Beskyttelse af personoplysninger

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Databeskyttelsesoplysninger

Disse databeskyttelsesoplysninger i henhold til artikel 13 ff. i DSGVO har til formål at opfylde oplysningspligten vedrørende indsamling af personoplysninger.

1.Navn og kontaktdata på den ansvarlige:

ZARGES GmbH
Repræsenteret af direktørerne
Zargesstr. 7
D-82360 Weilheim

Tlf.: +49 881 687-0
E-mail: zarges@zarges.de

(nedenfor benævnt „Zarges“, „vi“, „os“, "vores").

2.Kontaktdata for den databeskyttelsesansvarlige:

Holzhofer Consulting GmbH
Martin Holzhofer
Lochhamer Str. 31
D-82152 Planegg

Tlf.: +49 89 1 25 01 56 00
E-mail: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de

3.Formål, med henblik på hvilke personoplysningerne bearbejdes, samt retsgrundlaget for bearbejdningen:

3.1.Databehandling med henblik på opfyldelse af den aftale, som er indgået mellem dig og os (artikel6, stk. 1, litra b) i DS-GVO) 

I tilfælde af brug af vores ZARGES-konfigurator til trapper og platforme samt ZARGES-konfiguratoren til vægstigeanlæg (ZARGES-konfiguratorer) gælder følgende: Vi bearbejder dine data med henblik på registrering i ZARGES-konfiguratorerne, registrering af tilbuddet, bearbejdning af dit tilbud og videresendelse af dit tilbud til den valgte forhandler.

Hvis der indgås en aftale med os, gælder følgende: Med henblik på opfyldelse af det eksisterende aftaleforhold, levering af skyldige ydelser samt for at kunne sende dig aftaledokumenter, bearbejder vi samt tredjeparter, som vi har kontraheret med, eller databehandlere følgende data fra dig, såfremt du har overdraget disse data til os ved indgåelse af aftalen eller i løbet af aftaleforholdet:

 • personlige oplysninger (firma, navn, adresse, telefon, faxnummer, e-mailadresse og eventuelt website),
 • eventuelle bankdata (IBAN, bank, kontoindehaver) og betalingsoplysninger

3.2.Brug af data på baggrund af dit samtykke (artikel6, stk. 1, litra a) i DS-GVO) 

I tilfælde af et afgivet samtykke kontakter vi dig kun via de kommunikationskanaler, som du har meddelt samtykke til. I den forbindelse anvender vi dine data til følgende formål:

 • Generel og personaliseret reklame. 
 • Hvis du har meddelt os et passende SEPA-debiteringsmandat, bruger vi derudover også dine bankforbindelsesdata. Via SEPA-debiteringsmandatet trækker vi udestående beløb i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

3.3.Databrug på grundlag af legitime interesser (artikel6, stk. 1, litra f) i DS-GVO) 

Vi anvender i givet fald dine personoplysninger til at kunne forfølge legitime interesser, for så vidt dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke tilsidesætter disse interesser.

 • Reklame eller markeds- og meningsmålinger, såfremt du ikke har modsat dig brug af dine data.
 • Kvalitetssikring: For kontinuerligt at kunne forbedre de ydelser, produkter og tjenester, som vi tilbyder dig, gennemfører vi spørgeundersøgelser om din tilfredshed samt dine meninger om aftaleforholdet.  
 • Registrering af dine konfigurationsdata med henblik på brug af vores ZARGES-konfigurator til trapper og platforme samt ZARGES-konfiguratoren til vægstigeanlæg (ZARGES-konfiguratorer).
 • Fremsætttelse af retlige krav og forsvar i tilfælde af tvister.
 • Kontrol og optimering af processer vedrørende behovsanalyse og direkte kundekontakt.

Hvis databehandlingen beror på en interesseafvejning og dermed på berettigede interesser, kan yderligere oplysninger vedrørende interesseafvejningen indhentes på forespørgsel.

