Hållbarhet och ansvarstagande

Styr vårt dagliga arbete

För oss är hållbarhet mycket mer än att skydda miljön. Naturligtvis är skyddandet av miljön en central del, men i huvudsak handlar det om att bevara utvecklingsmöjligheterna för framtida generationer på alla sätt. Företagens värdeskapande processer måste baseras på detta, likväl även människornas konsumentbeteende.


"För oss är hållbarhet inte bara ett tema för marknadsföring, utan det är ett genuint åtagande som går utöver miljöskydd. Vi eftersträvar att skapa mer värde med hjälp av
färre resurser, i harmoni med ekonomiskt, ekologiskt
och socialt ansvar. Det framtida ZARGES hållbarhetsteamet kommer att ansvara för projekt som ska hjälpa oss att uppnå flera hållbarhetsmål, steg för steg."

Maximilian Treptow, CEO


Focus Zukunft GmbH & Co. KG har definierat vilken klimatpåverkan våra företag har. De operativa utsläppen för ZARGES GmbH uppgår till cirka 4400 ton växthusgasutsläpp per år. Följaktligen har vi kompenserat de årliga koldioxidutsläppen för 2021 med hjälp av klimatbeskyddande projekt som berättigar till ett klimatskyddsintyg. Vi är ett av de första företagen i vår bransch som engagerat och frivilligt kompenserar för sina utsläpp i enlighet med Kyotoprotokollet.

Överlämnande av certifikatet "Climate Neutral Company 2020/21" av vårt hållbarhetsrådgivning Fokus Zukunft GmbH & Co. KG.


Våra klimatskyddsprojekt

GUANARE SKOGSPLANTERING; Uruguay

Projekt för skogsförnyelse med totalt 21 298 ha. Skog för produktion av hållbara träprodukter av hög kvalitet och för lagring av stora mängder koldioxid. Sparar C02 / T per år: 127 416

ADPML Portel-Para REDD-projekt, Brasilien

Huvudmålet med projektet är att undvika olaglig avverkning i skogarna och därmed uppnå CO2-lagring av 10 564 630 ton koldioxid under en period av 41 år. Sparar C02 / T per år: 264 116

ZARGES tre +1 värderingar för hållbarhet

De tre pelarna för hållbar utveckling förutsätter ett jämlikt samspel mellan miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara mål. På detta sätt säkerställs att den ekonomiska, ekologiska och sociala utvecklingen i samhället styrs på ett positivt sätt och att prestandan förbättras på alla delområden.


Pelare 1 - Ekologisk hållbarhet

Skydda miljö och natur. En ekonomisk, ekologisk och medveten förbrukning av energi, vatten och råvaror måste vara en naturlig del av verksamheten. Speciellt då det gäller icke förnybara råvaror. Detta för att undvika skadlig användning av vårt ekosystem och fokus måste vara på att istället främja biologisk mångfald. Utsläpp, i alla dess former (föroreningar i luft, mark eller vatten), bör minimeras och bearbetas på icke-skadliga sätt.


Pelare 2 - Social hållbarhet

Rättvis lön, rimliga arbetsförhållanden och genomförande av arbetstagarnas intressen - den allmänna välfärden måste alltid beaktas och ekonomisk framgång ska även användas för att balansera sociala ojämlikheter och svårigheter i samhället.


Pelare 3 - Ekonomisk hållbarhet

Varken samhället eller vi som företag får leva eller verka utanför naturliga förhållanden. Ekonomi som bygger på exploatering leder oundvikligen till förluster för senare generationer och säkerställer inte en långvarig existens. Rättvis och socialt värdeskapande är en grundprincip i vår företagsfilosofi.


Pelare 4 - Säkerhet

Som tillverkare av säkerhetsrelevant arbetsutrustning har ZARGES åtagit sig en fjärde hållbarhetspelare - säkerhet. Med våra produkter och processer säkerställer vi våra medarbetares säkerhet, men också en säker arbetsmiljö för våra kunder och bidrar därmed till bättre planering och säkrare arbete.


ZARGES hållbarhetsstrategi.
Vad gör vi och vad vill vi förbättra?

Vårt ekologiska ansvar

Vårt ekologiska ansvar

Vi lägger stort fokus på att våra produkter ska kunna användas säkert under en lång tid. Vårt huvudsakliga råmaterial, aluminium, har en återvinningsgrad på nästan 100 %. Dessutom har vi åtagit oss miljövänligare produktionsprocesser och optimerar övriga processer kontinuerligt för bättre miljökompabilitet, exempelvis i form av reducerade förpackningar och färre tryckmaterial. Den kontinuerliga resursbesparingen av energi, vatten samt material och råvaror är inte en del av vår produktionsstrategi enbart ur ett ekologiskt perspektiv. Även lagar, riktlinjer och specifikationer implementeras konsekvent. Dessutom förbättras också säkerheten och effektiviteten i både system och produktionsprocesser kontinuerligt. På dessa sätt uppnår vi bättre resultat samtidigt som vi minskar både på vår miljöpåverkan och resursförbrukning.

