Vastuullisuus ja kestävä kehitys

ohjaa jokapäiväistä työtämme

Meille kestävä kehitys koostuu muustakin kuin ympäristön suojaamisesta. Ympäristön suojaaminen on tietenkin keskeisessä roolissa, kun haluamme säilyttää tulevienkin sukupolvien kehitysmahdollisuudet kaikilta osin. Yritysten lisäarvonluontiprosessien on perustuttava tähän, yhtä kuin ihmisten kuluttajakäyttäytyminenkin.


"Kestävä kehitys ei ole meille pelkästään markkinointiaihe, vaan aito sitoutuminen, johon liittyy muutakin kuin ympäristön suojaamista. Pyrimme luomaan enemmän arvoa käyttämällä vähemmän resursseja, sopusoinnissa taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuden kanssa. ZARGESin tuleva vastuullisuustiimi tulee toteuttaa hankkeita, jotka auttavat meitä saavuttamaan vastuullisuustavoitteemme asteittain."

Maximilian Treptow, CEO


Focus Zukunft GmbH & Co. KG on laskenut yrityksiemme ilmastovaikutukset. ZARGES GmbH:n toiminnalliset päästöt ovat vuodessa noin 4400 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä. Vastaavasti olemme kompensoineet vuoden 2021 hiilidioksidipäästöt ilmastoa suojaavien hankkeiden avulla, jotka oikeuttavat ilmastosertifikaattiin. Olemme yksi ensimmäisistä yrityksistä alallamme, joka kompensoi päästöt sitoutuneesti ja vapaaehtoisesti Kioton ilmastosopimuksen mukaisesti.

Vastuullisuuskonsulttimme Fokus Zukunft GmbH & Co. KG luovuttaa sertifikaatin "Climate Neutral Company 2020/21".


Ilmastoa suojaavat hankkeemme

GUANARE-METSÄNISTUTUS; Uruguay

Metsänuudistusprojekti, yhteensä 21 298 hehtaaria. Metsät korkealaatuisten, pitkäikäisten puutuotteiden tuotantoon ja suurten hiilidioksidimäärien varastointiin. Säästö C02 / T vuodessa: 127 416

ADPML Portel-Para REDD -projekti, Brasilia

Hankkeen päätavoitteena on välttää laitonta hakkuuta metsissä ja siten saavuttaa 10 564 630 tonnin hiilidioksidin varastoinnin 41 vuoden aikana. Säästö C02 / T vuodessa: 264 116 

ZARGES kolme +1 vastuullisuusarvot

Kestävän kehityksen kolme pilaria edellyttävät, että kestävää kehitystä saavutetaan vain yhtäläisellä vuorovaikutuksella kestävien ympäristö-, taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden kanssa. Näin varmistamme, että yhteiskunnan taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kehitys ohjataan positiivisella tavalla ja että suorituskykyä parannetaan jokaisessa osassa.


Pilari 1 - Ekologinen kestävyys

Ympäristön ja luonnon suojelu. Taloudellista ja tietoista energian, veden ja raaka-aineiden käyttöä on elettävä luonnollisena minäkuvana. Erityisesti uusiutumattomien raaka-aineiden kanssa. Tämän pitäisi välttää ekosysteemimme haitallista käyttöä ja edistää sen sijaan biologista monimuotoisuutta. Päästöt, kaikissa muodoissa (saasteita ilmassa, vedessä tai maanperässä), tulee minimoida ja käsitellä ilman, maaperän tai veden pilaantuminen) ja käsiteltävä haitattomalla tavalla.


Pilari 2 - Sosiaalinen kestävyys

Oikeudenmukainen palkka, kohtuulliset työolot ja työntekijöiden ehdotusten toteuttaminen - yleistä hyvinvointia on aina otettava huomioon. Taloudellista menestystä on käytettävä myös tasapainottamaan sosiaalista epätasa-arvoa ja sosiaalisia vaikeuksia yhteiskunnassa.


Pilari 3 - Taloudellinen kestävyys

Ei saada yhteiskuntana, eikä yrityksenä elää tai toimia luonnollisten olosuhteiden ulkopuolella. Hyödyntämiseen perustuva talous johtaa väistämättä tappioihin seuraaville sukupolville, se ei myöskään takaa pitkäaikaista olemassaoloa. Oikeudenmukainen ja sosiaalinen arvonluonti on yritysfilosofiamme periaate.


Pilari 4 - Turvallisuus

Turvallisuuden kannalta tärkeiden työvälineiden valmistajana ZARGES on sitoutunut kestävyyteen myös neljännellä pilarilla - turvallisuus. Tuotteidemme ja prosessiemme avulla varmistamme työntekijöidemme turvallisuuden lisäksi myös turvallisen työympäristön asiakkaillemme. Näin edistämme myös parempaa suunnittelua ja turvallisia työpaikkoja.


