Allmänna villkor

Allmänna affärsvillkor på ZARGES GmbH

(Uppdaterade september 2014)

Vi rekommenderar att den personrelaterade information som utbyts genom eller i samband med vår affärsrelation, oavsett om denna kommer köparen/leverantören eller från tredje part, hanteras i enlighet med föreskrifterna för datasäkerhet (ty. Bundesdatenschutz, ö.a.).

1. Giltighetsområde

1.1 
Våra affärsvillkor gäller endast gentemot företag enligt § 310, avsnitt 1 BGB.

1.2 
Våra affärsvillkor gäller uteslutande. Kundkrav som strider mot eller avviker från våra affärsvillkor godkänns inte, såvida vi inte gett vårt uttryckliga medgivande skriftligt. Våra affärsvillkor gäller även när vi tagit del av kundkrav som strider mot eller avviker från dem och utför leveranser till kunden utan förbehåll.

2. Avtalets utförande

2.1 
Våra erbjudanden på internet, i prospekt och andra tryckta medier omfattas inte. Vi förbehåller oss ägande- och upphovsrätten för våra figurer, ritningar, kalkyler och övrig dokumentation, inklusive de konstruktioner som skapas inom ramen för ett erbjudande. Det gäller även de skriftliga underlagen som betecknas som "förtroliga". På förfrågan eller om kunden inte tackar ja till erbjudandet måste allt material lämnas tillbaka till oss. Kunden får endast lämna vidare materialet till tredje person med vårt uttryckliga godkännande.

2.2 
Beställningar är erbjudanden från våra kunder. Inom två veckor kan vi godkänna dem skriftligt med en orderbekräftelse.

2.3
Inga muntliga sidoavtal kan slutas.

3. Avtalsinnehåll i avtal om tillverkning av delar enligt kundens mönster och ritningar
Specialverktyg som eventuellt krävs för att utföra uppdragen faktureras våra kunder till självkostnadspris. De förblir vår egendom. När uppdraget är utfört förvaras verktygen av oss under ett år. Därefter förstörs de.

4. Priser
Våra priser är nettopriser i euro från fabriken i Weilheim i Oberbayern. Priserna omfattar inte förpackningen. Den faktureras separat. Den lagstadgade moms som gäller vid faktureringsdatumet anges separat på fakturan. 

5. Betalningsfördröjning
Om inget annat anges i orderbeskrivningen, ska det fakturerade beloppet betalas utan fördröjning 30 dagar efter faktureringsdatumet.

Kunden har endast rätt att kvittera beloppet om anspråken är godkända enligt domstol, inte har bestridits och är godkända av oss.

6. Leveranstid

6.1
Början på en överenskommen eller från oss angiven leveranstid förutsätter att alla tekniska frågor är lösta.

6.2
För att vi ska kunna uppfylla vår leveransplikt krävs det att kunden uppfyller sina plikter korrekt och i tid. Vi förbehåller oss rätten att invända mot ouppfyllda avtal.

6.3
Om kunden försenar leveransen eller avsiktligt bryter mot andra samarbetsplikter, förbehåller vi oss rätten att kräva ersättning för de skador och uppkomna kostnader som blir följden. Rätten till ytterligare krav förbehålls. 

6.4 
I händelse av punkt 6.3 övergår ansvaret för en tillfällig nedgång eller tillfällig försämring av köpet till kunden i det ögonblick kunden orsakar försenad leverans eller betalning. 

6.5 
Vi ansvarar enligt gällande lagar och bestämmelser i den utsträckning föreliggande köpeavtal gäller ett handelsavtal enligt § 286 avsnitt 2 nr 4 BGB eller § 376 HBG. Vi ansvarar även enligt gällande lagar och bestämmelser om kunden, som följd av en genom oss orsakad leveransförsening, hävdar att det inte finns något intresse av att fullfölja avtalet.

6.6
Vi ansvarar även enligt gällande lagar och bestämmelser om leveransförseningen beror på en av oss utförd, avsiktlig eller grovt vårdslös handling. Vi ansvarar även när det är våra representanter eller underleverantörer som orsakar leveransförseningen. Om leveransförseningen beror på ett av oss orsakat grovt vårdslöst avtalsbrott, är vår ersättningsplikt begränsad till de förutsebara och typiska skadorna.

