Standarder, föreskrifter och lagar

ZARGES erbjuder skräddarsydda lösningar för säkert arbete på höjd. ZARGES produkter uppfyller gällande nationella och internationella standarder. Våra utvecklings- och tillverkningsprocesser är certifierade enligt EN ISO 9001-2008 och garanterar säkerhet och högsta tillförlitlighet, bland annat kvalitetstestning enligt EN ISO 14122.

Vad är DIN-standarder?

DIN-standarder ges ut av Deutsche Institut für Normung e.V. (Tysklands standardiseringsinstitut). Tyska standarder betecknas med "DIN"; av Tyskland övertagna europeiska standarder betecknas med "DIN EN". Mer information om DIN-standarder finns på Wikipedia.

DIN-standarder kan endast beställas mot avgift från Deutsches Institut für Normung, t.ex. hos Beuth Verlag. Beuth Verlag är ett dotterbolag till DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

I så kallade utläggningsställen kan allmänheten ta del av DIN-standarder och även det tyska nationalbiblioteket har alla DIN-standarder i förvar. Likaså finns många DIN-standarder och standardutkast att köpa eller tillgå i bibliotek som DIN-pocketböcker om bestämda fackområden. Dessutom hittar man även utdrag av vissa standarder på webben.


Relevanta europeiska standarder för stegteknik

SS EN ISO 9001

  • Denna standard fastlägger kraven på ett kvalitetsledningssystem (QM). Om ett företag vill visa att det tillhandahåller produkter som uppfyller kundernas och myndigheternas krav, och strävar efter att öka kundtillfredsställelsen, riktar det sig efter denna standard. EN ISO 9001 beskriver i åtta kapitel en modell av kvalitetsledningssystemet och utgör grunden för ett omfattande kvalitetsledningssystem. Mer information om standarder för kvalitetsledningssystem finns på Wikipedia.

SS EN 131 – stegar

  • Alla ZARGES-stegar uppfyller denna standard. Standarden omfattar fyra delar som handlar om benämningar, modeller, funktionsmått, krav, kontroll, märkning av stegar, säkerhetsanvisningar och användarinformation. Läs mer här.

SS EN 14183 – stegpallar

  • Alla ZARGES-stegpallar uppfyller denna standard. Innehåller information om standardisering av stegpallar.

SS EN 1004 – rullställningar

  • En standard för mobila arbetsplattformar av prefabricerade komponenter – material, mått, lastantaganden och säkerhetstekniska krav.

SS EN ISO 14122 – tillträde till maskiner

  • En standard i fyra delar, där det handlar om val av en fast konstruktion för tillträde mellan två nivåer samt om arbetsplattformar och gångbanor, trappor, trappstegar och skyddsräcken samt fasta fasadstegar.
  • Gäller alltid vid tillträde till maskiner.Som maskiner räknas produkter som regelbundet tillverkas eller servas på en industri.
  • Skyddsräcke ska användas över 0,5 m fallhöjd.
  • Fasta installationer ska vara CE-märkta enligt SS EN 1090 (Bärande konstruktioner av stål och aluminium).

Bra Arbetsmiljöval

I flera år har fallolyckor varit en förekommande orsak till dödsfall på svenska byggarbetsplatser. Dels förekommer fallolyckor från stegar, bockar och plattformar på grund av felaktig användning, men även delvis på grund av produktens skick och kvalitet. För att minimera risken för fall måste man se till att arbetet utförs på ett säkert och ergonomiskt sätt när monterings- och arbetsuppgifter utförs på höjd. Säkerhet och hälsa bör vara prioritet nummer ett vid val av arbetsutrustning. För att öka säkerheten på arbeten som utförs på höjd har Bra Arbetsmiljöval -etiketten utarbetats av RS-gruppen*. Bra Arbetsmijlöval gäller arbetsbockar, trappstegar och arbetsplattformar. En ZARGES produkt med etiketten för Bra Arbetsmiljöval förebygger fallrisker på byggarbetsplatser och uppfyller därför speciellt högt uppställda krav, utöver de grundläggande kraven som krävs för att få ett typgodkännande.

*Riksbyggarnas säkerhetsgrupp består av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab och JM

Läs mer

Har du frågor om ZARGES stegteknikprodukter och hur de uppfyller standarder och föreskrifter?

Kontakta oss