optimalisatie van procedures voor behoeftenanalyse en directe klantbenadering.

Indien en voor zover de gegevensverwerking op een belangenafweging en aldus op gerechtvaardigde belangen berust, is verdere informatie met betrekking tot de belangenafweging op aanvraag verkrijgbaar.

4. Verplichting tot beschikbaarstelling van de gegevens 

In het geval van een overeenkomst is beschikbaarstelling van firmanaam, naam en postadres verplicht. Stelt u ons deze gegevens niet ter beschikking, komt er geen overeenkomst met ons tot stand. Alle overige gegevensopgaven geschieden op basis van vrijwilligheid.

5. Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling

Door Zarges GmbH worden geen profiling-maatregelen uitgevoerd.

6. Gegevensoverdracht naar een derde land 

Gegevensoverdrachten naar landen buiten de EU en buiten de Europese Economische Ruimte („derde landen“) geschieden in het kader van beheer, ontwikkeling en gebruik van IT-systemen. De overdracht geschiedt uitsluitend in de volgende gevallen:

 • De overdracht is principieel toegestaan, omdat aan de wettelijke toestemmingsvereiste is voldaan of u zich met de gegevensoverdracht akkoord heeft verklaard.
 • Aan de bijzondere voorwaarden voor overdracht naar een derde land wordt voldaan.

7. Ontvangers van gegevens en gegevensbronnen

7.1. Categorieën van gegevensontvangers 

Indien en voor zover wettelijk toegestaan, geven wij persoonsgerelateerde gegevens door aan externe partijen:

 • Aan door u geselecteerde handelaren bij gebruik van onze ZARGES configurator voor trappen en platformen voor kooiladderconstructies (ZARGES configuratoren).
 • Kredietinformatiekantoren en credit scoring-aanbieders voor kredietwaardigheidsinformatie, ter beoordeling van het kredietrisico. - Kredietinstituten en aanbieders van betalingsdiensten voor afrekening en afwikkeling van betalingen.
 • IT-dienstverleners ter handhaving van onze IT-infrastructuur.
 • Incasso-dienstverleners en advocaten, om vorderingen via incasso te innen en aanspraken gerechtelijk door te zetten. Indien er in het kader van een incasso persoonsgerelateerde gegevens (klant- en contactgegevens, betalingsgevens en gegevens van de vordering) worden overgedragen aan een incasso-dienstverlener, informeren wij u voorafgaand omtrent de beoogde overdracht.

7. 2. Gegevensbronnen

Wij verwerken persoonsgerelateerde gegevens die wij in het kader van onze zakelijke relatie van u hebben ontvangen. Indien en voor zover dat voor het leveren van onze diensten vereist is, verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens, die wij uit publiek toegankelijke bronnen (debiteurenregisters, kadasters, handels- en verenigingsregisters, pers, internet) op toegestane wijze verkrijgen of ons door overige derden (een kredietinformatiebureau of een adressendienstverlener) op toegestane wijze worden toegezonden.

8. Opslagduur en criteria voor vastlegging van de duur

Wij slaan uw gegevens op voor de duur van de bestaande overeenkomst en na beëindiging van de overeenkomst met u gedurende een periode die eindigt bij de belastingcontrole van het laatste kalenderjaar, waarin u klant van ons was.  Bestaan er wettelijke bewaartermijnen, zijn wij gehouden om de gegevens tot afloop van deze termijnen te bewaren. Na afloop van de wettelijke bewaartermijnen, die voornamelijk uit het handels- en belastingrecht voortvloeien (in het bijzonder §§ 147 AO (belastingwet) en 257 HGB (handelswetboek)), worden deze gegevens weer door ons gewist. 

In het geval van gebruik van onze ZARGES configurator voor trappen en platformen en de ZARGES configurator voor kooiladderconstructies (ZARGES configuratoren) bewaren wij uw gegevens voor de duur van de registratie, tot u tegen het gebruik bezwaar aantekent.