6.7
Vi ansvarar även enligt gällande lagar och bestämmelser, om den av oss orsakade leveransförseningen beror på en överträdelse mot en viktig avtalsplikt. I detta fall är vårt ersättningsansvar begränsat till de förutsebara och typiska skadorna.

6.8
För övrigt är vi vid leveransförseningar ersättningspliktiga för varje utgången vecka inom ramen för en ersättningsskala på
0,5 % av leveransvärdet per vecka, dock högst 5 % av leveransvärdet.

6.9
Kunden förbehåller sig rätten till övriga rättsliga anspråk.

7. Riskövergång
Om inget anges i orderbekräftelsen överenskommes "från fabrik", med avseende på riskövergång. 

8. Ansvar vid fel och brister

8.1
Kundens rättigheter vid fel och brister förutsätter att kunden har uppfyllt villkoren enligt bestämmelserna om kontroll och reklamation i § 377 HGB.

8.2
Vid brister och fel på köpeobjektet har kunden rätt till byte. Om det föreligger rätt till byte är vi förpliktigade att åtgärda felen eller byta köpeobjektet mot en ny felfri vara. Vid rätt till byte är vi förpliktigade att överta kostnaderna för eventuella åtgärder, såvida kostnaderna inte stiger på grund av att köpeobjektet har förflyttats till en annan plats än leveransadressen.

8.3
Om bytet misslyckas har kunden rätt att begära att köpet hävs eller att köpesumman minskas.

8.4
Vi ansvarar enligt gällande lagar och bestämmelser om kunden gör skadeanspråk gällande som beror på våra avsiktliga eller grovt vårdslösa handlingar, inklusive avsiktliga eller grovt vårdslösa handlingar som utförs av våra representanter eller underleverantörer. Såvida vi inte konstateras ha brutit mot avtalet avsiktligt begränsas ersättningen till de förutsebara och typiska skadorna.

8.5
Vi ansvarar enligt gällande lagar och bestämmelser om vi konstateras bryta mot en viktig avtalsplikt; i detta fall är emellertid vårt ersättningsansvar begränsat till de förutsebara och typiska skadorna. 

8.6 
Detta inverkar inte på det gällande ansvaret för avsiktligt orsakade psykiska, fysiska och hälsomässiga skador; det gäller även när gällande lagar och bestämmelser om produktansvar är tvingande. 

8.7
Vi övertar inget ansvar såvida inget avvikande anges i denna text.

8.8
Preskriptionstiden för garantikrav är 12 månader, räknat från riskövergången. Denna tid gäller inte om det handlar om köp av ett objekt som vanligtvis används på ett bygge och felet har uppstått där.

8.9
Preskriptionstiden påverkas inte vid en leveransförsening enligt §§ 478, 479 BGB. Den är 5 år, räknat från leveransen av den felaktiga köpeobjektet.

9. Solidariskt ansvar

9.1
En rätt till skadeersättning som överskrider vad som anges i punkt 8 är utesluten, utan hänsyn till den juridiska naturen för de krav som görs gällande. Det gäller särskilt för skadeståndsanspråk på grund av brott vid slutande av avtal, på grund av övriga brott mot plikter eller på grund av brottsliga anspråk på ersättning av materiella skador enligt § 823 BGB.

9.1
Begränsning enligt punkt 9.1 gäller även i de fall kunden, istället för skadeersättning, kräver ersättning för outnyttjade kostnader.

9.3
Om skadeståndsanspråket gentemot oss är uteslutet eller begränsat, gäller det även med avseende på personliga skadeståndsanspråk gentemot våra anställda, arbetstagare, medarbetare, representanter och underleverantörer.

10. Äganderättsförbehåll

10.1 
Vi behåller äganderätten till de varor som levereras av oss till betalningsvillkoren i leveransavtalet är uppfyllda.

10.2 
När kunden bryter mot avtalet, i synnerhet vid betalningsförseningar, har vi rätt att ta tillbaka köpeobjektet. I och med att köpeobjektet tas tillbaka av oss blir avtalet ogiltigt. När köpeobjektet har tagits tillbaka av oss har vi exploateringsrätt. Exploateringsvinsten tillgodoräknas kunden, minus en rimlig exploateringsavgift.

10.3 
Kunden förbinder sig att ta hand om köpeobjektet. Det innebär i synnerhet att försäkra köpeobjektet mot eldsvåda, översvämning och stöld. Vid behov av underhåll och reparationer ska dessa utföras på kundens egen bekostnad och i tid. 