Vårt sociala ansvar

Vårt sociala ansvar

I vår uppförandekod har vi formulerat vår ram för tillämpningen av etiska normer som integritet, ärlighet eller efterlevnad av lagen. Den innehåller principerna och reglerna för vårt beteende inom företaget, med våra partners och samhället. Vi väljer våra leverantörer och partners ur dessa synvinklar. Inom vårt inflytningsområde respekterar vi och arbetar för mänskliga rättigheter. Vår värdekedja är baserad på överensstämmelse med sociala normer - dessa måste också uppfyllas av våra affärspartners. ZARGES följer strikt Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande principer, såsom skydd och respekt för internationella mänskliga rättigheter, rätten till förenings- och organisationsfrihet, förbudet mot tvångs- och barnarbete samt nolltolerans för diskriminering. 
Vi är även involverade i regionala projekt för att leva upp till vårt socialt samhälleliga ansvar.

Vårt ekonomiska ansvar

Vårt ekonomiska ansvar

För våra interna och externa intressenter samt speciellt för våra kunder, spelar hållbarhet en allt viktigare roll. Vi ser ett omfattande hållbarhetstänkande som en viktig ekonomisk möjlighet som spelar en stor roll i att säkra ett långsiktigt företag. Följaktligen baserar ZARGES sina affärsbeslut på realistiska, ekonomiskt sunda och långsiktiga mål och strävar efter en tillväxtstrategi. Förutom våra ca 40 kollegor inom forskning och utveckling, investerar vi även i produktinnovationer och utökandet av digitala tjänster, så att våra produkter även i framtiden ska vara konkurrenskraftiga.

Vårt ansvar för säkerhet

Vårt ansvar för säkerhet

Enligt Arbetsmiljöupplysningen är en tredjedel av de arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro fallolyckor. Dessutom transporteras det över 188 500 farligt gods inom EU (källa: Eurostat). Detta är siffror som visar att våra produkter kan ha en hållbar inverkan för både människors och miljöns säkerhet. För att möjliggöra en säkrare vardag är säkerhet grunden till vår verksamhet och en kompromisslös egenskap i våra produkter och tjänster.
Som tillverkare av produkter och lösningar som är relevanta för en hög arbetssäkerhet, är en hög arbetssäkerhet även inom vår egna verksamhet ytterst viktigt. Vi uppfyller nationella och internationella regler och säkerställer säkra arbetsförhållanden i enlighet med tillämpta lagar och förordningar. Dessa säkerhetsstandarder kontrolleras regelbundet för att säkerställa våra anställdas arbetssäkerhet och hälsa. Vi erbjuder också omfattande förebyggande åtgärder och program för våra anställdas fysiska och psykiska hälsa. Med återkommande säkerhetsseminarier och revisioner samt instruktioner för särskilda faror och med hjälp av riskbedömningar, är vi engagerade i att främja en låg-risk arbetsmiljö.


ZARGES uppförandekod

Vi, ZARGES GmbH, tar genom införandet av uppförandekoden ytterligare ett konsekvent steg mot att säkerställa vårt globala och lokala ansvar.

I vår uppförandekod har vi formulerat våra ramar för användning av etiska standarder som integritet, ärlighet och laglydighet. Uppförandekoden innehåller de grundläggande principerna och reglerna för vårt beteende inom vårt företag och i förhållande till våra externa partner och allmänheten.


Korruption förvanskar konkurrensen, leder till högre kostnader, kan leda till betydande böter och en skadad företagsprofil samt riskera arbetsplatser inom företaget.


ZARGES GmbH:s konkurrenskraft är till stor del beroende av att ZARGES GmbH och dess företagsledning, avdelningschefer och anställda beaktar alla gällande lagar och liknande avgörande bestämmelser i sina affärsbeslut och åtgärder såväl inrikes som utrikes för en rättmätigt och okränkbart beteende. Ett stabilt formellt samarbete till nytta för alla kan bara finnas vid rättvis konkurrens och strikt laglydighet. Rättmätigt, okränkbart beteende är grundförutsättningen för att kunna upprätthålla kundernas och affärspartnernas förtroende för ZARGES GmbH.

En grundläggande förutsättning för rättmätigt och okränkbart beteende är att undvika intressekonflikter mellan affärsmässiga och privata intressen i samband med formella kontakter och affärsavtal. Personliga intressen får i detta sammanhang aldrig vara det ytliga motivet bakom ett affärsavtal och i det avseendet undantränga affärsmässiga intressen. All slags korruption förvanskar konkurrensen, leder till högre kostnader, kan leda till betydande böter och en skadad företagsprofil samt riskera arbetsplatser inom företaget. Därför är korrupt uppförande och andra former av otillbörlig påverkan inte tillåtet, varken inom ZARGES GmbH eller gentemot våra kunder och affärspartner, och överträdelser åtalas konsekvent. Principen med nolltolerans gäller.


Överträdelser åtalas konsekvent.
Principen med nolltolerans gäller.


I denna uppförandekod redogör vi för viktiga standarder, som – i tillägg till underlaget – anger kriterierna för att undvika intressekonflikter och korrupt uppträdande genom att fastställa tydliga riktlinjer för ett korrekt uppförande, i synnerhet när det gäller att motta gåvor från eller ge gåvor till affärspartner i det dagliga arbetet hos ZARGES GmbH.