Standarder, föreskrifter och lagar

ZARGES erbjuder flera olika lösningar för säkert arbete på höjd. ZARGES produkter uppfyller gällande nationella och internationella standarder. Våra utvecklings- och tillverkningsprocesser är certifierade enligt EN ISO 9001. Alla våra produkter är även typgodkända av oberoende tredje part. Vi erbjuder ett kostnadsfritt webbinar, ifall du vill veta mer om hur standarder, lagar och föreskrifter styr valet av rätt accessprodukt.

Vad är europeiska standarder?

En standard är en universell lösning som används för att lösa ofta återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga riktlinjer. Så höjs kvaliteten och man undviker missförstånd. Några fördelar med att använda standarder inkluderar bland annat kostandseffektiva processer, hög miniminivå på prestanda, kvalitet och säkerhet, säkerställer kompatibilitet.

Svenska standarder ges ut av Svenska institutet för standarder. Svenska standarder betecknas med "SS". Av Sverige övertagna europeiska standarder betecknas med "SS EN". Läs mer om standarder på sis.se. Standarder kan endast beställas mot avgift från SIS.

Är standarder obligatoriska?

Att tillämpa standarder är egentligen frivilligt. Standarder är inte bindande, vilket skiljer dem från lagar. Standarder blir dock juridiskt bindande då lagar eller förordningar, så som EU-direktiv, hänvisar till dem. I Sverige regleras exempelvis arbetsbockar, stegar och ställningar i en lag, vilket gör respektive standard obligatorisk. En mobil plattformsstege regleras däremot inte i lag, men vill man uppfylla kraven i AFS 1999:3 (Arbete över 2m) måste man använda en produkt i enlighet med standarden SS EN 131-7, mobila plattformsstegar.


Relevanta europeiska standarder för stegteknik

  SS EN 131 stegar

  • Alla ZARGES-stegar uppfyller denna standard, för professionellt bruk. Standarden omfattar fyra delar som handlar om benämningar, modeller, funktionsmått, krav, kontroll, märkning av stegar, säkerhetsanvisningar och användarinformation. Denna standard ställer skilda krav på professionella och icke-professionella bärbara stegar. Läs mer här.

  SS EN 131-7 mobila plattformsstegar

  • Standarden definierar mobila plattformsstegars egenskaper och gäller plattformsstegar med en plattform på max 1 m2 med en max. höjd på 5 m. Plattformens max. belastning är 150 kg och får användas av en person i taget. Plattformen används endast för arbete och det är förbjudet att kliva av plattformen till en annan nivå.

  SS EN 14183 stegpallar

  • Alla ZARGES-stegpallar och arbetsbockar uppfyller denna standard. Innehåller information om standardisering av stegpallar.

  SS EN 1004 rullställningar

  • En standard för mobila arbetsplattformar av prefabricerade komponenter – material, mått, lastantaganden och säkerhetstekniska krav. Ställer krav på bl.a. skyddsräcken
   och ställningens stabilitet.

  SS EN ISO 14122 – tillträde till maskiner

  • En standard i fyra delar, där det handlar om val av en fast konstruktion för tillträde mellan två nivåer samt om arbetsplattformar och gångbanor, trappor, trappstegar och skyddsräcken samt fasta fasadstegar.
  • Gäller alltidvid tillträde till maskiner. Som maskiner räknas produkter som regelbundet tillverkas eller servas på en industri.
  • Skyddsräcke ska användas över 0,5 m fallhöjd och fasta installationer ska vara CE-märkta enligt SS EN 1090 (Bärande konstruktioner av stål och aluminium).

  Maskindirektivet 2006/42/EG

  Fastställer säkerhetskraven för arbete i industriella miljöer och förutsätter tillämpningen av standarden SS EN ISO 14122. Eftersom AFS 2008:3 hänvisar till Maskindirektivet, gäller standarden EN ISO 14122 alltid i industriella miljöer med maskiner i Sverige.

  SS EN ISO 9001

  • Denna standard fastlägger kraven på ett kvalitetsledningssystem (QM). Om ett företag vill visa att det tillhandahåller produkter som uppfyller kundernas och myndigheternas krav, och strävar efter att öka kundtillfredsställelsen, riktar det sig efter denna standard. EN ISO 9001 beskriver i åtta kapitel en modell av kvalitetsledningssystemet och utgör grunden för ett omfattande kvalitetsledningssystem. Mer information om standarder för kvalitetsledningssystem finns på Wikipedia.

  Relevanta lagar och föreskrifter för säkert arbete på höjd

  Arbetsmiljölagen 1977:1160

  Arbetsmiljölagen fungerar som grund för Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskrifterna anger detaljerade krav och skyldigheter, och kan exempelvis gälla risker, fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner.

  AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar

  • Ställer krav och regler för bärbara stegar och arbetsbockar.

  AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

  • Ställer krav på förebyggandet av fallrisker från 2 meter vid byggnads- och anläggningsarbete.

  AFS 2013:4 Ställningar

  • Föreskrifterna gäller ställningar och väder-skydd. Ställer krav på material, typkontroll, märkning och instruktioner mm.

  AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

  • Föreskrifterna handlar om hur fall på arbetsplatser kan förebyggas så att olyckor kan undvikas.

  AFS 2008:3 Maskiner

  • Baserar sig på Maskindirektivet 2006/42/EG.

  Föreskrifterna finns fritt tillgängliga på Arbetsmiljöverkets hemsida.


  Bra Arbetsmiljöval

  I flera år har fallolyckor varit en förekommande orsak till dödsfall på svenska byggarbetsplatser. Dels förekommer fallolyckor från stegar, bockar och plattformar på grund av felaktig användning, men även delvis på grund av produktens skick och kvalitet. För att minimera risken för fall måste man se till att arbetet utförs på ett säkert och ergonomiskt sätt när monterings- och arbetsuppgifter utförs på höjd. Säkerhet och hälsa bör vara prioritet nummer ett vid val av arbetsutrustning. För att öka säkerheten på arbeten som utförs på höjd har Bra Arbetsmiljöval -etiketten utarbetats av RS-gruppen*. Bra Arbetsmijlöval gäller arbetsbockar, trappstegar och arbetsplattformar. En ZARGES produkt med etiketten för Bra Arbetsmiljöval förebygger fallrisker på byggarbetsplatser och uppfyller därför speciellt högt uppställda krav, utöver de grundläggande kraven som krävs för att få ett typgodkännande.

  *Riksbyggarnas säkerhetsgrupp består av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab och JM

  Läs mer

  Frågor?

  Undrar du något om våra produkter? Eller vill du veta mer om lagar och standarder som styr säkert arbete på höjd?

  Vi erbjuder även ett kostnadsfritt webbinar, där vi presenterar standarderna och olika lösningar för olika miljöer/arbeten.

  Kontakta oss Läs mer om webbinaret