Dataskydd

Dataskyddspolicy

Informationen i denna policy utgår från artikel 13 och framåt i EU:s GDPR-förordning om dataskydd; här anges vilken information som ska tillhandahållas vid insamling av personuppgifter

1.Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Zarges GmbH
Representerat av ansvarig företagsledare
Zargesstr. 7
D-82360 Weilheim, Tyskland

Tfn +49 881 687-0
E-post: zarges@zarges.de

(i det följande kallat ”Zarges”, ”vi”, ”oss”).

2.Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

Holzhofer Consulting GmbH
Martin Holzhofer
Lochhamer Str. 31
82152 Planegg

Tfn: (089) 125 01 56 00
E-post: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de

3.Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen:
3.1.Databehandling för fullgörande av avtalet mellan dig och oss (art.6.1.b i dataskyddsförordningen) 

Vid användning av vår ZARGES-konfigurator för trappor och plattformar och ZARGES-konfiguratorn för stegsystem (ZARGES-konfiguratorer) gäller följande: Vi behandlar dina uppgifter för registrering i ZARGES-konfiguratorerna i syfte att lagra erbjudandet, behandla ditt erbjudande och vidarebefordra din beställning till den valda återförsäljaren.

Då ett avtal ingås med oss gäller följande: För att kunna fullgöra det förefintliga avtalsförhållandet, tillhandahålla tjänster och skicka avtalshandlingar behandlar vi, såväl som tredje part eller personuppgiftsbiträden som arbetar på uppdrag av oss, följande uppgifter från dig, under förutsättning att du har meddelat oss dessa vid avtalets ingående eller under avtalsförhållandet:

 • personuppgifter (företag, namn, adress, telefon, faxnummer, e-postadress och ev. webbplats)
 • ev. bankuppgifter (IBAN, bank, kontohavare) och betalningsinformation

3.2.Uppgiftsanvändning baserat på ditt samtycke (art.6.1.a i dataskyddsförordningen) 

Om du ger ditt samtycke kontaktar vi dig enbart via de kommunikationskanaler som du har samtyckt till. Vi använder dina uppgifter för följande ändamål:

 • Allmän och personligt anpassad marknadsföring. 
 • Om du har gett oss motsvarande godkännande för SEPA-direktbetalning använder vi även dina bankuppgifter. Vid godkännande av SEPA-direktbetalning drar vi utestående belopp i enlighet med de ingångna avtalen.

3.3.Användning av uppgifter på grund av berättigade intressen (art.6.1.f i dataskyddsförordningen 

Vi använder dina personuppgifter för ändamål som rör våra berättigade intressen, såvida inte dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter väger tyngre.

 • Marknadsföring eller marknads- och åsiktsundersökningar, så länge du inte har invänt mot sådan användning av dina uppgifter.
 • Kvalitetssäkring: I syfte att kontinuerligt förbättra våra tjänster, våra produkter och vår service till till dig genomför vi undersökningar för att bedöma hur nöjd du är, och hur du upplever avtalsförhållandet. 
 • Lagring av dina konfigurationsuppgifter för användning av vår ZARGES-konfigurator för trappor och plattformar och ZARGES-konfiguratorn för stegsystem (ZARGES-konfiguratorer).
 • Fastställa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Undersökning och optimering av rutiner för behovsanalys och kundkontakt.

Vad gäller databehandling som utgår från en intresseavvägning och därmed baseras på berättigade intressen finns ytterligare information om intresseavvägningen tillgängliga på begäran.

4.Skyldighet att tillhandahålla uppgifter 

När ett avtal ingås måste företag, namn och adress uppges. Om du inte lämnar dessa uppgifter kommer du inte att kunna ingå ett avtal med oss. Alla övriga uppgifter är frivilliga.

5.Automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering

Zarges GmbH använder inga profileringsmetoder.

6.Överföring av uppgifter till ett tredje land 

Överföringar av uppgifter till länder utanför EU och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”tredje land”) sker i anslutning till administration, utveckling och drift av IT-systemen. Överföring sker enbart i det fall

 • överföringen är principiellt tillåten då en lagstadgad förutsättning har uppfyllts eller då du har samtyckt till överföring av uppgifter samt
 • de särskilda förutsättningarna för överföring till tredje land föreligger.

7.Mottagare av uppgifter och datakällor
7.1.Kategorier av uppgiftsmottagare 

Under förutsättning att detta är tillåtet enligt lag vidarebefordrar vi personuppgifter till utomstående:

 • Till din utvalda återförsäljare vid användning av vår ZARGES-konfigurator för trappor och plattformar och ZARGES-konfiguratorn för stegsystem (ZARGES-konfiguratorer).
 • Kreditupplysningstjänster och kreditvärderingsföretag för att bedöma kreditrisken. - Kreditinstitut och leverantörer av betalningstjänster för beräkning och avveckling av betalningar.
 • IT-leverantörer för att upprätthålla vår IT-infrastruktur.
 • Inkassoföretag och advokater för att driva in fordringar och driva krav i domstol. Om det i ett inkassoärende skickas personuppgifter (kund- och kontaktuppgifter, betalningsuppgifter och uppgifter om fordran) till ett inkassoföretag informerar vi dig i förväg om att sådan överföring kommer att äga rum.

