Press

Teknisk artikel: Packa och transportera farligt gods på ett säkert sätt

De rätta förpackningslösningarna ger den högsta säkerhetsnivån

Bild 1: Exempel på hur en UN-märkning kan se ut.

Bild 1: Exempel på hur en UN-märkning kan se ut.

Bild 2: Lämpliga varningsskyltar ska även sitta synligt på det fraktande fordonet.

Bild 2: Lämpliga varningsskyltar ska även sitta synligt på det fraktande fordonet.

Transportera farligt gods säkert.

Transportera farligt gods säkert.

När farligt gods fraktas måste du se till att minimera riskerna för den allmänna säkerheten och se till att människor, djur och miljö också är skyddade. För att uppnå detta behöver du en förpackningslösning som är i enlighet med lagstadgade bestämmelser som möjliggör säker transport av farligt gods. Det finns två grundläggande funktioner för förpackningslösningar: innehållet ska vara skyddat och man ska också säkerställa att godset transporteras på ett korrekt och säkert sätt. Särskilda krav kan gälla beroende på skicket eller typen av farligt gods som transporteras. Farligt gods så som litiumbatterier eller smittförande ämnen måste packas säkert för att förhindra exempelvis läckage.  

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana egenskaper att de kan orsaka människor, miljö eller egendom skada. För att undvika skada måste de under transport hanteras på rätt sätt. Internationella föreskrifter som reglerar detta är ADR (väg), RID (järnväg), IMDG (sjö) och IATA-DGR (flyg). Farligt gods är indelade i nio olika klasser som specificerar vilken fara de medför. Dessa inkluderar bland annat explosiva ämnen och föremål (klass 1), självantändande ämnen så som kol och fiskmjöl (klass 4.2), smittförande ämnen så som bakterier och laboratorieprover (klass 6.2), samt frätande ämnen (klass 8).

Transportvägar och rätt förpackning

Olika bestämmelser har resulterat i en uppsättning av internationella regler för att säkerställa en säker transport av farligt gods. Beroende på transportsätt (luftfart, järnväg, vägtrafik, sjötransport), finns det olika föreskrifter som måste följas som gäller för både packning och uppackning av farligt gods. Ju farligare substansen är desto säkrare måste behållaren och förpackningen vara. Farligt gods är indelade i tre förpackningsgrupper: grupp I (mycket farligt) som betecknas med X, grupp II (farligt) som betecknas med Y och grupp III (mindre farligt) som betecknas med Z. Alla förpackningar märks med X, Y eller Z, för att beteckna vilken typ av gods behållaren kan transportera. Alla förpackningar ska godkännas vid användning av ett ackrediterat provtagningsorgan, som exempelvis RISE eller BAM. Provningen består av olika moment som måste klaras av och om resultatet är godkänt får förpackningen en så kallad UN-märkning som ger grundläggande information om förpackningen. Till exempel om det står ”UN 4B” i början, så indikerar det på att det är en aluminiumlåda. Bild 1 visar hur märkningen kan se ut.

Lämpliga varningsskyltar, som den på bild 2, måste också sitta synligt på det fraktande fordonets utsida för att identifiera att farligt gods transporteras. Varningsskyltar har två olika sifferkombinationer: det översta är det så kallade farlighetsnumret som visar vilken klass ämnet tillhör, men också vilken den dominerande faran är. I det undre fältet står ämnets UN-nummer, vilket identifierar den kemiska substansen. Detta gör det bland annat möjligt för räddningsarbetare att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder vid en olycka.

Material för behållare av farligt gods

Materialet som behållaren är gjord av är också viktig att tänka på när du ska välja lämplig förpackning: den måste vara lämplig både för transportsättet och det farliga godset som ska transporteras. Det finns en rad olika typer av förpackningar att välja på: tunnor, plåtbehållare, lådor, väskor, stora förpackningar och medelstora behållare för bulklast (IBC) gjorda av metall, plast eller kartong. Förpackningar för farligt gods av aluminium har många fördelar jämfört med övriga material. Trots den lätta vikten så är de väldigt robusta och hållbara, vilket gör att de kan återvändas många gånger (jämfört med t.ex. kartong). Dessutom får du en säker tätning samt en hög skyddsnivå även vid extrema påfrestningar. När du ska välja den rätta förpackningslösningen så är det bra att titta närmare på tillverkare som erbjuder många olika storlekar och alternativ, som också driver sin egen anläggning ackrediterad och övervakad av det tredje parts certifieringsorgan, så som exempelvis BAM (det tyska kontrollorganet för farligt gods), för provning och certifiering. Dessutom är det viktigt att överväga passande tillbehör och tillgängliga inredningsalternativ, vilket kanske måste anpassas för att passa det farliga gods som ska transporteras. Till exempel vid transport av litiumbatterier förhindrar insidan av K470-batterilådan, tillverkad av transportspecialisten ZARGES, att bränder utvecklas inuti behållaren och sprids utanför. Lådans insida har ett svällande foder som skummar upp vid eventuell brand och fungerar som värmeisolering. Den grundläggande principen är att det speciella absorberande materialet säkerställer att fasta partiklar filtreras bort från batterigaserna och att flytande beståndsdelar kondenseras på fiberytan. Detta gör det möjligt för aluminiumboxen att förhindra att eventuellt brandfarliga gaser läcker.

