Transportera litiumbatterier

Lämpliga behållare måste uppfylla strikta krav

Transport av defekta litiumbatterier på ett säkert sätt.

Eftersom litiumjonbatterier reagerar med många ämnen och tenderar att överhettas och bli brandfarliga finns det flera aspekter att ta hänsyn till när man vill transportera batterier. Men det överskuggar inte de många fördelarna som finns med litiumbatterier och uppladdningsbara batterier. De har:

 • Hög energitäthet med låg vikt
 • Okänslighet för minneseffekten
 • Låg självurladdning

Det viktigaste att tänka på under transport av litiumbatterier är att höga laddnings- och urladdningsströmmar kan uppstå om batteriet har en defekt, det kan också orsaka kortslutning. Som i sin tur kan leda till en okontrollerbar värmeutveckling, till och med brand eller explosion.

Därför är ZARGES Akku Safe särskilt lämplig för en säker transport av batterier. Lådan är konstruerad så att även om litiumbatterierna skulle brinna, är värme- och rökutvecklingen minimal.

ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e. V (tyska sammanslutningen av el- och elektroniktillverkare) har tillsammans med EPTA - European Power Tool Association - utarbetat broschyrer som sammanfattar viktiga riktlinjer, förpackningsinstruktioner och märkning.

Litiumbatterier – farligt gods klass nio

Användningen av litiumbatterier (inklusive litiumjonbatterier) blir allt vanligare. De används exempelvis i bilar, cyklar, smartphones eller som lösningar för förnybar energi. Det brittiska råvaru- och kemikonsultföretaget Roskill förväntar sig att efterfrågan på litiumjonbatterier kommer att ha ökat med mer än tio gånger år 2029.

Utmaningarna är flera med en ökad användning. Exempelvis felaktig förvaring, mekaniska skador och att termiska påfrestningar kan leda till defekter eller kortslutningar med hög strömbelastning och urladdning som följd. Det här kan resultera i temperaturökningar, lågor eller till och med en explosion.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) klassificerar litiumbatterier därför som farligt gods i klass 9 (övriga farliga ämnen och föremål) och det finns specifika bestämmelser i ADR och RID som ska följas vid transport av litiumbatterier. Vid transport av defekta eller skadade litiumbatterier måste ytterligare krav uppfyllas.

Transport av extra farliga batterier

”Extra farliga batterier” måste transporteras enligt de villkor som har angivits av MSB. Med extra farliga batterier avses batterier som till exempel genererar farlig värmeutveckling eller avger giftiga, frätande eller brandfarliga gaser eller ångor under normala transportförhållanden.

Förenta nationerna (FN) har utvecklat ett system som klassificerar farligt gods baserat på farliga egenskaper. Det farliga godset får ett fyrsiffrigt nummer som är dess UN-nummer. Litiumbatterier har tilldelats UN-nummer UN 3090, UN 3091, UN 3480 och UN 3481. Det finns speciella bestämmelser i ADR och RID som ska följas vis transport av dessa batterier.

Transport av litiumbatterier med flyg, väg och järnväg

Kommersiella fraktbolag som vill genomföra en transport av litiumbatterier på väg måste säkerställa att transport av sådana varor inte förbjuds av bestämmelserna i ADR samt att alla tillåtna transporter utförs i enlighet med de relevanta bestämmelserna i ADR. Fraktbolag på järnvägar måste följa bestämmelserna i RID.

Transport av litiumbatterier med flyg är strikt reglerat av IATA:s globala riktlinjer för batterier. Litiumbatterier och ackumulatorer kan skickas med flyg när alla nödvändiga lagstadgade krav är uppfyllda. För transport av batterier med flyg krävs att cell- och batterityperna har genomgått de UN-tester som krävs, att kontakterna är skyddade mot kortslutningar och att lämpliga inner- och ytterförpackningar används för transporten. Dessutom måste transportförpackningen för batterier vara försedd med de nödvändiga märkningarna. ZARGES erbjuder förpackningslösningar för litiumbatterier som uppfyller IATA:s DGR-bestämmelser för alla tillåtna flygtransporter. Det är under alla omständigheter förbjudet att transportera defekta batterier ombord.

Transportlösningar för skadade och defekta litiumbatterier

Särbestämmelse 376 anger kraven för litiumbatterier som är skadade eller defekta, då de inte längre överensstämmer med typtesten som utförts enligt bestämmelserna i testhandboken.

Skadade eller defekta batterier klassas i två olika grupper baserat på deras skick: ”icke kritisk” betyder att ett batteri inte utgör någon potentiell skada under transport. ”Kritisk” betyder däremot att ett batteri utgör en potentiell fara under transport. Olika krav på förpackningslösningar varierar beroende på batteriets skick. Förpackningar måste märkas med ”skadade/defekta litiumjonbatterier”. Dessutom måste transportdokumenten inkludera bilagan ”Transport enligt den särskilda bestämmelsen 376”, i förekommande fall ska en kopia av godkännandet från den berörda myndigheten bifogas i dokumenten.