4.Forpligtelse til tilvejebringelse af dataene 

I tilfælde af indgåelse af en aftale er det obligatorisk at tilvejebringe oplysninger om firma, navn og adresse. Hvis du ikke stiller disse oplysninger til rådighed for os, kan vi ikke indgå en aftale med dig. Alle øvrige dataangivelser sker på frivilligt grundlag.

5.Automatiseret beslutningsproces inklusive profilering

Zarges GmhH gennemfører ikke tiltag, der vedrører profilering.

6.Dataoverførsel til et tredjeland 

Dataoverførsler til lande uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("Tredjelande") sker inden for rammerne af administration, udvikling og drift af IT-systemer. Overførsel sker kun i følgende tilfælde:

 • Overførslen er principielt tilladt, hvis en lovhjemmel er opfyldt, eller du har givet dit samtykke til dataoverførslen, og
 • de særlige forudsætninger for en overførsel til et tredjeland foreligger.

7.Modtagere af data og datakiler

7.1.Kategorier af modtagere af data 

Hvis loven tillader det, videregiver vi personoplysninger til eksterne:

 • Til de af os udvalgte forhandlere ved brug af vores ZARGES-konfigurator til trapper og platforme samt ZARGES-konfiguratoren til vægstigeanlæg (ZARGES-konfiguratorer).
 • Kreditoplysningstjenester og kreditvurderingsselskaber med henblik på vurdering af kreditrisikoen, kreditinstitutter og udbydere af forbrugerkreditter i forbindelse med afregninger samt afvikling af betalinger.
 • IT-tjenesteydere med henblik på opretholdelse af vores IT-infrastruktur.
 • Inkassobureauer og advokater med henblik på inddrivelse af fordringer og håndhævelse af krav ad rettens vej. Hvis der i tilfælde af en inkassosag sker overførsel af personoplysninger (kunde- og kontaktdata, betalingsdata og data vedrørende fordringen) til et inkassobureau, informerer vi dig på forhånd om vores påtænkte overførsel.

7.2.Datakilder

Vi bearbejder persondata, som vi har modtaget fra dig inden for rammerne af vores forretningsrelationer. Hvis det er påkrævet i forbindelse med levering af vores tjenesteydelse, bearbejder vi personoplysninger, som vi får kendskab til på lovlig vis fra offentligt tilgængelige kilder (skyldnerfortegnelser, tingbøger, selskabs- eller foreningsregistre, presse, internet) eller berettiget får tilsendt fra anden tredjepart (en kreditoplysningstjeneste eller adresseudbyder).

8.Lagringsperiode og kriterier for fastlæggelse af varigheden

Vi gemmer dine data i det tidsrum, hvor aftalen er gældende, samt efter ophør af aftalen med dig i tidsrummet indtil afslutning af den skattemæssige virksomhedskontrol for det forrige kalenderår, i hvilket du var kunde hos os.  Hvis der foreligger opbevaringsfrister i henhold til loven, er vi forpligtet til at gemme dataene indtil udløbet af disse frister. Efter udløb af den lovpligtige opbevaringspligt, som særligt fremgår af handels- og skattelovgivningen (især §§ 147 I AO og 257 i HGB), sletter vi disse data igen. 

I tilfælde af brug af vores ZARGES-konfigurator til trapper og platforme samt ZARGES-konfiguratoren til vægstigeanlæg (ZARGES-konfiguratorer) gemmer vi dine data i registreringsperioden, indtil du gør indsigelse mod brugen.

Med henblik på reklamehenvendelser gemmer vi dine data, indtil du gør indsigelse mod brugen, tilbagekalder dit samtykke eller en reklamehenvendelse ikke længere er tilladt ifølge loven.  Dine øvrige data gemmer vi så længe det kræves til opfyldelse af konkrete formål (fx opfyldelse eller afvikling af aftalen), og vi sletter disse data ved bortfald af formålet.

9.Bearbejdning af personoplysninger på vores websites

Brug af cookies

For at gøre besøget på vores internetsider attraktivt og for at muliggøre bestemte funktioner, anvender vi såkaldte cookies på nogle af siderne. Det drejer sig om små tekstfiler, der gemmes på din computer. Når du lukker browseren, slettes de fleste af de cookies, der bruges af os, igen fra din harddisk ("sessionscookies").