10.4
Vid utmätning eller andra åtgärder från tredje part förbinder sig kunden att informera oss omgående så att vi kan väcka talan enligt § 771 ZPO. Om tredje part inte har möjlighet att ersätta oss för de rättsliga och utomrättsliga utgifterna för klagan enligt § 771 ZPO, ansvarar kunden för vårt bortfall.

10.5
Kunden förpliktigar sig att förvara köpeobjektet separat och märka det, så länge äganderättsförbehållet gäller. Kunden är emellertid berättigad att sälja köpeobjektet vidare enligt korrekt affärsgång. Kunden avträder dock alla sina fordringar i höjd med fakturans slutbelopp inklusive moms, från fordran som kunden får genom vidareavyttringen till köpare eller tredje part, och det är oberoende av om köpeobjektet säljs utan eller med ytterligare bearbetning. 
Kunden har fullmakt att driva in denna fordran även efter överlåtelsen. Beställaren ska bokföra och bevara inkommande belopp för denna överlåtna fordran separat. Vår befogenhet att driva in fordran själva berörs inte av detta. Vi förpliktigar oss emellertid att inte driva in denna fordran så länge kunden uppfyller sina betalningsförpliktelser gentemot oss och inte blir försenad med betalningar, detta i synnerhet om ingen ansökan om att öppna ett ackords- eller insolvensförfarande är inlämnad och det inte finns ett betalningsstopp. Om så däremot är fallet, ska kunden på förfrågan informera oss om sina överlåtna fordringar med angivna gäldenärer samt övriga erforderliga uppgifter, lämna över tillhörande handlingar och ovillkorligen meddela gäldenärerna att fordringarna har överlåtits till oss.

10.6 
Kunden är berättigad att bearbeta eller omforma köpeobjektet i korrekt affärsgång. Det utförs alltid för oss. Om köpeobjektet bearbetats med andra föremål, som inte tillhör oss, blir vi delägare i det nya objektet med en andel som motsvarar köpeobjektets värde – en riktlinje här är slutbeloppet på vår faktura inklusive moms – jämfört med de andra bearbetade föremålen vid den tidpunkt bearbetningen genomförs. För objektet som skapas genom bearbetningen gäller för övrigt samma som för det köpeobjekt vi har levererat med äganderättsförbehåll. 

10.7
Om köpeobjektet bearbetats med andra föremål, som inte tillhör oss, blir vi delägare i det nya objektet med en andel som motsvarar köpeobjektets värde – en riktlinje här är slutbeloppet på vår faktura inklusive moms – jämfört med de andra bearbetade föremålen vid den tidpunkt bearbetningen genomförs. Om sammanblandningen utförs på ett sådant sätt att kunden objekt ska betraktas somhuvudobjekt, överenskommes att kunden förvaltarvår egendom. Kunden bevarar det gemensamma objektet, delegendomen, åt oss.

10.8 
Kunden överlåter också de fordringar gentemot tredje part som uppstår genom att köpeobjektet sammankopplas med en fastighet till oss, som säkerhet för våra fordringar gentemot kunden.

10.9
Vi förpliktigar oss att på kundens förfrågan frige den säkerhet vi har rätt till i en sådan utsträckning att det realiserbara värdet för våra säkerheter överstiger fordringen som säkras med mer än 10 %. Valet av säkerheter som ska friges åligger oss.

11. Fordringar
Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra fordringar gentemot kunden till tredje part.

12. Jurisdiktionsort  
Jurisdiktionsort är vårt huvudsäte i 82362 Weilheim. Vi förbehåller oss dock rätten att väcka åtal mot kunden även på kundens hemort. 

13. Plats för verkställighet
Om inget annat framgår av orderbekräftelsen är vårt huvudsäte i 82362 Weilheim också platsen för verkställighet.

14. Gällande lagstiftning
För detta avtal gäller tyska lagar. FN-konventionen angående internationella köp av varor (CISG) gäller inte.


Utdelningsadress:
Postbox 16 30 
D-82360 Weilheim

Besöksadress: 
Zargesstraße 7 
D-82362 Weilheim

Registerdomstol: 
München HRB 169642
ILN 40 03866 00000 5

Företagsledare:
Maximilian Treptow