Den första januari 2021 infördes nya föreskrifter gällande transport av farligt gods.  Bestämmelserna för litiumbatterier påverkades också av förändringarna. Fram till slutet av 2020 när ett skadat eller defekt batteri utvärderades, behövdes endast batteritypen och information om dess tidigare användning och missbruk beaktas. Från den 1 januari 2021 gäller följande i ADR-S: vid utvärdering av en cell eller ett batteri som är skadat eller defekt, ska en utvärdering eller bedömning genomföras baserad på säkerhetskriterier från tillverkaren av cellen, batteriet eller produkten. Alternativt kan det genomföras av en teknisk expert med kunskap om cellens eller batteriets säkerhetsfunktioner. En bedömning eller utvärdering kan innehålla följande kriterier:

 • Akut fara, såsom gas-, brand- eller elektrolyt;
 • Användning eller den felaktiga användningen av cellen eller batterier,
 • Synliga fysiska skador, såsom deformation av cellens eller batteriets ytterhölje, eller färger på ytterhöljet,
 • Yttre eller inre skydd mot kortslutning, såsom spännings -eller isoleringsåtgärder
 • Skicket på cellens eller batteriets säkerhetsfunktioner, eller
 • skador på någon av de inre säkerhetskomponenterna, såsom batteristyrenheten (battery management system).4

Lämplig förpackning och säker transport

Som i det tidigare fallet är endast typtestad och godkänd förpackning med lämpliga UN-märkningar tillåtna att användas så att farligt gods och substanser kan fortsätta att transporteras på ett säkert sätt i framtiden. Alla förpackningar ska godkännas för användning av ett ackrediterat provtagningsorgan, som exempelvis RISE eller BAM. Föreskrifter som tillämpas på defekta eller skadade litiumbatterier, såsom förpackningsinstruktionerna P908 och P911, är avsedda att förenkla godkännandeprocesserna och säkerställa den nödvändiga säkerhetsnivån genom att ta hänsyn till litiumbatteriers farliga natur.

Instruktioner för icke-kritiska litiumbatterier

Förpackningsinstruktionerna P908 och LP904 gäller för icke-kritiska litiumbatterier: förpackningen för sådana batterier måste uppnå testkraven för förpackningsgrupp II. Förpackningen för kritiska litiumbatterier måste uppfylla testkraven för förpackningsgrupp I. Förpackningsinstruktionerna P911/LP906 är applicerbara för dessa batterier. Dessutom måste förpackningen uppfylla följande krav genom att genomgå en testprocess:

 • Temperaturen på kollits utsida får inte överstiga 100 grader Celsius. En kortvarig temperaturtopp till 200 grader Celsius är tillåten.  
 • Ingen flamma får gå igenom kollit
 • Inga projektiler får avges från kollit
 • Funktionen hos kollit ska bibehållas
 • Förpackningarna ska ha ett system för gashantering (tex. Filtersystem luftcirkulation, inneslutning för gas, gastät förpackning, etc.), beroende på vad som är lämpligt.)5

Dessutom har BAM, det tyska materialforskningsinstitutet, tagit fram en checklista med kraven för hur man kan avgöra om en förpackning är lämplig för defekta litiumbatterier som kan orsaka farliga situationer under transport.

ZARGES batterilåda - rätt förpackning för transport av litiumbatterier

ZARGES erbjuder ett omfattande utbud av tjänster som hjälper användare att hitta den perfekta inre och yttre förpackningen för farligt gods. Företagets kompletta förpackningslösningar för farligt gods är godkända för användning som yttre förpackning enligt förpackningsgrupperna I till III och är lämpliga för alla typer av transport. Detta betyder att förpackningarna är i enlighet med de internationella bestämmelserna i bland annat ADR och RID. Dessutom har ZARGES ett ackrediterat eget testcenter för typtester av förpackningar för farligt gods och kan därför genomföra tester samt ansöka om typgodkännande.

Batterilådan K 470 och Battery Safe Universal är två lösningar som är särskilt skapade för både säker förvaring och transport av defekta eller skadade batterier. De har dessa fördelar:

 • Specialbehållare i premiumkvalité av aluminium
 • Brandsäker vaddering och absorberande material gjort av strukturerad glasfiber
 • Dammfri inredning
 • Testad och godkänd enligt UN-bestämmelserna för förpackningar för farligt gods, dvs. godkänd för offentlig transport enligt föreskrifterna
 • Förvaring och transport av defekta eller skadade litiumbatterier i enlighet med ADR SV 376 och förpackningsföreskrift P908  
 • Godkänd för transport av kritiskt defekta litiumbatterier i enlighet med P911, SV 376 och BAM-specifikationerna
 • Godkänt brandprov: ingen spridning av lågor till de närliggande batterierna, temperaturen på behållarens yta överstiger inte 100 grader Celsius

ZARGES erbjuder förpackningslösningar för farligt gods för all typ av transport. Eftersom de är tillverkade av aluminium har de många fördelar jämfört med förpackningar av andra material. Förpackningarna av aluminium har en solid, tuff och en trots allt lätt design, hög hållbarhet, säker förslutning och erbjuder optimalt skydd även i extrema förhållanden.  

Vilken förpackning är rätt för dig?

Användare bör arbeta med professionella partners för att se till att de följer alla relevanta föreskrifter och använder rätt förpackning. En professionell partner kan hjälpa dig med val av produkt och anpassning för att ge dig den perfekta lösningen för att se till att det farliga godset transporteras säkert. Särskilt med tanke på ändringar av lagar och förordningar är det viktigt att användarna har en överblick över ämnet och håller sig uppdaterade med de senaste nyheterna och utvecklingen.

Har du frågor om våra förpackningar för farligt gods?

Vi hjälper er gärna att hitta rätt lösning för ert behov.
Kontakta oss genom att ringa vår kundservice +46-8-591 22 000 eller maila oss på office@zarges.se

Vanliga frågor om farligt gods

På denna sida svarar vi på vanliga frågor om farligt gods-förpackningar.
Om du har frågor som inte besvaras där ber vi dig ta kontakt med våra experter!