ZARGESin kestävän kehityksen strategia.
Mitä teemme ja mitä pyrimme parantamaan?

Ekologinen vastuumme

Ekologinen vastuumme

Panostamme erityisesti kestäviin rakenteisiin, niin että tuotteitamme voidaan käyttää turvallisesti pitkään. Pääasiassa käytetyn raaka-aineemme alumiinin kierrätysaste on lähes 100 %. Lisäksi olemme toteuttaneet ympäristöystävällisempiä tuotantoprosesseja ja optimoimme niitä jatkuvasti. Olemme myös vähentäneet esim. pakkausmateriaaleja ja painotuotteita. Energian, veden, materiaalien ja raaka-aineiden jatkuva säästäminen ei ole osa tuotantostrategiaamme pelkästään ekologisesta näkökulmasta. Otamme myös lakeja, ohjeita ja muita vaatimuksia yhdenmukaisesti käyttöön. Järjestelmien ja tuotantoprosessien turvallisuutta ja tehokkuutta parannetaan jatkuvasti. Tällä tavoin saavutamme parempia tuloksia, pienennämme ympäristövaikutuksia sekä resurssien käyttöä.

Sosiaalinen vastuumme

Sosiaalinen vastuumme

Käytännesäännöissämme olemme asettaneet eettisten normien, kuten yksityisyyden, rehellisyyden ja lain noudattamista. Se sisältää periaatteet ja säännöt käytöksestämme yrityksessä sekä kumppaneidemme ja yhteiskuntamme kanssa. Valitsemme myös toimittajia ja kumppaneita näiden näkökulmien perusteella. Vaikutusalueellamme kunnioitamme ja pyrimme
edistämään niitä omassa toiminnassamme. Arvoketjumme perustuu sosiaalisiin normeihin - myös kumppaneidemme on täytettävä nämä. ZARGES noudattaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perusperiaatteita, kuten kansainvälisten ihmisoikeuksien suojaaminen, lapsi- ja pakkotyön kieltäminen, syrjinnän poistaminen sekä yhdistymisvapauden takaaminen.
Osallistumme myös paikallisiin hankkeisiin, sosiaalisen yhteiskunnallisen vastuun toteuttamiseksi.

Taloudellinen vastuumme

Taloudellinen vastuumme

Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan vuonna 2019 yksi Suomen tyypillisimmistä työtapaturman sattumissyistä oli putoaminen. EU:ssa on yli 188 500 vaarallisten aineiden kuljetusta (lähde: Eurostat). Nämä faktat todistavat, että tuotteidemme avulla voidaan vaikuttaa sekä ihmisten että ympäristön turvallisuuteen. Turvallisemman arjen mahdollistamiseksi, korkealaatuinen turvallisuus on toimintamme ydin sekä tinkimätön ominaisuus kaikissa tuotteisamme ja palveluissamme.
Korkean työturvallisuuden kannalta merkityksellisten tuotteiden ja ratkaisuiden valmistajana, korkea työturvallisuus on myös omassa toiminnassamme erityisen tärkeää. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä ja varmistamme turvalliset työolot sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Nämä turvallisuusstandardit tarkistetaan säännöllisesti työntekijöiden terveyden varmistamiseksi. Tarjoamme myös kattavia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja ohjelmia työntekijöidemme fyysiselle ja henkiselle terveydelle. Toistuvien turvallisuusseminaarien ja tarkastusten sekä erityisvaaroja koskevien ohjeiden ja riskiarviointien avulla, olemme sitoutuneet edistämään vähäriskistä työympäristöä.

Vastuumme turvallisuudesta

Vastuumme turvallisuudesta

Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan vuonna 2019 yksi Suomen tyypillisimmistä työtapaturman sattumissyistä oli putoaminen. EU:ssa on yli 188 500 vaarallisten aineiden kuljetusta (lähde: Eurostat). Nämä faktat todistavat, että tuotteidemme avulla voidaan vaikuttaa sekä ihmisten että ympäristön turvallisuuteen. Turvallisemman arjen mahdollistamiseksi, korkealaatuinen turvallisuus on toimintamme ydin sekä tinkimätön ominaisuus kaikissa tuotteisamme ja palveluissamme.
Korkean työturvallisuuden kannalta merkityksellisten tuotteiden ja ratkaisuiden valmistajana, korkea työturvallisuus on myös omassa toiminnassamme erityisen tärkeää. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä ja varmistamme turvalliset työolot sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Nämä turvallisuusstandardit tarkistetaan säännöllisesti työntekijöiden terveyden varmistamiseksi. Tarjoamme myös kattavia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja ohjelmia työntekijöidemme fyysiselle ja henkiselle terveydelle. Toistuvien turvallisuusseminaarien ja tarkastusten sekä erityisvaaroja koskevien ohjeiden ja riskiarviointien avulla, olemme sitoutuneet edistämään vähäriskistä työympäristöä.