Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser for ZARGES GmbH

(status september 2014)

Vi henviser til, at personfølsomme data, som vi har modtaget i forbindelse med vores forretningsforhold, behandles i henhold til de tyske regler for beskyttelse af personoplysninger, uanset om dataene stammer fra kunden/leverandøren selv eller fra en tredjepart.

1. Gyldighedsområde

1.1 
Vores salgsbetingelser gælder kun i forhold til virksomheder som defineret i § 310, stk. 1 i BGB.

1.2 
Vores salgsbetingelser gælder udelukkende. Vi anerkender ikke kundens betingelser, hvis de strider mod eller afviger fra vores salgsbetingelser, medmindre vi udtrykkeligt og skriftligt har accepteret, at kundens betingelser er gældende. Vores salgsbetingelser gælder også, hvis vi udfører leveringen til kunden uden forbehold, og hvis vi har kendskab til, at kunden har betingelser, der strider mod eller afviger fra vores salgsbetingelser.

2. Indgåelse af kontrakt

2.1 
Vores tilbud på internettet, i brochurer og andre tryksager er fritblivende. Vi forbeholder os ejendoms- og ophavsret til vores billeder, tegninger, beregninger og øvrige dokumenter, herunder konstruktioner, der er fremstillet inden for rammerne af et tilbud. Dette gælder også for skriftlige dokumenter, der er mærket "fortroligt". De skal på anmodning, eller hvis kontrakten med kunden ikke tildeles, straks returneres til os. Kunden må kun give dem videre til tredjepart på betingelse af vores udtrykkelige og skriftlige tilladelse.

2.2 
Bestillinger er tilbud fra vores kunder. De kan accepteres af os med en skriftlig ordrebekræftelse inden for to uger efter modtagelsen.

2.3
Der er ikke indgået mundtlige accessoriske aftaler

3. Kontraktindhold ved kontrakter om fremstilling af komponenter efter kundens design eller tegninger 
Specialværktøjer til udførelse af sådanne ordrer faktureres kunden til kostpris. De forbliver vores ejendom. Efter udførelse af ordren opbevares værktøjerne hos os i et år. Efter udløb af denne periode destrueres værktøjerne.

4. Priser
Vores priser er nettopriser i EURO ab fabrik, Weilheim/Oberbayern, Tyskland. Priserne inkluderer ikke emballagen. Den faktureres separat. Den lovmæssigt fastlagte moms på faktureringsdatoen angives separat på fakturaen. 

5. Forsinket betaling
Såfremt der ikke fremgår andet af ordrebekræftelsen, forfalder købsprisen uden fradrag til betaling inden for 30 dage efter faktureringsdatoen.

Kunden har kun ret til modregning, såfremt dennes modkrav er retsgyldigt fastslået, ubestridt eller anerkendt af os

6. Leveringstid

6.1 
Påbegyndelse af den aftalte eller af os angivne leveringstid forudsætter afklaring af alle tekniske spørgsmål.

6.2 
Overholdelse af vores leveringsforpligtelse forudsætter desuden rettidig og korrekt opfyldelse af kundens forpligtelser. Der tages forbehold for indsigelse mod en ikke overholdt kontrakt.

6.3 
Såfremt kundens accept er forsinket, eller hvis denne misligholder andre samarbejdspligter, er vi berettigede til at forlange erstatning for de derved opståede skader hos os, herunder eventuelt ekstraarbejde. Vi tager forbehold for videregående krav. 

6.4 
I tilfældene under pkt. 6.3 overgår risikoen for en tilfældig ødelæggelse eller forværring af købsgenstanden til kunden på det tidspunkt, hvor kunden har overskredet fristen for accept eller betaling. 

6.5 
Vi hæfter efter de lovmæssige bestemmelser, såfremt den tilgrundliggende købskontrakt er et fast køb som defineret i § 286 stk. 2 nr. 4 i BGB eller § 376 i HBG. Vi hæfter også i henhold til de lovmæssige bestemmelser, såfremt kunden som følge af en leveringsforsinkelse, som vi har forårsaget, gør gældende, at denne ikke længere har interesse i yderligere opfyldelse af kontrakten.

6.6 
Vi hæfter endvidere efter de lovmæssige bestemmelser, såfremt leveringsforsinkelsen beror på en forsætlig eller groft forsømmelig kontraktmisligholdelse fra vores side. Vi påtager os skyldige forpligtelser for vores stedfortrædere eller agenter. Såfremt leveringsforsinkelsen beror på en groft forsømmelig kontraktmisligholdelse fra vores side, er vores erstatningsansvar begrænset til de skader, der kan optræde på en forudsigelig og typisk måde.