Speciella transportlösningar: biologiskt farliga ämnen

Ett annat exempel är speciella behållare för transport av farligt gods klassade som smittförande ämnen (klass 6.2). Sådana behållare är skapade för att smittförande material ska vara säkert förpackade för att förhindra spridningen av just smitta. Viktigt är att emballagelösningen erbjuder relevant typgodkännande, andra egenskaper som bör beaktas:

  • Möjligheten att staplas säkert
  • Säkra och greppvänliga handtag
  • Stöttålig yta
  • Stadig ram
  • Hygienisk, jämn yta som är enkel att rengöra
  • Yttre tätning för att förhindra läckage
  • Valfri isolerande behållare för temperaturkontrollerad transport, som lätt kan rengöras
  • Förslutningsbara påsar för smittförande ämnen som behöver packas enligt packningsinstruktionerna P620 or P650

Ett emballage av aluminium uppfyller ovanstående punkter tack vare ytskiktets beskaffenhet och dess mekaniska egenskaper. Till exempel, kan Zarges aluminiumlådor för farligt gods klara fallprov på upp till nio meter under hårda testförhållanden och uppfyller också alla kriterier för säker transport av smittförande ämnen som anges i UN 2814 och UN 2900. Det här betyder att lådorna kan användas för transport av smittförande ämnen till laboratorier och forskningsanläggningar för test, analys och identifikation.

Sammanfattning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2019) om förpackningar för farligt gods:
”Förpackningar för farligt gods ska vara av god kvalitet och tillräckligt hållfasta för att klara normala transportförhållanden. De ska vara tillverkade och förslutna så att de inte läcker och inga farliga ämnen får finnas på utsidan. Förpackningarna får dessutom inte angripas eller försvagas av eller reagera med innehållet. Detta gäller både för nya och återanvända förpackningar”

Valet av förpackning för transport av farligt gods avgörs av flera faktorer, särskilt beroende på själva godset. Typen av gods och transportsättet är avgörande i detta avseende. BAM specificerar tre steg för valet av förpackning: vilken klass tillhör det farliga godset, vilka transportregleringar gäller och slutligen vilken förpackning är lämpligast och certifierat för uppdraget?  Förpackningen måste bedömas noggrant för att säkerställa att dess material och design är lämplig för godset i fråga.

 

Om författaren:

Mareike Bleile, Logistics Industry Product Manager på ZARGES.

Om Zarges

Zarges GmbH, med säte i Weilheim i Övre Bayern, är ett globalt företag med cirka 800 medarbetare och tre produktionsanläggningar i Europa. I Sverige finns Zarges i ett helägt dotterbolag. Innovativ teknik och omfattande erfarenhet av högkvalitativt aluminium gör Zarges till ett ledande företag inom de tre huvudbranscherna: Access - Förpackning, Transport och Lagring - Specialkonstruktion. Zarges-produkterna kombinerar aluminiets flera fördelar, såsom hög stabilitet med låg vikt, korrosionsbeständighet och flexibilitet. Zarges har rätt produkt för alla behov och kan även erbjuda skräddarsydda lösningar. Oavsett om det är för detaljhandeln, proffsen, näringslivet eller privatpersoner, ser våra kunder Zarges som en pålitlig partner och drar nytta av den kvalitet, kompetens och omfattande service som de fått i många år efter att ha köpt Zarges-produkter.

För mer information se: www.zarges.se

Presskontakt

Patric Seger, vd                                      Matilda Klinga
Zarges AB                                                Inmema Kommunikation
070-541 22 20                                          073-660 81 76
patric@zarges.se                                   matilda.klinga@inmema.com