7.2.Datakällor

Vi behandlar personuppgifter som vi har fått från dig som en del av vår affärsrelation. I det fall det är nödvändigt för att tillhandahålla vår tjänst behandlar vi personuppgifter som vi på ett rättmätigt sätt inhämtat från offentligt tillgängliga källor (gäldenärsförteckningar, fastighetsregister, handels- och föreningsregister, medier, internet) eller från annan tredje part (kreditinstitut eller leverantör av adressupplysningstjänster).

8.Lagringens varaktighet samt kriterier för att fastställa varaktigheten

Vi lagrar dina uppgifter under det förefintliga avtalets giltighetstid samt efter uppsägning av avtalet med dig under en period fram till slutförandet av skatterevisionen för det senaste kalenderår då du var kund hos oss.  Om det finns lagstadgade kvarhållningsperioder är vi skyldiga att spara uppgifterna fram till utgången av dessa perioder. När de lagstadgade kvarhållningsförpliktelserna, vilka främst regleras av den tyska handels- och skattelagstiftningen (i synnerhet Abgabenordnung par. 147 och Handelsgesetzbuch par. 257), upphör att gälla tar vi bort uppgifterna igen. 

Om du använder vår ZARGES-konfigurator för trappor och plattformar och ZARGES-konfiguratorn för stegsystem (ZARGES-konfiguratorer) lagrar vi dina uppgifter under registreringsperioden såvida du inte invänder mot sådan användning.

Vi lagrar dina uppgifter för marknadsföringsändamål fram till dess att du invänder mot sådan användning, återkallar ditt samtycke eller sådan lagring inte längre är tillåten enligt lag.  Vi lagrar dina övriga uppgifter så länge vi behöver göra det för att uppfylla det specifika ändamålet (t.ex. för avtalsfullgörelse eller -avveckling) och raderar dem när ändamålet inte längre föreligger.

9.Behandling av personuppgifter på våra webbplatser

Användning av cookies

Vi använder oss av så kallade ”cookies” för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och för att kunna erbjuda olika funktioner. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. När du avslutar sessionen på webbplatsen raderas nästan alla cookies från din hårddisk igen (sessionscookies).

Det finns även så kallade ”permanenta cookies” kvar på din dator som gör att vi kan känna igen dig nästa gång du besöker vår webbplats. Våra partnerföretag har inte tillåtelse att samla in, ändra eller använda personuppgifter från vår webbplats med hjälp av cookies.

Du kan välja att förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att ändra inställningarna i datorns webbläsare; det kan dock innebära att du inte kan nyttja funktionerna på vår webbplats till fullo.

Du kan se och ändra cookie-inställningarna här.

Google Analytics

På denna webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, vilket är textfiler som lagras på din dator och används för att analysera hur du använder webbplatsen. Information som registreras via cookies när du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där.

Google använder sedan informationen för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten åt dem som driver webbplatsen samt för att ta fram ytterligare tjänster med anknytning till användningen av webbplatsen och internet. Det kan även förekomma att Google sprider informationen till tredje part om detta krävs enligt lag eller om denna tredje part har fått i uppdrag av Google att behandla uppgifterna. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med andra data som Google innehar.

Du kan blockera installation av cookies genom att välja motsvarande inställningar i webbläsaren, men i så fall kan du kanske inte använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på det sätt som beskrivits ovan och i ovannämnda syfte.

Du kan när som helst invända mot insamling och lagring av uppgifter med verkan för framtiden. Med tanke på debatten om användningen av analysverktyg med kompletta IP-adresser, vill vi påpeka att denna hemsida använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”, vilket innebär att IP-adresser enbart behandlas i förkortad form för att utesluta en direkt koppling till en enskild individ.

Dessutom kan du som ett alternativ till webbläsartillägget förhindra spårning av Google Analytics på våra sidor genom att klicka på den här länken. Då installeras en bortvalscookie på din enhet. Detta förhindrar att Google Analytics samlar in uppgifter på denna webbplats och för den här webbläsaren i framtiden, så länge cookien fortfarande finns sparad i webbläsaren.

10.Information om dina rättigheter som registrerad

För behandlingen av dina uppgifter ansvarar Zarges GmbH, Zargesstr. 7, 82362 Weilheim, såvida inte annat anges. Du kan när som helst begära information från oss om de uppgifter som finns lagrade om dig samt korrigera dem om de är felaktiga. Dessutom kan du begära begränsning av bearbetningen, portabilitet för de uppgifter som du tillhandahållit åt oss i ett maskinläsbart format eller radering av dina uppgifter om dessa inte längre behövs.

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot användning av dina uppgifter som grundas i ett allmänt eller berättigat intresse.

I det fall vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt samtycke kan du återkalla detta samtycke när som helst med verkan för framtiden. Från och med mottagandet av sådant återkallande kommer vi inte längre att bearbeta dina uppgifter för de ändamål som anges i samtycket.   Ditt återkallande eller din invändning mot behandling för marknadsföringsändamål ställs till:

Zarges GmbH
Zargesstr. 7
D-82360 Weilheim, Tyskland
E-post: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de 

11.Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du kan även när som helst vända dig till en tillsynsmyndighet med ditt klagomål. För oss är det Bayerns myndighet för dataskyddstillsyn (Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht), Postfach 606, 91511 Ansbach, Tyskland, principiellt ansvarig. Alternativt kan du vända dig till din lokala tillsynsmyndighet.