Emballager til farligt gods

Sikker emballering & forsendelse af farligt gods

Hvad er farligt gods?

Hvis der transporteres gods (f.eks. opløsninger, stoffer, blandinger eller genstande) i det offentlige rum, som på grund af deres naturlige egenskaber eller en kemisk eller fysisk tilstand udgør en fare for den offentlige sikkerhed og orden eller for menneskers eller dyrs liv eller helbred eller for materielle værdier, så taler man om farligt gods. Transport af farligt gods er omfattet af nationale og internationale retsbestemmelser og love.


Klasserne for farligt gods.

Inddeling af GGV-klasser i henhold til UN.

Da transporter ikke kun finder sted nationalt, men også internationalt, gælder inddelingen i af klasser for farligt gods i hele verden.

 

Klassificering

Beskrivelse

Nødvendig emballage til farligt gods

Klasse 1

Eksplosive stoffer og genstande, som indeholder eksplosive stoffer (med 7 underklasser)

Emballage til farligt gods til eksplosive stoffer, eksplosive stoffer

Klasse 2.1

Gasser, brandfarlige

Emballage til farligt gods til brandfarlige
Klasse 2.2

Gasser, ikke brandfarlige

Emballage til farligt gods til ikke brandfarlige gasser

Klasse 2.3Gasser, giftigeEmballage til farligt gods til giftige gasser
Klasse 3Brandfarlige væsker

Emballage til farligt gods til brandfarlige væsker

Klasse 4.1Brandfarlige faste stoffer

Emballage til farligt gods til brandfarlige faste stoffer

Klasse 4.2Selvantændelige stoffer

Emballage til farligt gods til selvantændelige stoffer

Klasse 4.3Stoffer, som udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand

Emballage til farligt gods til stoffer, som udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand

Klasse 5.1Brandfarligt (oxiderende) virkende stoffer

Emballage til farligt gods til brandfarligt/oxiderende virkende stoffer

Klasse 5.2Organiske peroxider

Emballage til farligt gods til organiske peroxider

Klasse 6.1Giftige stofferEmballage til farligt gods til giftige stoffer
Klasse 6.2

Smittefarlige stoffer

Emballage til farligt gods til smittefarlige stoffer

Klasse 7

Radioaktive stoffer

Emballage til farligt gods til radioaktive stoffer

Klasse 8

Ætsende stoffer

Emballage til farligt gods til ætsende stoffer

Klasse 9

Forskellige farlige stoffer og genstande

Emballage til farligt gods til diverse farlige stoffer og genstande


Fordele ved en emballage til farligt gods af aluminium.

Aluminiumemballager til farligt gods – ZARGES-emballager til farligt gods

Aluminiumemballager til farligt gods har mange fordele sammenlignet med andre materialer. Høj stabilitet og modstandsdygtighed ved lav egenvægt, lang holdbarhed, så de kan anvendes mange gange, kan lukkes sikkert, giver den bedste beskyttelse under ekstreme forhold.

VIGTIGT!

Emballager til farligt gods af kunststof må ikke være i brug længere end 5 år, og de må ikke være ældre end 5 år. Efter udløbet af denne frist kan kunststofbeholdere til farligt gods ikke mere klassificeres som sikker emballage (tip: gælder i øvrigt også for reservedunke i bilen).


Hvorfor emballage til farligt gods fra ZARGES?

Vælg mellem sikker og sikrere.

Med ZARGES kan du vælge blandt et stort udvalg af størrelser og serier. Vores eget kontrollaboratorium, som er godkendt og overvåget af BAM (Bundesamt für Materialforschung, den tyske forbundsmyndighed for materialeforskning), gennemfører seriekontroller for hurtigt og ukompliceret at opnå godkendelser i henhold til UN 4B, UN 4BV eller UN 50B.

Med vores store udvalg af tilbehør og indvendigt udstyr kan vi garantere dig en omfattende beskyttelse af din transport af farligt gods.


FAQ: Ofte stillede spørgsmål om farligt gods

Her svarer vi på spørgsmål om emballage til farligt gods, som vi ofte får stillet. Hvis du har spørgsmål, der ikke besvares her, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister i emballage til farligt gods!

Hvilke typer farligt gods må transporteres i ZARGES-kasser?

Transport af farligt gods er omfattet af forskellige love, afhængig af transportøren. For vejtransport gælder ADR, for jernbanetransport gælder RID. Lufttransport er omfattet af IATA DGR. Bestemmelserne indeholder lister over de fleste typer af farligt gods. For disse typer farligt gods angives de godkendte emballager til farligt gods. Ved hjælp af UN-nummeret kan man identificere, hvilken emballage der er godkendt til det pågældende stof.

Hvad betyder ADR?

Den europæiske aftale om international vejtransport af farligt gods forkortes til ADRAccord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

Hvad er formålet med godkendelsen til farligt gods?

For emballager til farligt gods kræves der en seriegodkendelse, som bekræfter, at beholderne er blevet kontrolleret for tæthed og for overholdelse af visse andre krav.