6.7 
Vi hæfter også i henhold til de lovmæssige bestemmelser, såfremt vores leveringsforsinkelse beror på en forsømmelig misligholdelse af en væsentlig kontraktforpligtelse. I så fald er vores erstatningsansvar begrænset til de skader, der kan optræde på en forudsigelig og typisk måde.

6.8 
I øvrigt hæfter vi i tilfælde af leveringsforsinkelse for hver afsluttet uges forsinkelse inden for rammerne af en standarderstatning for forsinkelser med et beløb på 
0,5 % af leverancens værdi pr. uge, men maksimalt 5 % af leverancens værdi.

6.9
Der tages forbehold for yderligere lovmæssige krav fra kunden

7. Risikoovergang
Såfremt der ikke fremgår andet af ordrebekræftelsen, er risikoovergangen aftalt som levering "ab fabrik". 

8. Mangelhæftelse

8.1 
Kundens rettigheder i forhold til mangler forudsætter, at denne har overholdt sin pligt til at undersøge og reklamere i henhold til § 377 i HGB.

8.2
Såfremt købsgenstanden har en mangel, har kunden krav på efteropfyldelse. Såfremt der er et berettiget krav om efteropfyldelse, er vi berettiget til efter eget valg at udbedre manglen eller levere en ny mangelfri vare. I tilfælde af efteropfyldelse er vi forpligtet til at bære alle til mangeludbedringen påkrævede tiltag, medmindre disse øges, fordi købsgenstanden er bragt til et andet sted end leveringsstedet.

8.3 
Hvis efteropfyldelsen slår fejl, kan kunden efter eget valg forlange sin tilbagetræden fra kontrakten eller en formindskelse af købsprisen.

8.4 
Vi hæfter i henhold til de lovmæssige bestemmelser, såfremt kunden gør skadeserstatningskrav gældende, som beror på vores forsæt eller grove forsømmelse, herunder også vores repræsentants eller agents forsæt eller grove forsømmelse. Såfremt det ikke kan påvises, at vi er skyld i yderligere kontraktmisligholdelse, er erstatningsansvaret begrænset til de skader, der kan optræde på en forudsigelig og typisk måde.

8.5
Vi hæfter i henhold til de lovmæssige bestemmelser, såfremt vi forsømmeligt misligholder en væsentlig kontraktforpligtelse. I så fald er vores erstatningsansvar begrænset til de skader, der kan optræde på en forudsigelig og typisk måde. 

8.6 
Den lovkrævede hæftelse for forsømmelig skade på liv, legeme eller helbred forbliver uberørt. Dette gælder også, såfremt hæftelsen er foreskrevet som obligatorisk i henhold til produktansvarsloven. 

8.7 
Såfremt andet ikke fremgår ovenfor, er vores hæftelse udelukket.

8.8 
Forældelsesfristen for krav som følge af mangler er på 12 måneder og starter ved risikooverdragelsen. Dette gælder ikke, såfremt der er tale om salg af en vare, som sædvanligvis anvendes til en konstruktion, og som har forårsaget den pågældende mangel.

8.9
Forældelsesfristen i tilfælde af leveringsregres §§ 478, 479 i BGB forbliver uberørt. Den er på 5 år, som regnes fra levering af den mangelbehæftede købsgenstand.

9. Samlet hæftelse

9.1
En videregående hæftelse for skadeserstatning som forudset i punkt 8 er udelukket, uden hensyntagen til den retlige karakter af det krav, der gøres gældende. Dette gælder i særdeleshed for skadeserstatningskrav for skyldige forpligtelser ved kontraktindgåelsen, grundet øvrige pligtmisligholdelser eller grundet retsstridige krav om erstatning for tingskader i henhold til § 823 i BGB.

9.2
Begrænsningen i henhold til punkt 9.1 gælder også, såfremt kunden forlanger erstatning for nytteløst arbejde i stedet for at stille krav om erstatning af skaden.

9.3 
Såfremt skadeserstatningshæftelsen er udelukket eller begrænset for os, gælder dette også, hvad angår personlig skadeserstatningshæftelse for vores ansatte, arbejdstagere, medarbejdere, repræsentanter og agenter.

10. Sikring af ejendomsforbehold

10.1 
Vi forbeholder os ejendomsret over den af os leverede vare indtil opfyldelse af alle betalingsforpligtelser, som fremgår af kontrakten.

10.2 
I tilfælde af, at kundens adfærd er i modstrid med kontrakten, herunder i særdeleshed ved forsinket betaling, er vi berettiget til at tage købsgenstanden tilbage. Hvis vi tager en købsgenstand tilbage, er det lig med en tilbagetræden fra kontrakten. Efter tilbagetagelse af købsgenstanden har vi ret til at realisere denne. Indtægten ved realiseringen modregnes i kundens forpligtelse, med fradrag for rimelige realiseringsomkostninger.

