Mand står på en stige på en trappe, en af stigens vanger hænger i luften. Stigen står ikke sikkert

ZARGES-tip: Risikovurdering

af stiger, platforme og stilladser

Den rigtige risikovurdering for stiger og platforme.

Når der skal udføres arbejds- og monteringsopgaver i højden, skal det vurderes, hvilke tekniske hjælpemidler der er mest hensigtsmæssige at anvende, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Ved valg af teknisk hjælpemiddel til arbejde i højden anbefales det, hvor der er plads nok og arbejdet strækker sig over flere dage, at der anvendes faste stilladser, lifte fx sakselifte, rullestilladser eller lignende arbejdsplatforme.

Er det ikke muligt eller hensigtsmæssigt, anbefales det at anvende platformsstiger. I små og snævre rum anbefales det at anvende mindre platformsstiger, ministilladser, trinskamler eller lignende.

Valget skal også træffes under hensyn til de tekniske hjælpemidlers vægt og håndterbarhed, så transport til arbejdsstedet kan ske forsvarligt.

FAQ vedrørende risikovurdering

Hvilke punkter skal risikovurderingen indeholde som minimum?

Hvilke punkter skal risikovurderingen indeholde som minimum?

Du skal tage højde for følgende punkter i risikovurderingen:
Er der et tilstrækkeligt antal stiger og trin til rådighed, og er de egnede?

 • Skal arbejdet udføres med begge hænder ?
 • Stiger og platforme af den påkrævede type, antal og størrelse skal stå til rådighed.
 • Stigelængde, platformshøjde, konstruktion, materiale, stabilitet og tilbehør skal udvælges, så de passer til anvendelsesområdet 
 • Antallet afhænger af de fysiske forhold: Det bør ikke være nødvendigt at hente stiger fra et fjernlager (forudsigelig risiko for, at der i så fald anvendes uegnet opstigningsudstyr).
 • Anvendelse af uegnet opstigningsudstyr skal forbydes og forhindres med dertil egnede tiltag.
Er det sikret, at stigen er egnet til den planlagte arbejdsopgave?

Er det sikret, at stigen er egnet til den planlagte arbejdsopgave?

 • Inden opgaven sættes i gang, skal det afklares, om det planlagte tekniske hjelpemiddel (stige, platform) og tilbehør er egnet til det arbejde, der skal udføres.
 • Stiger må kun anvendes, når:
  • De arbejdende personer kan komme sikkert op på stigen eller platformen
  • De arbejdende personer kan stå sikkert til enhver tid under arbejdet
 • Såfremt kravene ikke kan opfyldes, skal det overvejes at anvende stilladser, lifte eller andre arbejdsplatforme i stedet.
Anvendes der stiger og platforme med den fornødne sikkerhed og det rigtige anvendelsesformål ?

Anvendes der stiger og platforme med den fornødne sikkerhed og det rigtige anvendelsesformål ?

For at minimere risiciene mest muligt, skal der tages højde for følgende:

 • Stiger og platforme må kun anvendes til de formål, som deres konstruktion, udførelse og størrelse er beregnet til
 • Stiger og platforme skal altid opstilles stabilt
 • Stiger skal sikres mod at vælte.
 • Stiger ved eller på veje hvor der er anden transport skal mærkes tydeligt, og der skal anbringes markeringer for at undgå, at stigen vælter eller på anden måde bliver påkørt.
 • Brug årlig instruktion til at træne korrekt anvendelse
Forklares anvendelsen og betjeningen ved hjælp af brugsanvisninger eller piktogrammer, der er anbragt på stigerne?

Forklares anvendelsen og betjeningen ved hjælp af brugsanvisninger eller piktogrammer, der er anbragt på stigerne?

 • Forholdsreglerne for brug af bærbare stiger skal fremgå af en brugsanvisning i form af piktogrammer, som er anbragt på stigen.
 • Hvis man ikke har en sådan brugsanvisning til rådighed, skal den fremskaffes (f.eks. fra stigeproducenten) og anbringes permanent og tydeligt synlig på stigen.
Er det sikret, at stiger og trin er testet tilstrækkeligt?

Er det sikret, at stiger og trin er testet tilstrækkeligt?

Stiger skal i danmark overholde EN 131 Professionel eller EN 131 Ikke Professionel, afhængig af om stigen bruge til erhver eller privat brug. Man bør kun anskaffe sig stiger med denne mærkning.

En sagkyndig person skal minimum en gang om året teste stiger og trin for korrekt tilstand (visuel og funktionel test). I den forbindelse skal der bl.a. tages hensyn til følgende:

 • Testintervallerne skal fastlægges, så de svarer til anvendelsesforholdene
 • Resultaterne skal indføres i en stige-testbog (tjeklistesamling)
 • Anvendte stiger og platforme fra andre virksomheder skal inden anvendelsen kontrolleres ekstra grundigt for egnethed og tilstand.

Den systematiske kontrol af stiger og trin kan f.eks. udføres ved hjælp af en tjekliste. Der skal også tages højde for producentens kontrolangivelser.

Hvad sker der med beskadigede stigere, som ikke længere må anvendes?

Hvad sker der med beskadigede stigere, som ikke længere må anvendes?

Det skal sikres, at

 • beskadigede stiger og platforme skal bortskaffes så de ikke kan anvendes hvis det vurderes at de ikke kan repareres.
 • beskadigede stiger der kan repareres tages ud af brug og opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at bruge dem, før de er blevet repareret fagligt korrekt. (bl.a. separat opbevaringssted, låst sammen med kæder, tydelig markering eller mærkning.)

Har du spørgsmål til ZARGES?

Du kan kontakte os på e-mail: stiger@zarges.dk, eller via telefonnummeret til vores kundeservice +45 43 64 02 00