Transportera farligt gods

Lämpliga behållare måste uppfylla strikta krav

Transport av farligt gods på ett säkert sätt.

När farligt gods fraktas måste du se till att minimera riskerna för den allmänna säkerheten och se till att människor, djur och miljö också är skyddade. För att uppnå detta behöver du en förpackningslösning som är i enlighet med lagen om transport av farligt gods .

Det finns två grundläggande funktioner för förpackningslösningar: innehållet ska vara skyddat och man ska också säkerställa att godset transporteras på ett korrekt och säkert sätt. Särskilda krav kan gälla beroende på skicket eller typen av farligt gods som transporteras. Farligt gods så som litiumbatterier eller smittförande ämnen måste packas säkert för att förhindra exempelvis läckage. 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana egenskaper att de kan orsaka människor, miljö eller egendom skada. För att undvika skada måste de under transport hanteras på rätt sätt. Internationella föreskrifter som reglerar detta är ADR (väg), RID (järnväg), IMDG (sjö) och IATA-DGR (flyg). Farligt gods är indelade i nio olika klasser som specificerar vilken fara de medför. Dessa inkluderar bland annat explosiva ämnen och föremål (klass 1), självantändande ämnen så som kol och fiskmjöl (klass 4.2), smittförande ämnen så som bakterier och laboratorieprover (klass 6.2), samt frätande ämnen (klass 8).

Vad gäller vid transport av farligt gods?

Olika bestämmelser har resulterat i en uppsättning av internationella regler för att säkerställa en säker frakt av farligt gods. Beroende på transportsätt (luftfart, järnväg, vägtrafik, sjötransport), finns det olika föreskrifter som måste följas som gäller för både packning och uppackning av farligt gods. Ju farligare substansen är desto säkrare måste behållaren och förpackningen vara.

Farligt gods är indelade i tre förpackningsgrupper: grupp I (mycket farligt) som betecknas med X, grupp II (farligt) som betecknas med Y och grupp III (mindre farligt) som betecknas med Z.

Alla förpackningar märks med X, Y eller Z, för att beteckna vilken typ av gods behållaren kan transportera. Alla förpackningar ska godkännas vid användning av ett ackrediterat provtagningsorgan, som exempelvis RISE eller BAM. Provningen består av olika moment som måste klaras av och om resultatet är godkänt får förpackningen en så kallad UN-märkning som ger grundläggande information om förpackningen. Till exempel om det står ”UN 4B” i början, så indikerar det på att det är en aluminiumlåda. Bild 1 visar hur märkningen kan se ut.

Lämpliga varningsskyltar, som den på bild 2, måste också sitta synligt på det fraktande fordonets utsida för att identifiera att farligt gods transporteras. Varningsskyltar har två olika sifferkombinationer: det översta är det så kallade farlighetsnumret som visar vilken klass ämnet tillhör, men också vilken den dominerande faran är. I det undre fältet står ämnets UN-nummer, vilket identifierar den kemiska substansen. Detta gör det bland annat möjligt för räddningsarbetare att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder vid en olycka.

Läs mer om ZARGES typgodkänd förpackning för farligt gods.

Speciella transportlösningar: biologiskt farliga ämnen

Att transportera farligt gods klassade som smittförande ämnen (klass 6.2) krävs speciella behållare. Sådana behållare är skapade för att smittförande material ska vara säkert förpackade för att förhindra spridningen av just smitta. Viktigt är att emballagelösningen erbjuder relevant typgodkännande, andra egenskaper som bör beaktas:

  • Möjligheten att staplas säkert
  • Säkra och greppvänliga handtag
  • Stöttålig yta
  • Stadig ram
  • Hygienisk, jämn yta som är enkel att rengöra
  • Yttre tätning för att förhindra läckage
  • Valfri isolerande behållare för temperaturkontrollerad transport, som lätt kan rengöras
  • Förslutningsbara påsar för smittförande ämnen som behöver packas enligt packningsinstruktionerna P620 or P650

Ett emballage av aluminium uppfyller ovanstående punkter tack vare ytskiktets beskaffenhet och dess mekaniska egenskaper. Till exempel, kan ZARGES aluminiumlådor för biologiskt materialklara fallprov på upp till nio meter under hårda testförhållanden och uppfyller också alla kriterier för säker frakt av smittförande ämnen som anges i UN 2814 och UN 2900. Det här betyder att lådorna kan användas för transport av gods till laboratorier och forskningsanläggningar för test, analys och identifikation.

Sammanfattning

Valet av förpackning för transport av farligt gods avgörs av flera faktorer, särskilt beroende på själva godset. Typen av gods och transportsättet är avgörande i detta avseende. BAM specificerar tre steg för valet av förpackning: vilken klass tillhör det farliga godset, vilka transportregleringar gäller och slutligen vilken förpackning är lämpligast och certifierat för uppdraget?  Förpackningen måste bedömas noggrant för att säkerställa att dess material och design är lämplig för godset i fråga.

Läs om transport av farligt gods hos MSB och Transportstyrelsen för mer information om lagar och regler.

Har du frågor om våra förpackningar för farligt gods?

Vi hjälper er gärna att hitta rätt lösning för ert behov.
Kontakta oss genom att ringa vår kundservice +46-8-591 22 000 eller maila oss på office@zarges.se

Vanliga frågor om farligt gods

På denna sida svarar vi på vanliga frågor om farligt gods-förpackningar.
Om du har frågor som inte besvaras där ber vi dig ta kontakt med våra experter!