10.3 
Kunden er forpligtet til at holde købsgenstanden i vedligeholdt stand. Kunden er i særdeleshed forpligtet til for egen regning at forsikre genstanden tilstrækkeligt mod brand-, vand- og tyveriskade. Såfremt vedligeholdelses- og inspektionsarbejde er påkrævet, skal kunden gennemføre dette rettidigt og for egen regning. 

10.4
Såfremt der foretages udlæg eller gøres andre indgreb af tredjepart, skal kunden straks meddele os dette skriftligt, så vi kan indgive klage i henhold til § 771 i ZPO. Såfremt tredjeparten ikke er i stand til at refundere de retlige og udenretlige klageomkostninger i henhold til § 771 i ZPO, hæfter kunden for vores tab i den forbindelse.

10.5
Kunden er forpligtet til separat opbevaring og mærkning af købsgenstanden, så længe ejendomsforbeholdet består. Kunden er imidlertid berettiget til at videresælge købsgenstanden i en korrekt forretningsgang. Men i så fald afstår kunden alle sine krav på det endelige fakturabeløb inkl. momsen i vores krav, som opstår gennem videresalget til kundens aftager eller tredjepart, uanset om købsgenstanden er videresolgt uden eller efter forarbejdning. 
Kunden forbliver bemægtiget til at inddrage denne fordring, også efter afståelsen. Bestilleren skal bogføre de indgående beløb for de afståede fordringer separat og opbevare dem separat. Vores bemyndigelse til at inddrive fordringen selv forbliver uberørt heraf. Vi forpligter os imidlertid til ikke at inddrive fordringen, så længe kunden overholder sine betalingsforpligtelser over for os ved hjælp af de indbetalte beløb og ikke kommer i betalingshenstand, og i særdeleshed at kunden ikke går i betalingsstandsning eller begæres konkurs. Men hvis det er tilfældet, så skal kunden på forlangende oplyse os om de afståede fordringer og deres skyldnere, videregive alle påkrævede oplysninger i forbindelse med inddrivelsen til os, udlevere de tilhørende dokumenter til og straks meddele skyldnerne, at fordringerne er overdraget til os.

10.6 
Kunden er også berettiget til at forarbejde eller ombygge købsgenstanden i en korrekt arbejdsgang. Dette foretages dog altid for os. Hvis købsgenstanden forarbejdes med andre komponenter, som ikke tilhører os, så erhverver vi medejendomsret over den nye genstand i forholdet mellem værdien af købsgenstanden – her lægges vores endelige fakturabeløb med tillæg af moms til grund – og de andre forarbejdede genstande på tidspunktet for forarbejdningen. For den genstand, der er resultatet af forarbejdningen, gælder i øvrigt det samme som for den af os leverede købsgenstand med ejendomsforbehold. 

10.7
Hvis købsgenstanden kombineres uadskilleligt med andre komponenter, som ikke tilhører os, så erhverver vi medejendomsret over den nye genstand i forholdet mellem værdien af købsgenstanden – her lægges vores endelige fakturabeløb med tillæg af moms til grund – og de andre kombinerede genstande på tidspunktet for kombineringen. Hvis kombineringen sker på en sådan måde, at kundens genstand må anses som hovedgenstand, så gælder det som aftalt, at kunden overdrager os forholdsmæssigt medejerskab. Kunden deponerer det således opståede fulde ejerskab eller medejerskab for os.

10.8 
Kunden afstår også de fordringer til os, der opstår hos ham mod en tredjepart ved kombineringen af købsgenstanden med en anden genstand, for at sikre vores fordringer mod ham.

10.9
Vi forpligter os til at frigive de sikkerheder, der tilkommer os, på kundens forlangende, såfremt den realiserbare værdi af vores sikkerheder overstiger den fordring, der skal sikres, med mere end 10 %. Udvælgelsen af sikkerheder til frigivelse tilkommer os.

11. Fordringer
Vi er berettigede til at overdrage vores fordringer mod kunden til en tredjepart.

12. Værneting  
Værneting er vores firmadomicil i D-82362 Weilheim. Vi er imidlertid også berettigede til at stævne kunden ved dennes bopælsdomstol. 

13. Leveringssted
Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, er leveringsstedet vores firmadomicil i D-82362 Weilheim.

14. Gældende ret
Forbundsrepublikken Tysklands ret er gældende. FN-købsretten udelukkes som gældende ret.


Postboksadresse:
Postfach 16 30 
D-82360 Weilheim

Vejadresse: 
Zargesstraße 7 
D-82362 Weilheim

Handelsregister: 
München HRB 169642
ILN 40 03866 00000 5

Direktør:
Maximilian Treptow