I Tyskland udstedes nye godkendelser udelukkende af forbundsmyndigheden for materialeforskning og -kontrol Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).

Hvordan skal farligt gods hhv. emballagen til farligt gods mærkes?

Farligt gods skal mærkes tydeligt ved transport og forsendelse. Denne mærkning med sedler/etiketter kaldes etikettering. Den skal oplyse om sammensætningen af transportgodset og/eller om de dermed forbundne farer.

Advarselssedlerne/-etiketterne er formet som et kvadrat, der står på et hjørne. De skal fastgøres på forsendelsesenheden og forsendelsesbeholderen og angiver den type fare, der er forbundet med de transporterede stoffer.

Flere oplysninger om mærkning af farligt gods kan fås hos f.eks. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS – det tyske forbundsministerium for trafik, byggeri og byudvikling).

Emballager til farligt gods fra ZARGES kan forsynes med al påkrævet mærkning af farligt gods og med advarselsetiketter.

Hvad betyder seriegodkendelsen (hhv. UN-mærket)?

Godkendelsen er en tilladelse til seriemæssig produktion og mærkning af en emballage til transport af farligt gods.

Hvad betyder tallet efter X på UN-tilladelsesetiketten?

Det er den maksimalt tilladte bruttototalvægt (udvendig emballage, indvendig emballage og farligt gods).

Hvad er UN-nummeret til mærkning af farlige stoffer?

UN-nummeret (se liste over UN-numre på Wikipedia) er et firecifret tal, som tildeles af FN's ekspertkommission for individuelt farligt gods. UN-nummeret kaldes også stofnummer.

Ud over UN-nummeret og benævnelsen for og beskrivelsen af det farlige gods informerer databasen over farligt gods også om, hvilke emballager der må anvendes til transport.

Forsendelsesenheder med farligt gods skal – foruden advarselsetiketter – også mærkes med det pågældende UN-nummer.

ZARGES er producent af emballager og beholdere til farligt gods. Vores produkter er kontrollerede og har den påkrævede godkendelse inklusive UN-godkendelsesnummer.

Hvordan er UN-godkendelsesnummeret opbygget?

  • Emballagetype og materiale for emballagen til farligt gods
  • Emballagegruppe X, Y eller Z
  • Bruttomassen, som emballage og indhold ikke må overskride
  • Stoftype
  • Produktionsår
  • Stat/delstat, hvor godkendelsen er udstedt
  • Udstedende myndighed
  • Godkendelsesnummer
  • Forkortelse for producent eller kontrollaboratorium

Hvordan finder man den rigtige godkendte emballage?

Hvilken emballage man må anvende afhænger af, hvilken type indhold der skal transporteres. 

Skal Zarges-produkter til farligt gods gennemgå en regelmæssig kontrolgentagelse?

Nej, for materialet aluminium har ikke nogen ældningsproces som f.eks. kunststof. Det er tilstrækkeligt med en visuel inspektion af alukasserne for tegn på udvendig beskadigelse.

Hvor høj er den maksimalt tilladte bruttomasse for beholderserien K470?

De maksimale bruttomasser for kasserne til farligt gods er angivet på farligt gods-skiltet. For produkterne i serie K 470 er den fra 26 kg helt op til 200 kg. For specialbeholdere kan bruttomasserne også være højere.

Kan jeg transportere mit farlige gods direkte i ZARGES-kasser?

Nej, kasserne er godkendt som sammensat emballage. Der kræves altid indvendigt udstyr.

Hvordan inddeles farligt gods og emballager til farligt gods?

Emballagegrupper: Farligt gods inddeles i tre emballagegrupper (I, II og III for høj, mellem og lav fare), som modsvares af ydelsesbogstaverne X, Y og Z for emballagerne til farligt gods. I henhold til denne inddeling må emballager til farligt gods kun anvendes til farligt gods inden for bestemte emballagegrupper.

Emballagetyper: De gængse emballagetyper til farligt gods er tønder eller fustager, dunke, kasser eller kartoner, sække, kombinationsemballager og trykbeholdere i mange forskellige materialer som f.eks. stål, aluminium og andre metaller samt træ, pap, kunststof, tekstilvævning osv.

Hvor kan jeg få godkendelsesbeviser for ZARGES-emballager til farligt gods?

Vi stiller gerne godkendelser af vores mest gængse emballager til farligt gods til rådighed for dig på forespørgsel. Godkendelsesbeviserne findes også på hjemmesiden for Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).

Hvornår er det nødvendigt med en rådgiver for farligt gods?

Virksomheder, der ikke transporterer farligt gods dagligt, kan have svært ved at orientere sig i de mange love og bestemmelser. I værste fald kan de (ubevidst) gøre sig skyldige i strafferetlige forhold. Hvis du er i tvivl, kan du konsultere en rådgiver eller ekstern konsulent for farligt gods. Vedkommende kan rådgive dig om et enkeltstående tilfælde eller udarbejde et samlet koncept for dig.

FIND DEN PASSENDE EMBALLAGE TIL FARLIGT GODS NU.


Kontakt ZARGES Danmark