Voor commerciële aanspraken bewaren wij uw gegevens zo lang, tot u tegen het gebruik bezwaar aantekent, uw toestemming herroept of een aanspraak wettelijk niet langer toegestaan is.  Uw overige gegevens bewaren wij, zo lang wij deze voor de vervulling van het concrete doel (bijv. ten behoeve contractnakoming of -afwikkeling) benodigen en verwijderen deze na wegvallen van het doel.

9. Verwerking van persoonsgerelateerde gegevens op onze webpagina’s

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan ons internet-aanbod aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op enkele pagina's zogenoemde "cookies". Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Na het einde van de browsersessie worden de meeste van de door ons gebruikte cookies weer van uw harde schijf gewist ("sessiecookies").

De zogenoemde "permanente cookies" blijven daarentegen op uw computer staan en stellen ons zo in staat u bij uw volgende bezoek weer te herkennen. Het is onze partnerbedrijven niet toegestaan om via onze website persoonlijke gegevens d.m.v. cookies te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

U heeft de mogelijkheid het opslaan van cookies op uw computer te verhinderen door dienovereenkomstige browserinstellingen, hierdoor kan echter de functionaliteit van ons aanbod worden beperkt.

U kunt hier de cookie-instellingen bekijken en wijzigen.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de website-activiteiten voor de website-exploitant op te stellen en om overige met het websitegebruik en het internetgebruik verband houdende diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden ter hand stellen, indien dat wettelijk is voorgeschreven en indien derden deze informatie in opdracht van Google moeten verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen.

U kunt de installatie van de cookies via een daartoe strekkende instelling van uw browser software blokkeren; wij attenderen u er wel op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in volledige omvang zult kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking door Google van de over u verzamelde gegevens op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.

Tegen het verzamelen en de opslag van gegevens kan te allen tijde bezwaar worden aangetekend met het oog op de toekomst. Ten aanzien van de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze website Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“ gebruikt en IP-adressen om die reden uitsluitend afgekort worden verwerkt om  rechtstreekse identificeerbaarheid van personen uit te sluiten.

Aanvullend of als alternatief voor Browser-Add-On kunt u de verzameling van uw gegevens door Google Analytics blokkeren, door de volgende link aan te klikken. Daarbij wordt een Opt-Out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Zo wordt verzameling door Google Analytics  voor deze website en voor deze browser voortaan geblokkeerd, zo lang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

10. Informatie over uw betrokkenenrechten

Voor de verwerking van uw gegevens verantwoordelijk is Zarges GmbH, Zargesstr. 7, 82362 Weilheim, indien en voor zover niet anders is vermeld, kunt u te allen tijde informatie met betrekking tot de over u opgeslagen gegevens en in geval van fouten rectificatie daarvan verlangen. Voorts kunt u inperking van de verwerking, de overdracht van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens in een machinaal leesbaar formaat of verwijdering van uw gegevens – indien en voor zover deze niet langer benodigd zijn – verlangen.

Boven bent u te allen tijde gerechtigd om tegen het gebruik van uw gegevens, die op openbare of gerechtvaardigde belangen berusten, bezwaar aan te tekenen.

Indien en voor zover wij uw gegevens op basis van een door u verstrekte toestemming verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Na ontvangst van uw herroeping verwerken wij uw gegevens niet langer voor de in het kader van uw toestemming aangegeven doeleinden.   Uw herroeping of reclamebezwaar gelieve u te zenden aan:

Zarges GmbH
Zargesstr. 7
82362 Weilheim
E-Mail: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de

11. Bezwaarrecht bij een toezichthoudende instantie

Voorts kunt u zich te allen tijde met een bezwaar tot een toezichthoudende instantie wenden. Voor ons is uitsluitende het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 606, 91511 Ansbach, bevoegd. In plaats hiervan kunt u ook wenden tot de voor u bevoegde plaatselijke toezichtsinstantie.