De såkaldte "permanente cookies" forbliver derimod på din computer og gør det muligt for os at genkende dig ved dit næste besøg. Vores partnervirksomheder har ikke tilladelse til at indsamle, behandle eller anvende personfølsomme data, som stammer fra cookies på vores website.

Du kan ændre browserindstillingerne på din computer for at forhindre, at cookies gemmes på din computer. Det vil dog også betyde, at adgangen til funktionerne på vores internetsider kan være begrænset.

Du kan se og ændre cookieindstillingerne her.

Google Analytics

Dette website anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", tekstfiler, der gemmes på din computer. Disse cookies gør det muligt at analysere, hvordan du anvender websitet. Informationer, som disse cookies genererer om anvendelse af dette website (inkl. din IP-adresse), overføres til en Google-server i USA og gemmes der.

Google bruger disse informationer til at evaluere, hvordan du anvender websitet, med henblik på at rapportere om aktiviteterne på websitet til den website-ansvarlige og etablere flere ydelser, der er forbundet med anvendelsen af websitet og internettet. I givet fald videresender Google disse informationer, såfremt dette er retligt foreskrevet, eller for så vidt som tredjemand behandler disse data på foranledning af Google. Google sammenfletter under ingen omstændigheder din IP-adresse med andre data fra Google.

Du kan forhindre, at disse cookies installeres ved at foretage den relevante indstilling på softwaren til din browser. Vi gør imidlertid opmærksom på, at du i givet fald ikke kan få det fulde udbytte af alle funktioner på websitet. Alene ved at bruge dette website erklærer du dig indforstået med, at dine data, der videresendes til Google, behandles på førnævnte måde og til det førnævnte formål.

Du kan til enhver tid med virkning fremover frabede, at data hentes og gemmes. I lyset af diskussionen om anvendelse af analyseværktøjer med fuldstændige IP-adresser gør vi opmærksom på, at dette website anvender Google Analytics med udvidelsen „_anonymizeIp()“ , og at IP-adresser derfor kun bliver viderebehandlet i forkortet form for at udelukke direkte reference til bestemte personer.

Desuden eller som alternativ til Browser-Add-On kan du modsætte dig Tracking via Google Analytics på vores websites ved at klikke på dette link. I den forbindelse installeres en Opt-Out-Cookie på din enhed. Dermed forhindres Google Analytics' registrering for dette website og for denne browser fremadrettet, så længe cookien er installeret i din browser.

10.Informationer om dine personrettigheder

Såfremt andet ikke fremgår, er Zarges GmbH, Zargesstr. 7, D-82362 Weilheim ansvarlig for bearbejdningen af dine data. Du kan altid forlange, at vi giver dig oplysninger om de data, vi har gemt om dig, ligesom du kan kræve berigtigelse i tilfælde af fejl. Desuden kan du kræve begrænsning af bearbejdningen, overførsel af de data, som du har stillet til vores rådighed i et maskinlæsbart format, eller sletning af dine data - hvis vi ikke længere behøver disse data.

Desuden har du altid ret til at gøre indsigelse mod brugen af dine data, som beror på offentlige eller berettigede interesser.

Hvis vi bearbejder dine data på grundlag af et af dig afgivet samtykke, kan du altid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden. Efter modtagelse af din tilbagekaldelse bearbejder vi ikke længere dine data til de formål, der ligger inden for rammerne af samtykket.   Din tilbagekaldelse eller indsigelse mod modtagelse af reklamer bedes du rette til:

ZARGES GmbH
Zargesstr. 7
D-82360 Weilheim
E-mail: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de

11.Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Desuden kan du altid indgive en klage til en tilsynsmyndighed. I vores tilfælde er den kompetente myndighed principielt Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 606, 91511 Ansbach. Du kan dog også henvende dig til de kompetente tilsynsmyndigheder i dit lokalområde.